Δίμηνη παράταση ζήτησε και πήρε η Ιντρακάτ

Κοινοποιήστε ...

Δίμηνη παράταση ζήτησε και πήρε η Ιντρακάτ

Δίμηνη παράταση ζήτησε και πήρε η Ιντρακάτ . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις

Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις και με την βοήθεια του Καλού Φίλου σας ενημερώνει

Προδιαγραφές κατασκευής αγωνιστικού χώρου Γηπέδου ΑΕΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δίμηνη παράταση ζήτησε και πήρε η Ιντρακάτ

Γράφει ο Καλός Φίλος

Η ανάδοχος εταιρεία της υπογειοποίησης έλαβε την παράταση που είχε ζητήσει από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας την περασμένη Τρίτη 05/04/2022. Η ημερομηνία παράδοσης του έργου μετατίθεται για την 31/05/2022.
Η εταιρεία παραθέτει αναλυτικά τους λόγους, που την εμποδίζουν να παραδώσει το έργο την 31/03/2022, και εκθέτει και τους όρους που πρέπει να εκπληρωθούν για να είναι συνεπής στην τήρηση της νέας προθεσμίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 822
213 20 63 776
Συνεδρίαση 14η

Απόφαση υπ’ αριθμ. 722/2022

Στην Αθήνα, σήμερα 5-4-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε
εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α ́/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 273728/31-3-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 31-3-2022.
Θέμα 34ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού
Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον Δήμο Ν. Φιλαδελφειας – Χαλκηδονας».
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:
 Γιαννακόπουλος Βασίλειος
 Αγγελόπουλος Γεώργιος
 Βερελή Βασιλική
 Λογοθέτη Αικατερίνη
 Κατσικάρης Δημήτριος
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος
 Δημητρίου Γεώργιος
 Αγγελάκη Δήμητρα
Τα αναπληρωματικά μέλη:
 Γεωργόπουλος Γεώργιος
 Λεονάρδου Πολυτίμη
 Μελάς Σταύρος
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
 Κουρή Μαρία
 Αδαμόπουλου Γεωργία
 Βλάχου Γεωργία
 Κατσιγιάννης Αθανάσιος
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά
μέλη.
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα
Δέσποινα Βασάκη.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής, και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στoν κ. Καλογερόπουλο, ο οποίος
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:
Α. Έχοντας υπόψη:
1. Tον Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α ́/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως
τροποποιήθηκε τελευταία με την υπ’ αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/Β’/11-05-2018)

Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η
αριθμ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά
την τροποποίηση – επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Αττικής.
3. Tα άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) «’Όργανα που
αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και
υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης
μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 42), αρμοδιότητας των
Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013
της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Περί κατασκευής δημοσίων έργων, του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α 708-08-2016)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τα άρθρων 20, 21, 22 και 23 του Ν.4491/2017 «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου
– Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων
Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις».
6. Το άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
7. Την Υπουργική απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/2017 – ΦΕΚ 2519/Β/20-7-2017 «Περί
Έγκρισης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου
53 του Ν. 4412/2016 (Α ́ 147».
Β. Και αφού λάβαμε υπόψη:
α. Ιστορικό
1. Την από 9-12-2019 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και της εργοληπτικής επιχείρησης «INTRAKAΤ», με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου
τους δεκατέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως τις 9/02/2021.
2. Την 1710/25-8-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για
παράταση του έργου έως την 9-7-2021.
3. Η από 28-4-2021 προσωρινή Διαταγή του Συμβουλίου της Επικρατείας (αρ. εισερχ. Δ.Τ.Ε.Π.Α.
346385/29-4-2021 για την ΕΔ352/2021) για το ακίνητο των κ.κ. Γκέσουρα Αικατερίνης του
Αγγέλου, Γκέσουρα Καλλιόπης του Αγγέλου, Γκέσουρα Ιουλίας-Ιλιάδος του Αγγέλου, Γκέσουρα
Αικατερίνης του Γεωργίου και Γκέσουρα Καλλιόπης του Γεωργίου.
4. Η από 28-4-2021 προσωρινή Διαταγή του Συμβουλίου της Επικρατείας (αρ. εισερχ.
Δ.Τ.Ε.Π.Α. 346437/29-4-2021 για την ΕΔ118/2021) για το ακίνητο της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΠΑΥΛΟΣ ΝΤΙΝΑΠΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»
5. Η από 28-4-2021 προσωρινή Διαταγή του Συμβουλίου της Επικρατείας (αρ. εισερχ. Δ.Τ.Ε.Π.Α.
346362/29-4-2021 για την ΕΔ351/2021) για το ακίνητο των κ.κ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Μιχάλη και
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Τερέζας
6. Οι με αρ.πρωτ.346705/29-4-2021, 346710/29-4-2021 και 346712/29-4-2021, εντολές του
Τμήματος Ειδικών Έργων/ΔΤΕΠΑ, για αναστολή εκτέλεσης και προσωρινή διακοπή των εργασιών
στο εύρος των τα παραπάνω ακινήτων.
7. Την 1468/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:609Ι7Λ7-
98 Ο) για παράταση του έργου έως την 9-11-2021.
8. Την 945591/9-11-2021 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:63ΨΑ7Λ7-ΗΡ7) για
παράταση του έργου έως την 31-12-2021.
9. Την με αρ.πρ, ΔΤΕΠΑ 946874/9-11-2021 αποστολή της 945591/9-11-2021 Απόφαση της
Δ.Τ.Ε. της Περιφέρειας Αττικής στον ανάδοχο για παράταση του έργου έως την 31-12-2021
10. Την με αρ.πρ. Τ1795/0130/9-11-2021 υποβολή του αναδόχου του αναθεωρημένου
χρονοδιαγράμματος (αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 964494/15-11-2021)
11. Την με αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 980472/18-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΧΩ27Λ7-ΦΩΥ) έγκριση του
αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος.
12. Την 2953/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:
ΨΑΚΘ7Λ7-1ΜΚ) για παράταση του έργου έως την 31-3-2022.
13. Την με αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 77240/1-2-2022 (ΑΔΑ:Ρ6ΡΡ7Λ7-5ΓΝ) έγκριση του αναθεωρημένου
χρονοδιαγράμματος.

