Έγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ

Κοινοποιήστε ...

Έγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ

Έγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις

Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις και με την βοήθεια του Καλού Φίλου σας ενημερώνει

Προδιαγραφές κατασκευής αγωνιστικού χώρου Γηπέδου ΑΕΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Έγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ

Γράφει ο Καλός Φίλος

Η ανάδοχος εταιρεία της υπογειοποίησης έλαβε την παράταση που είχε ζητήσει από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας την Τρίτη 05/04/2022. Η ημερομηνία παράδοσης του έργου μετατίθεται για την 31/05/2022.
Την Τρίτη 3 Μαϊου και ωρα 11 00 θα εχουμε την τακτική συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής μεσα στα θέματα που εχει να συζητήσει ειναι και στο Νο 36 το οποίο αναφέρει:

Έγκριση ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “Υπογειοποίηση τμήματος της οδού
Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον Δήμο Ν.ΦιλαδέλφειαςΧαλκηδόνας»

συμβατικής αξίας 10.096.994,20€ (μεΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «INTRAKAT»

Μένει να δούμε τις λεπτομέρειες της απόφασης . Θα εχουμε προσεχώς περισσότερα νέα …

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 822
ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Αττικής
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Αντιπεριφερειάρχες
3. Εκτελεστικό Γραμματέα
4. Γραφεία Παρατάξεων
5. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
6. Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών
7. Νομικό Γραφείο Περιφερειάρχη
8. Νομική Υπηρεσία

