Έγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ

Κοινοποιήστε ...

Έγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ

Έγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις

Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις και με την βοήθεια του Καλού Φίλου σας ενημερώνει

Προδιαγραφές κατασκευής αγωνιστικού χώρου Γηπέδου ΑΕΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Έγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ

Γράφει ο Καλός Φίλος

Η ανάδοχος εταιρεία της υπογειοποίησης έλαβε την παράταση που είχε ζητήσει από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας την Τρίτη 05/04/2022. Η ημερομηνία παράδοσης του έργου μετατίθεται για την 31/05/2022.
Την Τρίτη 3 Μαϊου και ωρα 11 00 θα εχουμε την τακτική συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής μεσα στα θέματα που εχει να συζητήσει ειναι και στο Νο 36 το οποίο αναφέρει:

Έγκριση ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “Υπογειοποίηση τμήματος της οδού
Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον Δήμο Ν.ΦιλαδέλφειαςΧαλκηδόνας»

συμβατικής αξίας 10.096.994,20€ (μεΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «INTRAKAT»

Μένει να δούμε τις λεπτομέρειες της απόφασης . Θα εχουμε προσεχώς περισσότερα νέα …

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 822
ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Αττικής
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Αντιπεριφερειάρχες
3. Εκτελεστικό Γραμματέα
4. Γραφεία Παρατάξεων
5. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
6. Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών
7. Νομικό Γραφείο Περιφερειάρχη
8. Νομική Υπηρεσία