14. Την υπ’ αρ. πρωτ. Τ1795/0169/23-3-2022 αίτηση της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ για παράταση
αποκλειστικών προθεσμιών και χρόνου περαίωσης του έργου έως την 31-5-2022 (ΔΤΕΠΑ
250582/24-3-2021)
15. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο της εργολαβίας.
16. Το γεγονός ότι το έργο εκτελείται εμπρόθεσμα.
Γ. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:
Αντικείμενο του έργου είναι η τοπική ταπείνωση και μερική κάλυψη τμήματος των οδών Φωκών και
Πατριάρχου Κωνσταντίνου, στα πλαίσια της αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος της
περιοχής, με αφετηρία την κατασκευή του «Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού – Αγία
Σοφία» στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, στη θέση του παλιού γηπέδου της ΑΕΚ.
Η κατασκευή του ευρύτερου έργου περιλαμβάνει, εκτός από το Κέντρο, και ένα σύνολο έργων
ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου της εγκατάστασης, αλλά και του δημόσιου χώρου
περιμετρικά του ακινήτου.
Με τον υψομετρικό διαχωρισμό του άξονα Πατριάρχου Κωνσταντίνου – Φωκών, μέσω της
ταπείνωσης και της μερικής κάλυψης, διασφαλίζεται επαρκής επιφάνεια για την διαμόρφωση, σε
άμεση επαφή με την νέα εγκατάσταση, δημοσίου περιβάλλοντος χώρου ήπιας κυκλοφορίας και
διακίνησης πεζών, σε αντίθεση με την υφιστάμενη κατάσταση, στην οποία το ακίνητο έχει
πρόσωπο, στη νότια και νοτιοανατολική του πρόσοψη, επι του δευτερεύοντος αρτηριακού δικτύου.
Η διαμόρφωση της επιφάνειας επάνω στο τεχνικό κάλυψης θα διασφαλίζει παράλληλα την
προσπέλαση των παρόδιων χρήσεων και των οχημάτων εξυπηρέτησης και έκτακτης ανάγκης.
Πέραν της εξυπηρέτησης της υφιστάμενης κυκλοφορίας επι του οδικού άξονα Πατριάρχου
Κων/νου – Φωκών, από τον ταπεινωμένο οδικό άξονα προβλέπεται και η οδική σύνδεση των
υπογείων τροφοδοσίας και στάθμευσης της νέας εγκατάστασης, με κατάλληλη διαμόρφωση πύλης
εισόδου – εξόδου.
Δ. Αιτιολόγηση αναγκαιότητας χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών:
Το αντικείμενο της εισήγησης είναι η χορήγηση παράτασης έως την 31-5-2022 του έργου του
θέματος.
Η ανάδοχος εταιρεία στην ως άνω αίτηση του ιστορικού ζητάει παράταση του χρόνου
περαίωσης των εργασιών του έργου έως την 31-5-2022 και αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής:
«Σχετ: α) Οι από 03-08-2020, 09-06-2021 29-10-2021 και 30-11-2021 αιτήσεις μας
προς το Τμήμα Ειδικών Έργων/ΔΤΕΠΑ.
β) Οι με αριθμ. πρωτ.1710/2020 (ΑΔΑ:ΨΓ3Ζ7Λ7-ΓΓΛ), 1468/2021
(ΑΔΑ:60917Λ7), και 2953/2021(ΑΔΑ:ΨΑΚΘ7Λ7-1ΜΚ) αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.
γ) Η με αριθμ. πρωτ. 945591/9-11-2021 (ΑΔΑ: 63ΨΑ7Λ7-ΗΡ7) απόφαση ΔΤΕΠΑ.
δ) Οι με αρ.πρωτ.346705/29-4-2021, 346710/29-4-2021 και 346712/29-4-2021,
εντολές του Τμήματος Ειδικών Έργων/ΔΤΕΠΑ, για αναστολή εκτέλεσης και
προσωρινή διακοπή των εργασιών.
ε) Η από 12/05/2021 υποβληθείσα ενημέρωση-όχλησή μας.
στ) Η από 17/09/2021 υποβληθείσα Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών.
ζ) Η με αριθμ. πρωτ. 824313/04/10/2021 (ΑΔΑ: ΨΦΠΓ7Λ7-9ΥΝ) απόφαση
αποδοχής της ειδικής δήλωσης διακοπής του Τμήματος Ειδικών Έργων/ΔΤΕΠΑ.
η) Το με αριθμ. πρωτ. 841714/08-10-2021 έγγραφό μας για άρση της
διακοπής των εργασιών.
Σε συνέχεια των (α) σχετικών αιτήσεών μας, με τις οποίες αιτούμασταν –άνευ
υπαιτιότητάς μας- παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, καθώς και των (β) και (γ) σχετικών
αποφάσεων, με τις οποίες εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
μέχρι 31-03-2022, επανερχόμαστε και σας γνωρίζουμε, ότι οι κυριότεροι λόγοι καθυστέρησης στην
εκτέλεση των εργασιών, που αναφέρονται στα παραπάνω σχετικά έγγραφα, ισχύουν και
παραμένουν μέχρι και τον παρόντα χρόνο.
Όπως σας είχαμε ενημερώσει με τα (α),(ε) και (στ) σχετικά, καθώς και πλήθος άλλων
εγγράφων μας, είχαμε καθυστερήσεις και διακοπές στην εκτέλεση των εργασιών – άνευ
υπαιτιότητάς μας- λόγω μη παράδοσης ελευθέρων βαρών όλων των χώρων εκτέλεσης των έργων,
εξαιτίας καθυστερήσεων στις διαδικασίες κι ενέργειες των εμπλεκομένων Φορέων κι Υπηρεσιών