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 3-5-2022 και ώρα 11:00 π.μ., με τη
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20),
με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση μετακίνησης εντός έδρας της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νήσων.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νήσων)
2. Έγκριση του υπ. αρ. 3/2022 Πρακτικού, της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας &
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Πειραιά, σύμφωνα
με το αρ. 32 του Ν.4412/16, για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
προσωρινού αναδόχου ΜΠΟΥΣΗ ΓΚΕΡΓΚΗ για το δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών της ΠΕ
Πειραιά με α/α 126.
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, συνολικού ποσού 2.000,00 € (δύο χιλιάδων ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων της
Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περαιά , για τις ανάγκες διεξαγωγής των Πανελλαδικών
Εξετάσεων σχολικού έτους 2022.
4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, συνολικού ποσού 7.000,00 € (επτά χιλιάδων ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για δύο (2) καθαρισμούς των υαλοπινάκων του κτιρίου που
στεγάζονται οι υπηρεσίες των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων, επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος
στον Πειραιά.
5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, συνολικού ποσού 60,00 € (εξήντα ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια δύο (2) βιβλίων αλληλογραφίας (
πρωτοκόλλου), για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των ΠΕ
Πειραιώς και Νήσων.
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, συνολικού ποσού 19.000,00 € (δεκαεννέα χιλιάδων
ευρώ ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , που αφορά στην ετήσια προμήθεια υλικών
καθαριότητας και ειδών προσωπικής υγιεινής, των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά, κοινών
υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων, καθώς και της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Πειραιά, για τη διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων σχολικού έτους 2021 – 2022.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά)
7. Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
καταπολέμηση του δάκου της ελιάς προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοπαραγωγικές
εκτάσεις της Π.Ε. Δυτικής Αττικής για το έτος 2022.
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 62694a18552dfff8c4bdfb66 στις 27/04/22 16:51
8. Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση κατά το
άρθρο 32, παρ. β, εδάφιο αα του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την
πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης-συναυλίας στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
9. Έγκριση καταβολής μέρους του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό
του οικ.έτους 2022, για καταβολή δικαστικών εξόδων στον ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΗΤΣΟ, πληρεξούσιο
δικηγόρο του κ.Γ.Στρατούρη, σε εκτέλεση της 94/2020 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών.
10. Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση κατά το
άρθρο 32, παρ. β, εδάφιο αα του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την
πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «ΤΑΞΙΔΙΑ» με την Ανεξάρτητη Λαϊκή
Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης».
11. Α)Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των
ορίων για την αποψίλωση και καθαρισμό βλάστησης και εύφλεκτης ύλης από νησίδες, πρανή
και ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Δυτικής
Αττικής για τα έτη 2022,2023 και 2024 προϋπολογισμού οχτακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων
πεντακοσίων τριάντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (814.531,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
και δικαιώματος προαίρεσης 15% Β)Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 30.293,20 €
συμπ. ΦΠΑ για την άμεση παροχή υπηρεσιών των άκρως αναγκαίων εργασιών αποψίλωσης
και καθαρισμού βλάστησης και εύφλεκτης ύλης από νησίδες, πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν
οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής Γ) Ανάθεση σύμφωνα
με το άρθρο 6 παρ.10 του Ν. 4412/2016 για την άμεση παροχή υπηρεσιών των άκρως
αναγκαίων εργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού βλάστησης και εύφλεκτης ύλης από νησίδες,
πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε.
Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 30.293,20 € συμπ. ΦΠΑ.
12. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής για την Συντήρηση και
Υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης
Πυροπροστασίας της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, για ένα έτος (αντιπυρική περίοδος 2022)
προϋπολογισμού τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. (33.480,00 €).
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικής Αττικής)
13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων κτηρίων
αρμοδιότητας Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, διετούς διάρκειας, συνολικού προϋπολογισμού
4.200,00 € συμπ. ΦΠΑ (πολυετής υποχρέωση).
14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την τακτική συντήρηση των κλιματιστικών
μηχανημάτων των υπηρεσιών αρμοδιότητας Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού
28.000,00 € συμπ. ΦΠΑ, διετούς διάρκειας.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικού Τομέα)
15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 300,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. για την προμήθεια περίπου χιλίων διακοσίων (1.200) σακουλών πολυαιθυλενίου σε δύο
μεγέθη, ενός (1) σκαλιστηριού, ενός (1) φτυαριού μικρού κήπου και δύο (2) κλαδευτηριών για
την κάλυψη λειτουργικών αναγκών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(2.500,00 €) πλέον ΦΠΑ (3.100,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής)
17. Λήψη απόφασης για προσφυγή σε διενέργεια διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση ενός νέου
δρομολογίου μεταφοράς μαθητή σε δημόσιο σχολείο της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου
Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2021-2022.
18. Έγκριση δαπάνης για επιστροφή παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων της Π.Ε. Βορείου
Τομέα Αθηνών.
19. Αποσφράγιση και αξιολόγηση των ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, ενός
προσωρινού αναδόχου, κατόπιν διενέργειας διαπραγμάτευσης, για ένα νέο δρομολόγιο
μεταφοράς μαθητών δημοσίου σχολείου, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών
της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2021-2022.
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 62694a18552dfff8c4bdfb66 στις 27/04/22 16:51
20. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης, για την προμήθεια σφραγίδων, για τις ανάγκες
υπηρεσιών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Βορείου Τομέα)
21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 700,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια αντιδραστηρίων ελέγχου ποιότητας νερού
για τις ανάγκες της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε.Ν.Τ.Α.
22. “Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ύψους 1250,00€* συμπ. Φ.Π.Α. για
την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών των Βαθμολογικών και Ειδικών
Εξεταστικών Κέντρων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας για τις Πανελλαδικές
Εξετάσεις 2022, αρμοδιότητας Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νότιου Τομέα)
23. Ένταξη οικονομικού φορέα στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την προμήθεια ειδών γραφικής
ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της
Περιφέρειας Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας της
Περιφέρειας Αττικής και των Κ.Ε.Σ.Υ. για τα έτη 2021-2023
24. Τροποποίηση των αρ. 137, 138, 139, 140, 141/2020 συμβάσεων που αφορούν «την παροχή
υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια αρμοδιότητας της Π.Α. (Διακήρυξη 13/2020) λόγω χρήσης
του δικαιώματος προαίρεσης για δεκαοκτώ (18) επιπλέον μήνες από τη λήξη των συμβάσεων.
25. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού
διαγωνισμού για την επιλογή οργανισμού εκτέλεσης της υλοποίησης των Δράσεων I, II και III
του Προγράμματος «Προώθηση Οίνων Ποιότητας Περιφέρειας Αττικής σε Τρίτες Χώρες (ΗΠΑ,
Καναδάς, Ην. Βασίλειο, Ιαπωνία, Κορέα)» στο πλαίσιο του μέτρου προώθηση οίνων σε αγορές
τρίτων χωρών του Υ.Π.Α.Α.Τ. συνολικού προϋπολογισμού 2.357.251,16€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
26. Α) Έγκριση Πρακτικού της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης
Συνοπτικών Διαγωνισμών Κεντρικού Τομέα Αθηνών Π.Α. αναφορικά με τη διεξαγωγή της
εκπαιδευτικής θεατρικής παράστασης με τίτλο «Γιάννης Χ-xenos» και Β) Κατακύρωση του
αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης για τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής θεατρικής
παράστασης με τίτλο «Γιάννης Χ-xenos» με θέμα το bullying, σε δέκα (10) σχολεία της Αττικής,
κόστους 8.385,00€ συμ/νων ΦΠΑ και τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων, στην εταιρεία «Κέντρο
Σπουδών Λαϊκού Θεάτρου, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία».
27. Α) Έγκριση Πρακτικού της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης
Συνοπτικών Διαγωνισμών Κεντρικού Τομέα Αθηνών Π.Α. αναφορικά με τη συμμετοχή της
Περιφέρειας Αττικής στη Διεθνή Έκθεση Οίνων-Ποτών «PROWEIN 2022» και Β) Κατακύρωση
του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη Διεθνή
Έκθεση Οίνων-Ποτών «PROWEIN 2022» που θα πραγματοποιηθεί 15-17 Μαΐου 2022 στο
Ντίσελντορφ της Γερμανίας, κόστους 28.748,40€ συμ/νου ΦΠΑ, στην «Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ» με δ.τ. ‘ENTERPRISE GREECE’.
28. Έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 149.360,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για ένταξη της Περιφέρειας Αττικής ως μέλος στην ‘Πλατφόρμα των
Ευρωπαϊκών Περιφερειών Γαστρονομίας’ και για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών δήλωσης
υποψηφιότητας της Περιφέρειας Αττικής για τον τίτλο ‘Περιφέρεια Γαστρονομίας Ευρώπης
2026’.
29. Τροποποίηση των υπ’ αρ. 81 και 133 δρομολογίων στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος
Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε.
Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, κατά τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021
και 2021-2022
30. Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του αρ. 32 Ν.4412/2016, για
την ανάθεση ενός νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Δημόσιων σχολείων της Π.Ε.
Κεντρικού Τομέα Αθηνών που αφορούν τη σχολική χρονιά 2021-2022
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Κεντρικού Τομέα)
31. Λήψη απόφασης για την κήρυξη άγονης της φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας
με σκοπό τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του 1ου Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης,
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ) (πρώην ΚΕΣΥ) Ανατολικής Αττικής.
32. Λήψη απόφασης παραχώρησης προς χρήση επίπλων για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών των υπηρεσιών Δ/νσης Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και του
2ου Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. Ανατολικής Αττικής
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 62694a18552dfff8c4bdfb66 στις 27/04/22 16:51
33. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της οργάνωσης YSR (Yoga and Sport with Refugees) που
αφορά στην παραχώρηση χώρου της Πλατείας Πρωτομαγιάς, για την πραγματοποίηση
αθλητικών και χορευτικών επιδείξεων για πρόσφυγες και μετανάστες κατά τις ώρες 15.00 έως
22.00, την Κυριακή 08-05-2022.
34. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Διευθυντή του ΔΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων του
Τμήματος Πληροφορικής και του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας
της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που αφορά στην παραχώρηση του
Θεάτρου Αττικού Άλσους « Κατίνα Παξινού » για τη διεξαγωγή ορκωμοσίας των φοιτητών του
Προγράμματος την Τετάρτη 01 Ιουνίου 2022.
(Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών)