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 3-5-2022 και ώρα 11:00 π.μ., με τη
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20),
με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση μετακίνησης εντός έδρας της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νήσων.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νήσων)
2. Έγκριση του υπ. αρ. 3/2022 Πρακτικού, της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας &
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Πειραιά, σύμφωνα
με το αρ. 32 του Ν.4412/16, για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
προσωρινού αναδόχου ΜΠΟΥΣΗ ΓΚΕΡΓΚΗ για το δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών της ΠΕ
Πειραιά με α/α 126.
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, συνολικού ποσού 2.000,00 € (δύο χιλιάδων ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων της
Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περαιά , για τις ανάγκες διεξαγωγής των Πανελλαδικών
Εξετάσεων σχολικού έτους 2022.
4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, συνολικού ποσού 7.000,00 € (επτά χιλιάδων ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για δύο (2) καθαρισμούς των υαλοπινάκων του κτιρίου που
στεγάζονται οι υπηρεσίες των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων, επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος
στον Πειραιά.
5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, συνολικού ποσού 60,00 € (εξήντα ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια δύο (2) βιβλίων αλληλογραφίας (
πρωτοκόλλου), για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των ΠΕ
Πειραιώς και Νήσων.
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, συνολικού ποσού 19.000,00 € (δεκαεννέα χιλιάδων
ευρώ ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , που αφορά στην ετήσια προμήθεια υλικών
καθαριότητας και ειδών προσωπικής υγιεινής, των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά, κοινών
υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων, καθώς και της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Πειραιά, για τη διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων σχολικού έτους 2021 – 2022.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά)
7. Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
καταπολέμηση του δάκου της ελιάς προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοπαραγωγικές
εκτάσεις της Π.Ε. Δυτικής Αττικής για το έτος 2022.
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 62694a18552dfff8c4bdfb66 στις 27/04/22 16:51
8. Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση κατά το
άρθρο 32, παρ. β, εδάφιο αα του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την
πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης-συναυλίας στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
9. Έγκριση καταβολής μέρους του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό
του οικ.έτους 2022, για καταβολή δικαστικών εξόδων στον ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΗΤΣΟ, πληρεξούσιο
δικηγόρο του κ.Γ.Στρατούρη, σε εκτέλεση της 94/2020 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών.
10. Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση κατά το
άρθρο 32, παρ. β, εδάφιο αα του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την
πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «ΤΑΞΙΔΙΑ» με την Ανεξάρτητη Λαϊκή
Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης».
11. Α)Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των
ορίων για την αποψίλωση και καθαρισμό βλάστησης και εύφλεκτης ύλης από νησίδες, πρανή
και ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Δυτικής
Αττικής για τα έτη 2022,2023 και 2024 προϋπολογισμού οχτακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων
πεντακοσίων τριάντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (814.531,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
και δικαιώματος προαίρεσης 15% Β)Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 30.293,20 €
συμπ. ΦΠΑ για την άμεση παροχή υπηρεσιών των άκρως αναγκαίων εργασιών αποψίλωσης
και καθαρισμού βλάστησης και εύφλεκτης ύλης από νησίδες, πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν
οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής Γ) Ανάθεση σύμφωνα
με το άρθρο 6 παρ.10 του Ν. 4412/2016 για την άμεση παροχή υπηρεσιών των άκρως
αναγκαίων εργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού βλάστησης και εύφλεκτης ύλης από νησίδες,
πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε.
Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 30.293,20 € συμπ. ΦΠΑ.
12. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής για την Συντήρηση και
Υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης
Πυροπροστασίας της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, για ένα έτος (αντιπυρική περίοδος 2022)
προϋπολογισμού τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. (33.480,00 €).
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικής Αττικής)
13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων κτηρίων
αρμοδιότητας Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, διετούς διάρκειας, συνολικού προϋπολογισμού
4.200,00 € συμπ. ΦΠΑ (πολυετής υποχρέωση).
14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την τακτική συντήρηση των κλιματιστικών
μηχανημάτων των υπηρεσιών αρμοδιότητας Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού
28.000,00 € συμπ. ΦΠΑ, διετούς διάρκειας.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικού Τομέα)
15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 300,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. για την προμήθεια περίπου χιλίων διακοσίων (1.200) σακουλών πολυαιθυλενίου σε δύο
μεγέθη, ενός (1) σκαλιστηριού, ενός (1) φτυαριού μικρού κήπου και δύο (2) κλαδευτηριών για
την κάλυψη λειτουργικών αναγκών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(2.500,00 €) πλέον ΦΠΑ (3.100,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής)
17. Λήψη απόφασης για προσφυγή σε διενέργεια διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση ενός νέου
δρομολογίου μεταφοράς μαθητή σε δημόσιο σχολείο της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου
Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2021-2022.
18. Έγκριση δαπάνης για επιστροφή παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων της Π.Ε. Βορείου
Τομέα Αθηνών.
19. Αποσφράγιση και αξιολόγηση των ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, ενός
προσωρινού αναδόχου, κατόπιν διενέργειας διαπραγμάτευσης, για ένα νέο δρομολόγιο
μεταφοράς μαθητών δημοσίου σχολείου, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών
της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2021-2022.
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 62694a18552dfff8c4bdfb66 στις 27/04/22 16:51
20. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης, για την προμήθεια σφραγίδων, για τις ανάγκες
υπηρεσιών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Βορείου Τομέα)
21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 700,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια αντιδραστηρίων ελέγχου ποιότητας νερού
για τις ανάγκες της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε.Ν.Τ.Α.
22. “Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ύψους 1250,00€* συμπ. Φ.Π.Α. για
την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών των Βαθμολογικών και Ειδικών
Εξεταστικών Κέντρων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας για τις Πανελλαδικές
Εξετάσεις 2022, αρμοδιότητας Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νότιου Τομέα)
23. Ένταξη οικονομικού φορέα στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την προμήθεια ειδών γραφικής
ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της
Περιφέρειας Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας της
Περιφέρειας Αττικής και των Κ.Ε.Σ.Υ. για τα έτη 2021-2023
24. Τροποποίηση των αρ. 137, 138, 139, 140, 141/2020 συμβάσεων που αφορούν «την παροχή
υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια αρμοδιότητας της Π.Α. (Διακήρυξη 13/2020) λόγω χρήσης
του δικαιώματος προαίρεσης για δεκαοκτώ (18) επιπλέον μήνες από τη λήξη των συμβάσεων.
25. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού
διαγωνισμού για την επιλογή οργανισμού εκτέλεσης της υλοποίησης των Δράσεων I, II και III
του Προγράμματος «Προώθηση Οίνων Ποιότητας Περιφέρειας Αττικής σε Τρίτες Χώρες (ΗΠΑ,
Καναδάς, Ην. Βασίλειο, Ιαπωνία, Κορέα)» στο πλαίσιο του μέτρου προώθηση οίνων σε αγορές
τρίτων χωρών του Υ.Π.Α.Α.Τ. συνολικού προϋπολογισμού 2.357.251,16€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
26. Α) Έγκριση Πρακτικού της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης
Συνοπτικών Διαγωνισμών Κεντρικού Τομέα Αθηνών Π.Α. αναφορικά με τη διεξαγωγή της
εκπαιδευτικής θεατρικής παράστασης με τίτλο «Γιάννης Χ-xenos» και Β) Κατακύρωση του
αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης για τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής θεατρικής
παράστασης με τίτλο «Γιάννης Χ-xenos» με θέμα το bullying, σε δέκα (10) σχολεία της Αττικής,
κόστους 8.385,00€ συμ/νων ΦΠΑ και τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων, στην εταιρεία «Κέντρο
Σπουδών Λαϊκού Θεάτρου, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία».
27. Α) Έγκριση Πρακτικού της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης
Συνοπτικών Διαγωνισμών Κεντρικού Τομέα Αθηνών Π.Α. αναφορικά με τη συμμετοχή της
Περιφέρειας Αττικής στη Διεθνή Έκθεση Οίνων-Ποτών «PROWEIN 2022» και Β) Κατακύρωση
του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη Διεθνή
Έκθεση Οίνων-Ποτών «PROWEIN 2022» που θα πραγματοποιηθεί 15-17 Μαΐου 2022 στο
Ντίσελντορφ της Γερμανίας, κόστους 28.748,40€ συμ/νου ΦΠΑ, στην «Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ» με δ.τ. ‘ENTERPRISE GREECE’.
28. Έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 149.360,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για ένταξη της Περιφέρειας Αττικής ως μέλος στην ‘Πλατφόρμα των
Ευρωπαϊκών Περιφερειών Γαστρονομίας’ και για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών δήλωσης
υποψηφιότητας της Περιφέρειας Αττικής για τον τίτλο ‘Περιφέρεια Γαστρονομίας Ευρώπης
2026’.
29. Τροποποίηση των υπ’ αρ. 81 και 133 δρομολογίων στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος
Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε.
Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, κατά τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021
και 2021-2022
30. Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του αρ. 32 Ν.4412/2016, για
την ανάθεση ενός νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Δημόσιων σχολείων της Π.Ε.
Κεντρικού Τομέα Αθηνών που αφορούν τη σχολική χρονιά 2021-2022
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Κεντρικού Τομέα)
31. Λήψη απόφασης για την κήρυξη άγονης της φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας
με σκοπό τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του 1ου Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης,
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ) (πρώην ΚΕΣΥ) Ανατολικής Αττικής.
32. Λήψη απόφασης παραχώρησης προς χρήση επίπλων για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών των υπηρεσιών Δ/νσης Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και του
2ου Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. Ανατολικής Αττικής
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 62694a18552dfff8c4bdfb66 στις 27/04/22 16:51
33. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της οργάνωσης YSR (Yoga and Sport with Refugees) που
αφορά στην παραχώρηση χώρου της Πλατείας Πρωτομαγιάς, για την πραγματοποίηση
αθλητικών και χορευτικών επιδείξεων για πρόσφυγες και μετανάστες κατά τις ώρες 15.00 έως
22.00, την Κυριακή 08-05-2022.
34. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Διευθυντή του ΔΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων του
Τμήματος Πληροφορικής και του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας
της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που αφορά στην παραχώρηση του
Θεάτρου Αττικού Άλσους « Κατίνα Παξινού » για τη διεξαγωγή ορκωμοσίας των φοιτητών του
Προγράμματος την Τετάρτη 01 Ιουνίου 2022.
(Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών)