(συντέλεση απαλλοτριώσεων, μετατόπιση υφιστάμενων δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ), της πανδημίας του
κορονοϊού (COVID-19), και της διακοπής των εργασιών, μέρος των οποίων παραμένει κι ισχύει
μέχρι και τον παρόντα χρόνο, με κυριότερα αυτό της μη συντέλεσης των απαιτούμενων
απαλλοτριώσεων.
Τα παραπάνω έχουν ως συνέπεια την αδυναμία εκτέλεσης όλων των εργασιών κι
ολοκλήρωσης του έργου –άνευ υπαιτιότητάς μας- εντός της εγκεκριμένης προθεσμίας, ήτοι μέχρι
στις 31-03-2022, παρ’ ότι ο ρυθμός εκτέλεσης των εργασιών –όπου υπήρχε δυνατότητα– ήταν
ταχύς, η μέση απόδοση μας ξεπερνούσε την απαιτούμενη , κι αποδείκνυε την οργάνωση , τη
διάθεση μέσων και συνεργείων, καθώς και τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των έργων εντός του
συμβατικού χρόνου.
Επιπρόσθετα, προς αποφυγή πρόσθετων καθυστερήσεων και διακοπών στο έργο, σε
συνεργασία και με την Διευθύνουσα Υπηρεσία, προσαρμόσαμε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του
έργου στις τοπικές συνθήκες που παρουσιάστηκαν εξαιτίας, α) της μη συντέλεσης των
απαλλοτριώσεων, β) της τροποποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων για την κατάληψη τμήματος
του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας, γ) της εξυπηρέτησης του όμορου έργου κατασκευής του γηπέδου
της ΑΕΚ σύμφωνα με την ΕΣΥ, αλλά και δ) της απρόβλεπτης κατάστασης της πανδημίας εξαιτίας
του κορωνοϊού – COVID 19, προκειμένου -έστω και σε συνθήκες υποαπασχόλησης- να
προωθήσουμε κατά το δυνατόν τις εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου.
Είναι γνωστό ότι μέχρι και τον παρόντα χρόνο -άνευ υπαιτιότητάς μας- υφίστανται
εμπόδια ομαλής εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του έργου που ανάγονται σε αποκλειστική
ευθύνη του Κυρίου του Έργου. Το κυριότερο από αυτά είναι η μη απόδοση ελευθέρων όλων των
χώρων εκτέλεσης των έργων, λόγω μη συντέλεσης των απαλλοτριώσεων.
Επιπλέον και συμπληρωματικά, εμπόδιο για την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης
του κόμβου (Αρ Πρωτ: 519741/24-6-2021), αποτελεί και η καθυστέρηση μέχρι σήμερα της
μετακίνησης του υφιστάμενου περιπτέρου στην συμβολή των οδών Φωκών και Σμύρνης.
Λόγω της μη έγκαιρης άρσης των προαναφερθέντων εμποδίων στην παρούσα αίτησή
μας, -χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε αντιμετωπίσει και άλλα εμπόδια τα οποία είναι γνωστά
στην υπηρεσία σας και επιπλέον σας έχουμε εκθέσει με πλήθος επιστολών μας, μη αναγόμενα σε
κάθε περίπτωση σε υπαιτιότητά μας- το εργοτάξιό μας (το οποίο οργανώσαμε-εξοπλίσαμε
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη, βάσει της οποίας υπολογίσθηκε το κόστος, οι
προσφορές κι η ανάπτυξη των συνεργείων, η μεθοδολογία-προγραμματισμός της κατασκευής, τα
γενικά έξοδα, για την διαμόρφωση της προσφοράς μας) υπολειτουργεί και υποχρεούται σε
αποσπασματική εκτέλεση των εργασιών.
Εν κατακλείδι εξ όλων των ανωτέρω καθίσταται προφανής η αδυναμία -άνευ υπαιτιότητά
μας- εφαρμογής του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος κι ολοκλήρωσης του έργου στον
προβλεπόμενο χρόνο.
Παρακαλούμε για τις απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους σας για την άρση των εμποδίων,
προκειμένου να αποφευχθούν επιπλέον καθυστερήσεις και διακοπές στην κατασκευή του έργου,
καθώς και επιπλέον κόστη, τα οποία πηγάζουν από αυτές.