35. Παράταση της Συνολικής Προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ – ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΥΛΑΚΙΟΥ – ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ Ε.Α.Α. ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ» συμβατικής αξίας 625.659,52€ (με Φ.Π.Α.), αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ».
36. Έγκριση ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “Υπογειοποίηση τμήματος της οδού
Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας»
συμβατικής αξίας 10.096.994,20€ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «INTRAKAT».
37. Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ- ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ», εκτιμώμενης αξίας
1.774.193,55 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και έγκριση της αποζημίωσης του εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε.
στην Επιτροπή Διαγωνισμού καθώς και της διαδικασίας καταβολής της.
38. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και την 1η Σ.Σ. και το 1o ΠΚΤΝΜΕ του
έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ- ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 3 ΚΤΗΡΙΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ 401 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ».
39. Έγκριση : Αρχιτεκτονικής, Στατικής και Ηλεκτρομηχανολογικής Προμελέτης στα πλαίσια της
μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», συμβατικού ποσού αμοιβής 99.453,79€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), αναδόχου «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΓΡΑΦΕΙΟ
75 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΕ – ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΥΚΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ», που
εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Λιόντο Κωνσταντίνο.
(Δ/νση Τεχνικών Έργων)
40. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αρ.
91188 για το έργο : «Κατασκευή δικτύου όμβριων στους Δήμους Κορυδαλλού και Νικαίας-Αγ.Ι.
Ρέντη», προϋπολογισμού 18.600.000,00 € (με το Φ.Π.Α).
41. Έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι» του διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση φωτιστικών
σωμάτων στη σήραγγα επί της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου», προϋπολογισμού μελέτης
1.584.244,35 €, με Φ.Π.Α. και Κ.Α.Ε 9789.07.00501.
(Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς και Νήσων)
42. Έγκριση σύναψης και όρων της 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Χαλανδρίου για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 1265 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ».
43. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων για
την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες Λιμενικών Έργων στα Κύθηρα».
(Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)
44. Τροποποίηση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Λειτουργία και
Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής (2020-2022)» προϋπολογισμού
5.999.603,60€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, για επιπλέον ποσό
94.116,00 € με ΦΠΑ.
45. Ορισμός μελών τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης
προμήθειας «Προμήθεια και μεταφορά 6.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες
αποχιονισμού δρόμων σε τμήματα του δικτύου της Περιφέρειας Αττικής, στις παράπλευρες
οδούς του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R.) εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας
Αττικής και σε συμβάλλουσες οδούς αυτών για τα έτη 2021‐2023».
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 62694a18552dfff8c4bdfb66 στις 27/04/22 16:51
46. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ
ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Πρώην ΔΕΣΕ)» αναδόχου ΔΙΟΝ
ΑΒΕΤΕ.
(Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών)
47. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση υδροφόρων οχημάτων από τους D. THIVAIOU
TRANSCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ και ΚΑΡΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΕΠΕ στον
Δήμο Φυλής και ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΙΚΕ, LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ και
ΚΑΡΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΕΠΕ στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας με το απαραίτητο προσωπικό τους από
14-07-2021, για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιάς).
48. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση υδροφόρων οχημάτων με το απαραίτητο
προσωπικό τους σε συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην αντιμετώπιση τυχόν
έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιά) σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής από τις 21-
07-2021.
49. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση υδροφόρων οχημάτων από τους D. THIVAIOU
TRANSCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ στον Δήμο Φυλής και
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΙΚΕ στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας με το απαραίτητο προσωπικό τους
από 21-07-2021, για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιάς).
(Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας)
50. Έγκριση ποσού 12.892,80€ για εξωδικαστική απόδοση αποζημίωσης για απαλλοτριωμένα
επικείμενα, κατ’ άρ. 176 παρ. 1 περ. θ του ν. 3852/2010 απαλλοτρίωσης ακινήτου με ΚΑΔΕ 508
που έγινε για το έργο: «ΚΟ2/10 Βελτίωση του Οδικού τμήματος Κόμβος Ιππικού Κέντρου –
Καλύβια – Λαγονήσι – Ανάβυσσος».
(Διεύθυνση Μελετών Περιφέρειας Αττικής)
Παρακαλείσθε, σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε τη Γραμματεία της Οικονομικής
Επιτροπής στα τηλ. 213 2063776 και 2132063822.
Καλείσθε όπως μας ενημερώσετε έως την ως άνω ημέρα (3/5/2022) και ώρα 18:00 το
αργότερο, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην
ηλεκτρονικής διεύθυνση oe@patt.gov.gr περί την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκό ή απόχη
στην ψηφοφορία) ως και περί τυχόν παρατηρήσεών σας, προκειμένου να συμπεριληφθούν
στις αποφάσεις.
Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αναρτώνται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο site της
Περιφέρειας.
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής
Νικόλαος Πέππας