35. Παράταση της Συνολικής Προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ – ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΥΛΑΚΙΟΥ – ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ Ε.Α.Α. ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ» συμβατικής αξίας 625.659,52€ (με Φ.Π.Α.), αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ».
36. Έγκριση ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “Υπογειοποίηση τμήματος της οδού
Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας»
συμβατικής αξίας 10.096.994,20€ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «INTRAKAT».
37. Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ- ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ», εκτιμώμενης αξίας
1.774.193,55 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και έγκριση της αποζημίωσης του εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε.
στην Επιτροπή Διαγωνισμού καθώς και της διαδικασίας καταβολής της.
38. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και την 1η Σ.Σ. και το 1o ΠΚΤΝΜΕ του
έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ- ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 3 ΚΤΗΡΙΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ 401 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ».
39. Έγκριση : Αρχιτεκτονικής, Στατικής και Ηλεκτρομηχανολογικής Προμελέτης στα πλαίσια της
μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», συμβατικού ποσού αμοιβής 99.453,79€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), αναδόχου «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΓΡΑΦΕΙΟ
75 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΕ – ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΥΚΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ», που
εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Λιόντο Κωνσταντίνο.
(Δ/νση Τεχνικών Έργων)
40. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αρ.
91188 για το έργο : «Κατασκευή δικτύου όμβριων στους Δήμους Κορυδαλλού και Νικαίας-Αγ.Ι.
Ρέντη», προϋπολογισμού 18.600.000,00 € (με το Φ.Π.Α).
41. Έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι» του διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση φωτιστικών
σωμάτων στη σήραγγα επί της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου», προϋπολογισμού μελέτης
1.584.244,35 €, με Φ.Π.Α. και Κ.Α.Ε 9789.07.00501.
(Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς και Νήσων)
42. Έγκριση σύναψης και όρων της 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Χαλανδρίου για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 1265 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ».
43. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων για
την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες Λιμενικών Έργων στα Κύθηρα».
(Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)
44. Τροποποίηση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Λειτουργία και
Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής (2020-2022)» προϋπολογισμού
5.999.603,60€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, για επιπλέον ποσό
94.116,00 € με ΦΠΑ.
45. Ορισμός μελών τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης
προμήθειας «Προμήθεια και μεταφορά 6.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες
αποχιονισμού δρόμων σε τμήματα του δικτύου της Περιφέρειας Αττικής, στις παράπλευρες
οδούς του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R.) εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας
Αττικής και σε συμβάλλουσες οδούς αυτών για τα έτη 2021‐2023».
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 62694a18552dfff8c4bdfb66 στις 27/04/22 16:51
46. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ
ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Πρώην ΔΕΣΕ)» αναδόχου ΔΙΟΝ
ΑΒΕΤΕ.
(Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών)
47. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση υδροφόρων οχημάτων από τους D. THIVAIOU
TRANSCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ και ΚΑΡΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΕΠΕ στον
Δήμο Φυλής και ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΙΚΕ, LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ και
ΚΑΡΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΕΠΕ στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας με το απαραίτητο προσωπικό τους από
14-07-2021, για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιάς).
48. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση υδροφόρων οχημάτων με το απαραίτητο
προσωπικό τους σε συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην αντιμετώπιση τυχόν
έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιά) σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής από τις 21-
07-2021.
49. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση υδροφόρων οχημάτων από τους D. THIVAIOU
TRANSCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ στον Δήμο Φυλής και
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΙΚΕ στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας με το απαραίτητο προσωπικό τους
από 21-07-2021, για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιάς).
(Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας)
50. Έγκριση ποσού 12.892,80€ για εξωδικαστική απόδοση αποζημίωσης για απαλλοτριωμένα
επικείμενα, κατ’ άρ. 176 παρ. 1 περ. θ του ν. 3852/2010 απαλλοτρίωσης ακινήτου με ΚΑΔΕ 508
που έγινε για το έργο: «ΚΟ2/10 Βελτίωση του Οδικού τμήματος Κόμβος Ιππικού Κέντρου –
Καλύβια – Λαγονήσι – Ανάβυσσος».
(Διεύθυνση Μελετών Περιφέρειας Αττικής)
Παρακαλείσθε, σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε τη Γραμματεία της Οικονομικής
Επιτροπής στα τηλ. 213 2063776 και 2132063822.
Καλείσθε όπως μας ενημερώσετε έως την ως άνω ημέρα (3/5/2022) και ώρα 18:00 το
αργότερο, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην
ηλεκτρονικής διεύθυνση oe@patt.gov.gr περί την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκό ή απόχη
στην ψηφοφορία) ως και περί τυχόν παρατηρήσεών σας, προκειμένου να συμπεριληφθούν
στις αποφάσεις.
Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αναρτώνται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο site της
Περιφέρειας.
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής
Νικόλαος Πέππας