Επειδή οι παραπάνω προβαλλόμενοι λόγοι είναι αληθινοί κι αποδεικνύουν ότι η όλη
καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλεται σε δική μας υπαιτιότητα, συνιστούν την
βάση αποδοχής του αιτήματός μας, που είναι η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας
εκτέλεσης του έργου μέχρι 31-05-2022, υπό την προϋπόθεση επίλυσης των υφιστάμενων
προβλημάτων το συντομότερο δυνατόν, (απόδοση ελευθέρων βαρών όλων των απαιτούμενων
χώρων εκτέλεσης των έργων, κλπ.), ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου,
επιφυλασσόμενοι κάθε νόμιμου δικαιώματός μας, και κάθε προβλήματος που δεν οφείλεται σε δική
μας υπαιτιότητα.»
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΤΕΕ/ΔΤΕΠΑ) για την ανωτέρω τήρηση της προθεσμίας της 31-
3-2022, εντός της οποίας είχε ο ανάδοχος υποχρέωση για την ολοκλήρωση της κατασκευής του
έργου, και τελικά την τήρηση της συνολικής προθεσμίας αναγνωρίζει ότι υπήρξαν τα κάτωθι
θέματα.
Για την επίσπευση της διαδικασίας συντέλεσης των απαλλοτριώσεων, η ΔΤΕΠΑ έχει προβεί
σε αλληλογραφία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και συγκεκριμένα με τη Διεύθυνση
Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου και προχώρησε στην επίταξη των προς κατάληψη εκτάσεων για
την εκτέλεση των εργασιών του έργου. Έγινε η λήψη της 3622/21-09-2020 απόφασης της
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του ΥΠ.
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, με θέμα «επίταξη και ορισμός επιτροπής προεκτίμησης ζημιών ακινήτων συνολικής έκτασης 2.076,39 τ.μ. που ρυμοτομείται κατ ́ εφαρμογή της υπ ́αρ. πρωτ.
24165/13-6-2003 (Δ ́738) απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων», κατά το μέρος που αφορά σε ακίνητο των αιτουσών και υπήρξε η 862186/6-11-2020
ειδοποίηση για παράδοση επιταγμένου ακινήτου του έργου “Υπογειοποίηση τμήματος της οδού
Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας
Κατά της απόφασης προσέφυγαν οι ιδιοκτήτες στο ΣΤ’ Τμήμα του Συμβούλιου της
Επικρατείας το οποίο εξέδωσε τις από 28-4-2021 και 18-5-2021 Προσωρινές Διαταγές με τις
οποίες διατάσσεται η αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αρ. πρωτ. α)3622/21-09-2020 αποφάσεως της
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του ΥΠ.
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, με θέμα «επίταξη και ορισμός επιτροπής προεκτίμησης ζημιών
ακινήτων συνολικής έκτασης 2.076,39 τ.μ. που ρυμοτομείται κατ ́εφαρμογή της υπ ́αρ. πρωτ.
24165/13-6-2003 (Δ ́738) απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων», κατά το μέρος που αφορά σε ακίνητο των αιτουσών και β) 862186/6-11-2020
ειδοποίησης για παράδοση επιταγμένου ακινήτου του έργου “Υπογειοποίηση τμήματος της οδού
Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας.
Τα ακίνητα αφορούν α) την ΕΔ352/2021 για το ακίνητο των κ.κ. Γκέσουρα Αικατερίνης του
Αγγέλου, Γκέσουρα Καλλιόπης του Αγγέλου, Γκέσουρα Ιουλίας-Ιλιάδος του Αγγέλου, Γκέσουρα
Αικατερίνης του Γεωργίου και Γκέσουρα Καλλιόπης του Γεωργίου, β) την ΕΔ118/2021) για το
ακίνητο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΥΛΟΣ ΝΤΙΝΑΠΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και γ) ΕΔ351/2021) για το ακίνητο των κ.κ.
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Μιχάλη και ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Τερέζας και δ)την ΕΔ133/2021 για το ακίνητο