Εργασίες Γήπεδο ΑΕΚ “Αγιά Σοφιά” Νέα Φιλαδέλφεια

Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 14/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟλες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 14/5/22 Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 14/5/22 .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 13/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 13/5/22 Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 13/5/22 . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την “Αγια Σοφιά” Παράλληλα με τις εργασίες […]

Οι οκτώ εμβληματικές προσωπικότητες του προσφυγικού ελληνισμού στην ανατολική πρόσοψη

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟι οκτώ εμβληματικές προσωπικότητες του προσφυγικού ελληνισμού στην ανατολική πρόσοψη Οι οκτώ εμβληματικές προσωπικότητες του προσφυγικού ελληνισμού στην ανατολική πρόσοψη . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις και με την βοήθεια του Καλού Φίλου σας […]

Έκτακτο Τοποθέτηση επιγραφής στην τζαμαρία του Κτιρίου των Μουσείων και η πόρτα των VIP

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΈκτακτο Τοποθέτηση επιγραφής στην τζαμαρία του Κτιρίου των Μουσείων και η πόρτα των VIP Έκτακτο Τοποθέτηση επιγραφής στην τζαμαρία του Κτιρίου των Μουσείων και η πόρτα των VIP . Υπεγράφη η Σύμβαση εκτέλεσης του έργου των αναβαθμών μεταξύ του Δήμου ΝΦ-ΝΧ και της εταιρείας “Ευδρομος” . Μοναδικά καθημερινά πλάνα […]

Έκτακτο Τοποθέτηση Μπάνερ στο αριστερό Π BA πύλης VIP Οι πρόσφυγες άλλαξαν την Ελλάδα

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΈκτακτο Τοποθέτηση Μπάνερ στο αριστερό Π BA πύλης VIP Οι πρόσφυγες άλλαξαν την Ελλάδα Έκτακτο Τοποθέτηση Μπάνερ στο αριστερό Π BA πύλης VIP Οι πρόσφυγες άλλαξαν την Ελλάδα. Υπεγράφη η Σύμβαση εκτέλεσης του έργου των αναβαθμών μεταξύ του Δήμου ΝΦ-ΝΧ και της εταιρείας “Ευδρομος” . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα […]

Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 11/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΜοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 11/5/22 Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 11/5/22 . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 11/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 11/5/22 Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 11/5/22. Υπεγράφη η Σύμβαση εκτέλεσης του έργου των αναβαθμών μεταξύ του Δήμου ΝΦ-ΝΧ και της εταιρείας “Ευδρομος” . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά […]

Υπεγράφη η Σύμβαση εκτέλεσης του έργου των αναβαθμών

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΥπεγράφη η Σύμβαση εκτέλεσης του έργου των αναβαθμών Υπεγράφη η Σύμβαση εκτέλεσης του έργου των αναβαθμών μεταξύ του Δήμου ΝΦ-ΝΧ και της εταιρείας “Ευδρομος” . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις και με την βοήθεια […]

Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 9/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΜοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 9/5/22 Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 9/5/22 . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων […]