Εργασίες Γήπεδο ΑΕΚ “Αγιά Σοφιά” Νέα Φιλαδέλφεια

Καλημέρα απο τη Νέα Φιλαδέλφεια – Ιστορική Ημέρα Ο πρώτος αγώνας της ομάδας στην Επιστροφή της

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΚαλημέρα απο τη Νέα Φιλαδέλφεια – Ιστορική Ημέρα Ο πρώτος αγώνας της ομάδας στην Επιστροφή της Καλημέρα απο τη Νέα Φιλαδέλφεια – Ιστορική Ημέρα Ο πρώτος αγώνας της ομάδας στην Επιστροφή της . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η […]

Η πρώτη προπόνηση της ΑΕΚ στο νέο Γήπεδο στην επιστροφή της στην Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΗ πρώτη προπόνηση της ΑΕΚ στο νέο Γήπεδο στην επιστροφή της στην Νέα Φιλαδέλφεια Η πρώτη προπόνηση της ΑΕΚ στο νέο Γήπεδο στην επιστροφή της στην Νέα Φιλαδέλφεια Αποκλειστικά πλάνα μέσα απο την Αγια Σοφια . Στη σημαντικότερη στιγμή της σύγχρονης ιστορίας της, η ΑΕΚ εγκαινίασε με μια εντυπωσιακή […]

AEK Ιδέα Ιστορία – Τρέλα – Παροξυσμός – απο τον πυρήνα των Οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintAEK Ιδέα Ιστορία – Τρέλα – Παροξυσμός – απο τον πυρήνα των Οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ AEK Ιδέα Ιστορία – Τρέλα – Παροξυσμός – απο τον πυρήνα των Οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η […]

Πόντος – Ξεριζωμός και Προσφυγιά – Εγκαίνια Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΠόντος – Ξεριζωμός και Προσφυγιά – Εγκαίνια Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια Πόντος – Ξεριζωμός και Προσφυγιά – Εγκαίνια Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο […]

Θερμές ευχαριστίες Δ. Μελισσανίδη προς τον Γ. Πατούλη για την καθοριστική συμβολή του στην ολοκλήρωση του έργου

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΘερμές ευχαριστίες Δ. Μελισσανίδη προς τον Γ. Πατούλη για την καθοριστική συμβολή του στην ολοκλήρωση του έργου Θερμές ευχαριστίες Δ. Μελισσανίδη προς τον Γ. Πατούλη για την καθοριστική συμβολή του στην ολοκλήρωση του έργου . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που […]

Χρήστος Αρδίζογλου αποκλειστικά ¨Της τρελής το Κάγκελο¨ – Έχτισε Παλάτι ο Μελισσανίδης

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΧρήστος Αρδίζογλου αποκλειστικά ¨Της τρελής το Κάγκελο¨ – Έχτισε Παλάτι ο Μελισσανίδης Το πέταγμα του Αετού και ο Υμνος της ΑΕΚ . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων […]