ιδιοκτησίας της αποβιωσάσης την 24-3-2014 Θηρεσίας Μητσοπούλου του Μιχαήλ, η οποία
κληρονομήθηκε εκ διαθήκης από το υπό έγκριση κοινωφελές ίδρυμα «ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΡΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ» με εκτελεστήτης διαθήκης τον κ. Αρταβάνη
Ματθαίο του Σπυρίδωνος, δυνάμει της από 18-05-2021 Προσωρινής Διαταγής ΣτΕ.
Η υπηρεσία έδωσε εντολή στις 29-04-2021 και 19-05-2021, με αντίστοιχη αναγραφή στο
ημερολόγιο του έργου, για προσωρινή διακοπή των εργασιών στο εύρος των παραπάνω
ακινήτων. Οι εργασίες εκτός του εύρους των παραπάνω ακινήτων συνεχίστηκαν κανονικά.
Η συζήτηση για τις εν λόγω προσφυγές έγινε την 14-06-2021, αλλά μέχρι σήμερα οι
αποφάσεις επ ́αυτών δεν έχουν καθαροφραφεί. Η Υπηρεσία απέστειλε ερώτημα σχετικά την
πορεία έκδοσης των ανωτέρω αποφάσεων στη Νομική Υπηρεσία ΠΕ Κεντρικού-Βορείου-Νοτίου
και Δυτικού Τομέα και στο γραφείο Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη με τα με αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ
913449/29-10-2021 και 1056329/09-12-2021 έγγραφα της. Με το 1058609/10-12-2021 (ΔΤΕΠΑ
1058610/10-12-2021) η Νομική Υπηρεσία ΠΕ Κεντρικού-Βορείου-Νοτίου και Δυτικού Τομέα
απάντησε ότι οι εν λόγω αποφάσεις δεν έχουν δημοσιευθεί και αρμόδιο για την υποθέσεις του ΣΤΕ
είναι το γραφείο Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη, οι οποίες και μέχρι σήμερα δεν έχουν
δημοσιευθεί.
Επιπρόσθετα, απαιτείται η κατασκευή της τελικής όδευσης των ομβρίων υδάτων με
μικροσήραγγα στο ρέμα Γιαμπουρλά, μέσω ιδιωτικής έκτασης ενός εκ των προαναφερθέντων
ιδιοκτητών ακινήτου, που είχε προσφύγει ως φαίνεται ανωτέρω, στο ΣτΕ ζητώντας ακύρωση της
της ανωτέρω πράξης επίταξης. Η υπηρεσία διαπίστωσε την μη ύπαρξη δουλείας, με
συμβολαιογραφική πράξη και απευθύνθηκε στον φερόμενο, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
του έργου, ιδιοκτήτη, για την σύμφωνη γνώμη του για την κατασκευή της εν λόγω όδευσης.
Ακολούθησε αλληλογραφία με τον ιδιοκτήτη και η υπηρεσία παρείχε διευκρινήσεις σχετικές με τον
χώρο της ιδιοκτησίας του, που απαιτείται για την διέλευση του αγωγού και για τον μη συσχετισμό
του χώρου αυτού με την προς επίταξη έκταση (σχετικά έγγραφα μας αρ.πρωτ. ΔΤΕΠΑ 647212/30-
7-2021, 911900/29-10-2021 και 1006773/24-11-2021). Τελικά ο ιδιοκτήτης έδωσε την
συγκατάθεση του να εκτελεστούν εργασίες στην ιδιοκτησία του (βλέπε σχετικά έγγραφα με
αρ.πρωτ. ΔΤΕΠΑ 647212/30-7-2021, 911900/29-10-2021, 1006773/24-11-2021 και 9221/5-1-
2022). Στη συνέχεια η υπηρεσία έδωσε εντολή στον ανάδοχο να προβεί άμεσα στις απαραίτητες
ενέργειες που απαιτούνται για την άμεση εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις συμβατικές του
υποχρεώσεις (υποβολή απαραίτητων μελετών, προετοιμασία για άμεση έναρξη πρόδρομων
απαραίτητων εργασιών κ.λ.π), ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν εντός του εγκεκριμένου χρόνου
περαίωσης του έργου (βλ. Αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ18280/10-01-2022). Στη συνέχεια ο ανάδοχος
υπέβαλε αποσπασματα κτηματολογικών διαγραμμάτων για την εν λόγω ιδιοκτησία από τα οποία
ανέκυψε το ζήτημα ότι στο κτηματολόγιο, τμήμα της έκτασης του εν λόγω ιδιοκτήτη εμφανίζεται ως
ξεχωριστό ακίνητο αγνώστου ιδιοκτήτη (βλ. Αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 27862/13-01-2022).