Η νέα θέση του περιπτέρου στην οδό Σμύρνης Συνεχίζονται οι Εργασίες πέριξ Γηπέδου

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΗ νέα θέση του περιπτέρου στην οδό Σμύρνης Συνεχίζονται οι Εργασίες πέριξ Γηπέδου Η νέα θέση του περιπτέρου στην οδό Σμύρνης Συνεχίζονται οι Εργασίες πέριξ Γηπέδου . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που […]

Αποξήλωση ιστορικού περιπτέρου επι της Φωκών και Εργασίες για νέα είσοδο προς το άλσος

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑποξήλωση ιστορικού περιπτέρου επι της Φωκών και Εργασίες για νέα είσοδο προς το άλσος Αποξήλωση ιστορικού περιπτέρου επι της Φωκών και Εργασίες για νέα είσοδο προς το άλσος . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , […]

Γήπεδο ΑΕΚ και Υπογειοποίηση Βίντεο με την πρόοδο των Εργασιών απο τη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΓήπεδο ΑΕΚ και Υπογειοποίηση Βίντεο με την πρόοδο των Εργασιών απο τη Νέα Φιλαδέλφεια Γήπεδο ΑΕΚ και Υπογειοποίηση Βίντεο με την πρόοδο των Εργασιών απο τη Νέα Φιλαδέλφεια .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , […]

Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 7/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΜοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 7/5/22 Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 7/5/22 . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων […]

Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 7/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟλες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 7/5/22 Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 5/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 5/5/22 Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 5/5/22 . Έγκριση Τροποποίησης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις […]

Έγγραφα απο την Έγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΈγγραφα απο την Έγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ Έγγραφα απο την Έγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν […]

Γήπεδο ΑΕΚ και Υπογειοποίηση Βίντεο με την πρόοδο των Εργασιών απο τη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΓήπεδο ΑΕΚ και Υπογειοποίηση Βίντεο με την πρόοδο των Εργασιών απο τη Νέα Φιλαδέλφεια Γήπεδο ΑΕΚ και Υπογειοποίηση Βίντεο με την πρόοδο των Εργασιών απο τη Νέα Φιλαδέλφεια .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , […]

Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟλες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 28/4/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 28/4/22 Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 28/4/22 . Έγκριση Τροποποίησης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις […]

Έγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΈγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ Έγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις […]

Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟλες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των […]

Μαγευτικές εικόνες το νέο Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια απο ψηλά

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΜαγευτικές εικόνες το νέο Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια απο ψηλά Μαγευτικές εικόνες το νέο Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια απο ψηλά . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο […]

Γήπεδο ΑΕΚ Ι.Ν Αγίας Τριάδος Χριστός Ανέστη Χρόνια πολλά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΓήπεδο ΑΕΚ Ι.Ν Αγίας Τριάδος Χριστός Ανέστη Χρόνια πολλά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια Γήπεδο ΑΕΚ Ι.Ν Αγίας Τριάδος Χριστός Ανέστη Χρόνια πολλά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια . Τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα έκαναν τη νύχτα μέρα στο Γήπεδο της ΑΕΚ με την Ανάσταση του Κυρίου Γήπεδο ΑΕΚ Ι.Ν Αγίας […]

Αυτοψία Εργασίες Βορειανατολικής πλευράς και πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ – Πασχαλινές Ευχές

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑυτοψία Εργασίες Βορειανατολικής πλευράς και πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ – Πασχαλινές Ευχές Αυτοψία Εργασίες Βορειανατολικής πλευράς και πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ – Πασχαλινές Ευχές .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο […]

Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 21/4/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΜοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 21/4/22 Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 21/4/22 . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων […]

Γήπεδο ΑΕΚ : Εργασίες πέριξ του Γηπέδου Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΓήπεδο ΑΕΚ : Εργασίες πέριξ του Γηπέδου Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα Γήπεδο ΑΕΚ : Εργασίες πέριξ του Γηπέδου Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , […]

Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΜοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 20/4/22 Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των […]

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*