Το πέταγμα του Αετού και ο Υμνος της ΑΕΚ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΤο πέταγμα του Αετού και ο Υμνος της ΑΕΚ Το πέταγμα του Αετού και ο Υμνος της ΑΕΚ . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την […]

Ο Εθνικός μας Ύμνος και ο Ύμνος της ΑΕΚ – Κόψιμο κορδέλας και Είσοδος Παλαιμάχων

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟ Εθνικός μας Ύμνος και ο Ύμνος της ΑΕΚ – Κόψιμο κορδέλας και Είσοδος Παλαιμάχων Ο Εθνικός μας Ύμνος και ο Ύμνος της ΑΕΚ – Κόψιμο κορδέλας και Είσοδος Παλαιμάχων . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας […]

H Σημαία της Αγίας Σοφίας Υψώθηκε στο νέο Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintH Σημαία της Αγίας Σοφίας Υψώθηκε στο νέο Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια H Σημαία της Αγίας Σοφίας Υψώθηκε στο νέο Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , […]

Live Νέα Φιλαδέλφεια Εγκαίνια Γηπέδου ΑΕΚ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintLive Νέα Φιλαδέλφεια Εγκαίνια Γηπέδου ΑΕΚ Live Νέα Φιλαδέλφεια Εγκαίνια Γηπέδου ΑΕΚ . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την “Αγια Σοφιά”. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΒΙΝΤΕΟ […]

Αποκλειστικές Δηλώσεις Δημάρχου ΝΦ-ΝΧ μέσα στην Αγια Σοφια ενόψει των Εγκαινίων Γηπέδου AEK

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑποκλειστικές Δηλώσεις Δημάρχου ΝΦ-ΝΧ μέσα στην Αγια Σοφια ενόψει των Εγκαινίων Γηπέδου AEK Αποκλειστικές Δηλώσεις Δημάρχου ΝΦ-ΝΧ μέσα στην Αγια Σοφια ενόψει των Εγκαινίων Γηπέδου AEK . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που […]

Παρουσίαση Εργασιών Γήπεδο ΑΕΚ Αγια Σοφια Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΠαρουσίαση Εργασιών Γήπεδο ΑΕΚ Αγια Σοφια Opap Arena Παρουσίαση Εργασιών Γήπεδο ΑΕΚ Αγια Σοφια Opap Arena . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την “Αγια Σοφιά”. […]

Ιστορική Μέρα για την ΑΕΚ και την πόλη μας – Καλημέρα και Ευχές απο τη Ν.Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΙστορική Μέρα για την ΑΕΚ και την πόλη μας – Καλημέρα και Ευχές απο τη Ν.Φιλαδέλφεια Ιστορική Μέρα για την ΑΕΚ και την πόλη μας – Καλημέρα και Ευχές απο τη Ν.Φιλαδέλφεια . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η […]

Βίντεο απο τη Νέα Φιλαδέλφεια – Πολύς κόσμος ενόψει πρόβας εγκαινίων

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΒίντεο απο τη Νέα Φιλαδέλφεια – Πολύς κόσμος ενόψει πρόβας εγκαινίων Βίντεο απο τη Νέα Φιλαδέλφεια – Πολύς κόσμος ενόψει πρόβας εγκαινίων . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο […]

Live Αποκλειστικό Φωτορεπορτάζ απο τη Νέα Φιλαδέλφεια – Πολύς κόσμος ενόψει πρόβας εγκαινίων

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintLive Αποκλειστικό Φωτορεπορτάζ απο τη Νέα Φιλαδέλφεια – Πολύς κόσμος ενόψει πρόβας εγκαινίων Live Αποκλειστικό Φωτορεπορτάζ απο τη Νέα Φιλαδέλφεια – Πολύς κόσμος ενόψει πρόβας εγκαινίων . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που […]

O Επετειακός Εορτασμός Μικρ.Ελληνισμού και τα δυο μεγάλα έργα στη πόλη μας.