Ακολουθησε περαιτέρω διερεύνηση υλοποίηση της κατασκευής σε συνεργασία με τον ανάδοχο, τους μελετητές του έργου και τη Νομική Υπηρεσία (ΔΤΕΠΑ 27862/13-1-2022, 18280/10-1-2022, 126432/15-2-
2022, 136771/18-2-2022, 138826/18-2-2022, 140646/18-2-2022, 146065/22-2-2022, 226929/16-
03-2022 προς Νομική υπηρεσία την 237353/21-3-2022 απάντηση της και το 253075/24-03-2020
νέα ερωτηση προς Νομική Υπηρεσία). Επομένως οι εργασίες για την τελική όδευση των ομβρίων
υδάτων με μικροσήραγγα στο ρέμα Γιαμπουρλά μέσω της εν λόγω έκτασης δεν δύναται να
υλοποιηθούν επί του παρόντος και αναμένεται είτε, η σε εύλογο χρονικό διάστημα επίλυση του
ζητήματος είτε, η εφαρμογή εναλλακτικού τρόπου απορροής των ομβρίων υδάτων.
Επίσης αναμένεται η μετακίνηση του περιπτέρου, από το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, όπως
είχε ζητηθεί με τα 519741/24-6-2021 και 1066921/13-12-2021 έγγραφα μας.
Τέλος η πρόοδος των εργασιών γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρεμποδίζεται η
πρόσβαση και η εκτέλεση των έργων στο εργοτάξιο του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας.
Επιπρόσθετα η απρόβλεπτη κατάσταση που δημιουργήθηκε από την πανδημία του
κορονοϊού (COVID-19), προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών.
Οι παραπάνω προβαλλόμενοι λόγοι είναι αληθινοί κι αποδεικνύουν ότι η όλη καθυστέρηση
στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, που αιτείται
την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, μέχρι 31-5-2022, ώστε
να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου, υπό την προϋπόθεση ότι θα λυθούν τα ανωτέρω
θέματα, που δεν άπτονται σε ευθύνη της υπηρεσίας.
και επειδή:
 σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 9 του Ν.4412/16 «Κατά την έγκριση των παρατάσεων της
συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών, εκτιμάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για
την επιμήκυνση του χρόνου συμβαλλόμενο μέρος, για το σύνολο ή για μέρος των έργων ή
κατά κονδύλια εργασιών. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν επηρεάζουν την κατάπτωση
των ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της»,
 οι αιτιάσεις της αναδόχου εταιρείας στο υποβληθέν αίτημα της Αναδόχου εταιρείας (βλ. Δ.
Αιτιολόγηση) κρίνονται εύλογες, καθόσον η αναγκαιότητα χορήγησης παράτασης της τελικής
ημερομηνίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική
υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας,
 σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν.4412/16: «Η έγκριση των παρατάσεων
προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην
Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη
λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί
του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3)
μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου» ενώ «η αίτηση, αν υπάρχει,
κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την
προϊσταμένη αρχή».
 η παρούσα εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αποτελεί, κατ’ ουσία, την γνώμη της επί
του αιτήματος της Αναδόχου εταιρείας,
 σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 89 (α) του Ν.4412/16 «Παράταση της συνολικής ή των
τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται… «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου
των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική
υπαιτιότητα του αναδόχου…».
 δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής ποινικών ρητρών του άρθρου 148 του Ν.4412/16,
 το αιτούμενο χρονικό διάστημα παράτασης έως την 31/5/2022, κρίνεται, με τις παρούσες
συνθήκες, εύλογο, αναγκαίο και επαρκές για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου
του θέματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα λυθούν τα ανωτέρω θέματα, που δεν άπτονται σε
ευθύνη της υπηρεσίας.
Εισηγούμαστε
την χορήγηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, ήτοι με αναθεώρηση,
παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού
Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον Δήμο Ν. Φιλαδελφειας – Χαλκηδονας» με
ανάδοχο την εργοληπτική εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ για όλους τους λόγους, που αναφέρονται στο
ανωτέρω σκεπτικό, με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 31η Μάιου 2022, ενώ «μέσα στη
συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και για
τις τμηματικές προθεσμίες» (άρθρο 147 παρ. 3 Ν.4412/16).

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την χορήγηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, ήτοι με αναθεώρηση,
παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού
Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον Δήμο Ν. Φιλαδελφειας – Χαλκηδονας» με
ανάδοχο την εργοληπτική εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ για όλους τους λόγους, που αναφέρονται στο
ανωτέρω σκεπτικό, με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 31η Μάιου 2022, ενώ «μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και να
έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και για
τις τμηματικές προθεσμίες» (άρθρο 147 παρ. 3 Ν.4412/16).
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ως άνω
απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Είναι έργο που εντάσσεται στα πλαίσια της κατασκευής του
Γηπέδου της ΑΕΚ και που εξυπηρετεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα του σημερινού μεγαλομετόχου και
του όποιου άλλου μελλοντικά. Έχουμε καταψηφίσει την χρηματοδότηση της κατασκευής τόσο του
γηπέδου όσο και την υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά
έργα».
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ως άνω
απόφαση.
Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη
Γιαννακόπουλος Βασίλειος
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Βερελή Βασιλική
Λογοθέτη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Δημητρίου Γεώργιος
Αγγελάκη Δήμητρα
Γεωργόπουλος Γεώργιος
Λεονάρδου Πολυτίμη
Μελάς Σταύρος

Εργασίες Γήπεδο ΑΕΚ “Αγιά Σοφιά” Νέα Φιλαδέλφεια

Θυρανοίξια Ιερού Παρεκκλησίου Αγίας Σοφίας – Οσίου Λουκά του εν Στειρίω στο γήπεδο της ΑΕΚ OPAP ARENA

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΘυρανοίξια Ιερού Παρεκκλησίου Αγίας Σοφίας – Οσίου Λουκά του εν Στειρίω στο γήπεδο της ΑΕΚ OPAP ARENA ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ KAI  ΕΔΩ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ Θυρανοίξια Ιερού Παρεκκλησίου Αγίας Σοφίας – Οσίου Λουκά του εν Στειρίω στο γήπεδο της ΑΕΚ OPAP ARENA   Εργασίες Γήπεδο ΑΕΚ “Αγιά Σοφιά” Νέα Φιλαδέλφεια

Θυρανοίξια Ιερού Παρεκκλησίου Αγίας Σοφίας – Οσίου Λουκά του εν Στειρίω στο γήπεδο της ΑΕΚ OPAP ARENA

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΘυρανοίξια Ιερού Παρεκκλησίου Αγίας Σοφίας – Οσίου Λουκά του εν Στειρίω στο γήπεδο της ΑΕΚ OPAP ARENA Θυρανοίξια Ιερού Παρεκκλησίου Αγίας Σοφίας – Οσίου Λουκά του εν Στειρίω στο γήπεδο της ΑΕΚ OPAP ARENA. ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ Θυρανοίξια Ιερού Παρεκκλησίου Αγίας Σοφίας – Οσίου Λουκά του εν Στειρίω στο […]

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ – ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟ ΑΕΚ OPAP ARENA

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ – ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟ ΑΕΚ OPAP ARENA ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ – ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟ ΑΕΚ OPAP ARENA. Βόλτα και Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – 1ωρα πριν τα Εγκαίνια Εκκλησάκι Αγίας Σοφίας. ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ – ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟ […]

Βόλτα και Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – 1ωρα πριν τα Εγκαίνια Εκκλησάκι Αγίας Σοφίας

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΒόλτα και Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – 1ωρα πριν τα Εγκαίνια Εκκλησάκι Αγίας Σοφίας Βόλτα και Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – 1ωρα πριν τα Εγκαίνια Εκκλησάκι Αγίας Σοφίας. Θυρανοίξια Ιερού Παρεκκλησίου Αγίας Σοφίας – Οσίου Λουκά του εν Στειρίω στο γήπεδο της ΑΕΚ OPAP ARENA […]