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintO Επετειακός Εορτασμός Μικρ.Ελληνισμού και τα δυο μεγάλα έργα στη πόλη μας. O Επετειακός Εορτασμός Μικρ.Ελληνισμού και τα δυο μεγάλα έργα στη πόλη μας. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο […]

Δήμος ΝΦ-ΝΧ : ΑΕΚ Καλωσόρισες στο σπίτι σου!

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΔήμος ΝΦ-ΝΧ : ΑΕΚ Καλωσόρισες στο σπίτι σου! Δήμος ΝΦ-ΝΧ : ΑΕΚ Καλωσόρισες στο σπίτι σου! Ολη η δημοτική παραταξη στη Νέα Φιλαδέλφεια για την πρόβα των εγκαινίων . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την “Αγια Σοφία”! ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΔΕΙΤΕ […]

Η μεγάλη μέρα πλησιάζει – Επιστροφή στο Σπίτι μας! – Ιστορική Αναδρομή Μέρος Α

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΗ μεγάλη μέρα πλησιάζει – Επιστροφή στο Σπίτι μας! – Ιστορική Αναδρομή Μέρος Α Η μεγάλη μέρα πλησιάζει – Επιστροφή στο Σπίτι μας! – Ιστορική Αναδρομή Μέρος Α . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την “Αγια Σοφία”! Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την “Αγια Σοφία”! Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ […]

Κυριακάτικες Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΚυριακάτικες Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια Κυριακάτικες Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την “Αγια Σοφιά”Κυριακάτικες Εργασίες πέριξ […]

Εργασίες πέριξ νέου Γηπέδου ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ νέου Γηπέδου ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες πέριξ νέου Γηπέδου ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την “Αγια Σοφιά” Εργασίες […]

Εργασίες πέριξ νέου Γηπέδου ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ νέου Γηπέδου ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες πέριξ νέου Γηπέδου ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την “Αγια Σοφιά” Εργασίες […]

Αποκλειστική δήλωση Δημάρχου ΝΦ-ΝΧ κ.Γιάννη Βούρου για τα Εγκαίνια της Υπογειοποίησης

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑποκλειστική δήλωση Δημάρχου ΝΦ-ΝΧ κ.Γιάννη Βούρου για τα Εγκαίνια της Υπογειοποίησης Αποκλειστική δήλωση Δημάρχου ΝΦ-ΝΧ κ.Γιάννη Βούρου για τα Εγκαίνια της Υπογειοποίησης . Ιστορική Ημέρα για το Δήμο , την Πόλη μας την Νέα Φιλαδέλφεια . Η Περιφέρεια Αττικής κ.Πατούλης & ο Δήμαρχος ΝΦ-ΝΧ κ.Γιάννης Βούρος εγκαινίασαν την Υπογειοποίηση […]

Παρακάμερα και Αποκλειστικές δηλώσεις Δημάρχου στα Εγκαίνια της Υπογειοποίησης Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΠαρακάμερα και Αποκλειστικές δηλώσεις Δημάρχου στα Εγκαίνια της Υπογειοποίησης Νέα Φιλαδέλφεια Παρακάμερα και Αποκλειστικές δηλώσεις Δημάρχου στα Εγκαίνια της Υπογειοποίησης Νέα Φιλαδέλφεια . Ιστορική Ημέρα για το Δήμο , την Πόλη μας την Νέα Φιλαδέλφεια . Η Περιφέρεια Αττικής κ.Πατούλης & ο Δήμαρχος ΝΦ-ΝΧ κ.Γιάννης Βούρος εγκαινίασαν την Υπογειοποίηση […]

Αυτοψία Υπογειοποίηση Νέα Φιλαδέλφεια – Ξεκίνησε η κυκλοφορία των οχημάτων

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑυτοψία Υπογειοποίηση Νέα Φιλαδέλφεια – Ξεκίνησε η κυκλοφορία των οχημάτων Αυτοψία Υπογειοποίηση Νέα Φιλαδέλφεια – Ξεκίνησε η κυκλοφορία των οχημάτων . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των […]

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*