Εργασίες (Αγωγός Ομβρίων) ΒΑ πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες (Αγωγός Ομβρίων) ΒΑ πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Εργασίες (Αγωγός Ομβρίων) ΒΑ πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εργασίες (Αγωγός Ομβρίων) ΒΑ πλευράς […]

Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΣυγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τα καφέ ασφυκτικά γεμάτα απο τον κόσμο της ομάδας για να παρακολουθήσει τον μεγάλο Τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web […]

Πλέξιγκλας και Εργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΠλέξιγκλας και Εργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Πλέξιγκλας και Εργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πλέξιγκλας και Εργασίες Αναβαθμών […]

Εργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Εργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap […]

Στην τελική ευθεία η τοποθέτηση πέτρας – Εργασίες αναβαθμών πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΣτην τελική ευθεία η τοποθέτηση πέτρας – Εργασίες αναβαθμών πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Στην τελική ευθεία η τοποθέτηση πέτρας – Εργασίες αναβαθμών πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην τελική […]

Εργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Εργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap […]

ΤΟ ΣΗΚΩΝΕΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ – Πανικός απο τον Κόσμο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΤΟ ΣΗΚΩΝΕΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ – Πανικός απο τον Κόσμο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ΤΟ ΣΗΚΩΝΕΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ – Πανικός απο τον Κόσμο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας […]

Εργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Εργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap […]

ΑΕΚ Ολυμπιακός : Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑΕΚ Ολυμπιακός : Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια ΑΕΚ Ολυμπιακός : Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. […]

Εργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Εργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap […]

Εργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Εργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap […]

99 Χρόνια ΑΕΚ : Το κάλεσμα της original21 για τα γενέθλια της ΑΕΚ μπροστά στον Αετό

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrint99 Χρόνια ΑΕΚ : Το κάλεσμα της original21 για τα γενέθλια της ΑΕΚ μπροστά στον Αετό 99 Χρόνια ΑΕΚ : Το κάλεσμα της original21 για τα γενέθλια της ΑΕΚ μπροστά στον Αετό . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η […]

Βόλτα πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΒόλτα πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Βόλτα πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Βόλτα πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες Γήπεδο […]

ΑΕΚ Αρης: Ατμόσφαιρα και η Σύνθεση της ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑΕΚ Αρης: Ατμόσφαιρα και η Σύνθεση της ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια ΑΕΚ Αρης: Ατμόσφαιρα και η Σύνθεση της ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο κόσμος […]

ΑΕΚ Αρης : Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑΕΚ Αρης : Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια ΑΕΚ Αρης : Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. […]

Εργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Εργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap […]

Το νέο Intro του web TV aekidea.org

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΤο νέο Intro του web TV aekidea.org Το νέο Intro του web TV aekidea.org. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Το νέο Intro του web TV aekidea.org Εργασίες Γήπεδο ΑΕΚ “Αγιά Σοφιά” […]

Εργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Εργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap […]

Εργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Εργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap […]

Παράταση Προσωρινής Αδείας Λειτουργίας του γηπέδου της ΑΕΚ Opap Arena μέχρι τέλος Αυγούστου

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΠαράταση Προσωρινής Αδείας Λειτουργίας του γηπέδου της ΑΕΚ Opap Arena μέχρι τέλος Αυγούστου Παράταση Προσωρινής Αδείας Λειτουργίας του γηπέδου της ΑΕΚ Opap Arena μέχρι τέλος Αυγούστου. Παράλληλα με τις εργασίες στους αναβαθμούς πέριξ του Γηπέδου τρέχουν και καποια διαδικαστικά. Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις και σας ενημερώνει αποκλειστικά Παράταση Προσωρινής […]

Μίμης Παπαίωάννου Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ – Πως τον αποχαιρέτησε η ΑΕΚ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΜίμης Παπαίωάννου Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ – Πως τον αποχαιρέτησε η ΑΕΚ Μίμης Παπαίωάννου Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ – Πως τον αποχαιρέτησε η ΑΕΚ στο Γηπέδου Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η […]

Γήπεδο της Χρονιάς 2022 Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΓήπεδο της Χρονιάς 2022 Opap Arena Γήπεδο της Χρονιάς 2022 Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά Γήπεδο της Χρονιάς 2022 Opap Arena Η ενημέρωση της ΑΕΚ Γήπεδο της Χρονιάς : OPAP […]

ΑΕΚ Ολυμπιακός Εκπληκτική ατμόσφαιρα μεσα απο τo Γήπεδο Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια 

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑΕΚ Ολυμπιακός Εκπληκτική ατμόσφαιρα μεσα απο τo Γήπεδο Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια ΑΕΚ Ολυμπιακός Εκπληκτική ατμόσφαιρα μεσα απο τo Γήπεδο Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ […]