Παίρνει δίμηνη παράταση η Ιντρακάτ για την Υπογειοποίηση στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...

Παίρνει δίμηνη παράταση η Ιντρακάτ για την Υπογειοποίηση στη Νέα Φιλαδέλφεια

Παίρνει δίμηνη παράταση η Ιντρακάτ για την Υπογειοποίηση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις

Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις και με την βοήθεια του Καλού Φίλου σας ενημερώνει

Προδιαγραφές κατασκευής αγωνιστικού χώρου Γηπέδου ΑΕΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΔΩ

Παίρνει δίμηνη παράταση η Ιντρακάτ για την Υπογειοποίηση στη Νέα Φιλαδέλφεια

Γράφει ο Καλός Φίλος

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού
Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον Δήμο Ν. Φιλαδελφειας  Χαλκηδονας»
αναδόχου ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

Περνάει την επομένη Τρίτη στην ΟΕ της Περιφέρειας

Είναι το 34ο θεμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 822
ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Αττικής
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Αντιπεριφερειάρχες
3. Εκτελεστικό Γραμματέα
4. Γραφεία Παρατάξεων
5. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
6. Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών
7. Νομικό Γραφείο Περιφερειάρχη
8. Νομική Υπηρεσία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 5-4-2022 και ώρα 11:00 π.μ., με τη
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20),
με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση ή μη άσκησης ενδίκων μέσων στην υπ. αρ. Α 298/2022 απόφαση του 9ου ΜΔΠΑ.
(Γρ. Νομοθετικού Συντ. και Δικ. Υπ. Π.Ε. Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου και Δυτικού Τομέα Αθηνών)
2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, συνολικού ποσού 500,00 € (πεντακοσίων ευρώ)
πλέον ΦΠΑ, για προμήθεια ειδών φιλοξενίας, για τις συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πειραιά για το έτος 2022.
3. Έγκριση καταβολής δαπάνης, συνολικού ποσού 2.401,00 € (δυο χιλιάδες τετρακόσια ένα ευρώ),
για επιστροφή τελών μεταβίβασης αυτοκινήτων και λοιπών περιπτώσεων ως αχρεωστήτως
καταβληθέντων.
4. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2754/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της
συνεπαγόμενης υπ’ αριθμ. πρωτ. 1067540/14-12-21 ΑΑΥ (ήτοι της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1777/03-
01-22 ΑΑΥ) και εκ νέου έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ.
Α1265/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά και της υπ’ αριθμ. Α372/2021
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά)
5. Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος Αξιολόγηση για την υπ’. αρ. 4/2021 Πρόσκληση για την
υποβολή οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ για
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2021-2022, προϋπολογισμού
13.500,00€ πλέον Φ.Π.Α.
6. Έγκριση του υπ’. αρ. 09/07-02-2022 πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής
Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση
δικαιολογητικών κατακύρωσης της υπ. αρ. 3/2021 Πρόσκλησης για την υποβολή οικονομικών
προσφορών στο πλαίσιο του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της
Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2021-2022, προϋπολογισμού 77.500,00€ πλέον ΦΠΑ
7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας των
Π.Ε. Δυτικής Αττικής και Π.Ε. Δυτικού Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010,
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6245a96c227962d630a3ae97 στις 31/03/22 16:16
χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, (πολυετής υποχρέωση) προϋπολογιζόμενης δαπάνης
9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
8. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής για τον Διεθνή Ανοικτό
Διαγωνισμό άνω των ορίων για την αποψίλωση και καθαρισμό βλάστησης και εύφλεκτης ύλης
από νησίδες, πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας
της Π.Ε. Δυτικής Αττικής για τα έτη 2022, 2023 και 2024 προϋπολογισμού οχτακοσίων
δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (814.531,20€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης 15%.
9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, μέρους των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον
Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2022, για την πληρωμή συνολικού ποσού 257,30€, που αφορά την
πληρωμή Δικαστικού Επιμελητή, για επιδόσεις έτους 2022 της Διεύθυνσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 600,00€ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, για την αντικατάσταση καταλυτών και επισκευή εξάτμισης στα υπ’ αριθ. κυκλ. ΚΗΟ 5414,
ΚΗΙ 8224 και ΚΗΙ 8225 υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Δυτικής Αττικής.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικής Αττικής)
11. Αναπομπή στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης της υπ’ αρ. 5/2021 Διακήρυξης, σε συμμόρφωση με την υπ’ αρ.
Α 399, 400, 401/2022 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π).
12. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
κατά το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη διεξαγωγή τριών (3)
πολιτιστικών εκδηλώσεων.
13. Ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών της υπ’ αρ. 1/2022 Πρόσκλησης της Π.Ε. Δυτικού Τομέα
Αθηνών μεταφοράς μαθητών, στα πλαίσια του ΔΣΑ (α/α ΕΣΗΔΗΣ 156030,1).
14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δεκαεπτά (17) αναλογικών
τηλεφωνικών συσκευών, για την κάλυψη των αναγκών του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη και των
υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθήνας, συνολικού προϋπολογισμού 450,00 €, συμπ. ΦΠΑ.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικού Τομέα)
15. Τροποποίηση του δρομολογίου με α/α 543 της υπ΄ αριθ. 5/2021 Πρόσκλησης υποβολής
οικονομικών προσφορών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος
Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε.
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2021-2022.
16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εκτέλεσης του δρομολογίου με α/α 518 με δύο (2) ταξί αντί ενός
μικρού λεωφορείου στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της
Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2021-2022 (υπ΄ αριθ. 3 / 2021 Πρόσκλησης,
ΕΣΗΔΗΣ:135331).
17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, συνολικού ποσού: 89,90€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, για την πληρωμή της αμοιβής ενός δικαστικού επιμελητή για δύο (2) επιδόσεις που
πραγματοποίησε το έτος 2022, για λογαριασμό της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της ΠΕΑΑ.
18. Έγκριση δαπάνης ποσού: Πεντακοσίων πενήντα πέντε (555,00) ευρώ για την επιστροφή ποσών
αχρεωστήτως εισπραχθέντων από παράβολα και τέλη αδείας για μεταβίβαση οχημάτων της
Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής)
19. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ενός σαρωτή πολλαπλών σελίδων
για τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών.
20. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης ποσού 3.000,00€, για πληρωμή ταχυδρομικών τελών
της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών και έγκριση
έκδοσης ΧΕΠ για τον σκοπό αυτό, στο όνομα της υπαλλήλου του Τμήματος Γραμματειακής
Υποστήριξης της Δ/νσης, κας Παναγιώτας Σταυροπούλου του Προκοπίου, Κλάδου ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων και απόδοση λογαριασμού την 31/12/2022.
21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για καταβολή επιδικασθέντος ποσού, σύμφωνα με την
υπ’ αρ.15219/2020 (ΑΓ 1563/2015) απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα
12ο Μονομελές).
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Βορείου Τομέα)
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6245a96c227962d630a3ae97 στις 31/03/22 16:16
22. Λήψη απόφασης περί κήρυξης οριστικού αναδόχου στα πλαίσια του ΔΣΑ για μεταφορά
μαθητών δημοσίων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της
Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2021-2022 αριθ.1/2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008033780)
Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α. ( α/α
συστήματος 105284).
23. Έγκριση Δαπάνης & Διάθεσης Πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 27.500,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την ετήσια συντήρηση (τακτικά service) και επισκευή των έξι
(6) υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών καθώς και την αλλαγή των
ελαστικών τους.
24. Έγκριση του πρακτικού της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής περί ανάδειξης προσωρινών
αναδόχων της υπ’ αριθ. 2/2022 πρόσκλησης της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, στο πλαίσιο του
Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) της Περιφέρειας Αττικής, για την προμήθεια ειδών
γραφικής ύλης και συγκεκριμένα Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των
Δ/νσεων της Π.Ε.Ν.Τ.Α., των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ΄Αθήνας, και των
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δ΄ Αθήνας (1ο και 2ο), αρμοδιότητας της Π.Ε.Ν.Τ.Α.
25. Λήψη απόφασης αναφορικά με : αξιολόγηση εγγράφων που υπέβαλαν , για πριν την υπογραφή
των σχετικών συμβάσεων, οι οριστικοί ανάδοχοι της υπ’αρ. 2/2021 (ΑΔΑΜ:21PROC009251691)
,πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου
Τομέα Αθηνών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων στα
πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών κατά τα σχολικά έτη 2019- 2020, 2020-2021 και
2021-2022.
26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή ψυγείου εμβολίων της Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, συνολικού
προϋπολογισμού 930,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νότιου Τομέα)
27. Α. Έγκριση επικείμενης μετακίνησης του Εντεταλμένου Π.Σ. για τον Τουρισμό της Περιφέρειας
Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 184, παρ.1, του Ν.3852/2010 και Β. Έγκριση Δαπάνης, Διάθεση
Πίστωσης και Ανάληψη Υποχρέωσης για τις μετακινήσεις εκτός έδρας, για τις ανάγκες της
Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής, ενόψει της υλοποίησης της συμμετοχής της
Π.Α. στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση της Κύπρου “Ταξίδι 2022”, στη Λευκωσία (29/04/2022 –
01/05/2022).
28. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών που θα υποβληθούν στον
Ηλεκτρονικό άνω των ορίων ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός ψηφιακού
αγγειογραφικού συστήματος διπλού επιπέδου για το Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία»
(CPV:33100000-1), συνολικού προϋπολογισμού: 1.364.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(Δ/ξη 4/2022).
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Κεντρικού Τομέα)
29. Λήψη απόφασης για την εκποίηση-ανακύκλωση ή καταστροφή αχρήστου μηχανογραφικού
εξοπλισμού τετρακοσίων έντεκα τεμαχίων (411) που έχει συγκεντρωθεί και φυλάσσεται σε
προσωρινό χώρο αποθήκευσης του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων,
επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος, ΤΚ 18545, Πειραιάς.
30. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του κου Κωνσταντίνου Μιχαλίτση που αφορά στην παραχώρηση
χώρου στο Αττικό Άλσος για την πραγματοποίηση μικρής ιδιωτικής γιορτής (παιδικό πάρτι), την
Κυριακή 10 Απριλίου 2022.
31. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του κου Νίκου Νικολόπουλου που αφορά στην παραχώρηση
χώρου στο Αττικό Άλσος για την πραγματοποίηση μικρής ιδιωτικής γιορτής (παιδικό πάρτι), το
Σάββατο 9 Απριλίου 2022.
(Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών)
32. Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 60.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και έγκριση της αποζημίωσης
του εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε. στην Επιτροπή Διαγωνισμού καθώς και της διαδικασίας καταβολής
της.
33. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ,
ΙΛΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ»
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6245a96c227962d630a3ae97 στις 31/03/22 16:16
αναδόχου Σύμπραξης Γραφείων Μελετών «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» –
«SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.».
34. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού
Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον Δήμο Ν. Φιλαδελφειας – Χαλκηδονας»
αναδόχου ΙΝΤΡΑΚΑΤ.
(Δ/νση Τεχνικών Έργων)
35. Έγκριση α) για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για
δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016 β) των τευχών δημοπράτησης, γ) της πρόσκλησης, για την
επιλογή αναδόχου της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΦΑΣΙΔΕΡΙ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ε.
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΗΣ BIC)», προϋπολογισμού
598.049,79 με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. και δ) της επιτροπής διαπραγμάτευσης.
(Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ανατολικής Αττικής)
36. Α) Έγκριση του από 30/03/2022 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ
Π.Ε.Δ.Α. (Φ19)» συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
και Β) Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Δ.Α., για τη συνέχιση της
διαδικασίας.
(Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Δυτικής Αττικής)
37. Έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πετρούπολης για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 914».
38. Έγκριση σκοπιμότητας συμμετοχής και αποδοχής των όρων της πρόσκλησης του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΧΩΡΟΥ» στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» για το
έργο: «Επισκευή όψεων και εσωτερικές διαρρυθμίσεις σημειακών επεμβάσεων στις οκτώ (8)
Προσφυγικές Πολυκατοικίες της Λ. Αλεξάνδρας» με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ανάκαμψης.
(Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)
39. Έγκριση: 1) Της Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ»
προϋπολογισμού: 1.612.903,23 € (πλέον Φ.Π.Α.) 2) της δημοσίευσης της διακήρυξης στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 3) της αποστολής περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και 4)του ορισμού της επιτροπής διαγωνισμού του
έργου του θέματος.
(Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας)
40. Έγκριση διακήρυξης με τα παραρτήματά της και της διενέργειας ηλεκτρονικού κάτω των ορίων
διαγωνισμού: «Προμήθεια και φύτευση Φοινίκων επί της Λ. Συγγρού», προϋπολογισμού
123.640,20 € (πλέον ΦΠΑ).
41. Έγκριση παράτασης της τμηματικής προθεσμίας του Σταδίου 1 της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», συνολικής
δαπάνης 3.759.807,72€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., παρόχου: «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.».
(Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών)
Παρακαλείσθε, σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε τη Γραμματεία της Οικονομικής
Επιτροπής στα τηλ. 213 2063776 και 2132063822.
Καλείσθε όπως μας ενημερώσετε έως την ως άνω ημέρα (5/4/2022) και ώρα 18:00 το
αργότερο, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην
ηλεκτρονικής διεύθυνση oe@patt.gov.gr περί την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκό ή απόχη
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6245a96c227962d630a3ae97 στις 31/03/22 16:16
στην ψηφοφορία) ως και περί τυχόν παρατηρήσεών σας, προκειμένου να συμπεριληφθούν
στις αποφάσεις.
Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αναρτώνται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο site της
Περιφέρειας.
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής
Νικόλαος Πέππας

 

Εργασίες Γήπεδο ΑΕΚ “Αγιά Σοφιά” Νέα Φιλαδέλφεια

Το Γήπεδο της ΑΕΚ Opap Arena στα λευκά!

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΤο Γήπεδο της ΑΕΚ Opap Arena στα λευκά! Το Γήπεδο της ΑΕΚ Opap Arena στα λευκά! Εντυπωσιακό βίντεο και εικόνες απο ψηλά με το νέο Γήπεδο της ΑΕΚ χιονισμένο και όλη την ευρύτερη περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Οι μεγάλες δόξες του παρελθόντος της ΑΕΚ συγκεντρώθηκαν σε εστιατόριο της Νέας […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι μεγάλες δόξες του παρελθόντος της ΑΕΚ συγκεντρώθηκαν σε εστιατόριο […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι μεγάλες δόξες του παρελθόντος της ΑΕΚ συγκεντρώθηκαν σε εστιατόριο […]

Αυτοψία Εργασίες Αναβαθμών πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑυτοψία Εργασίες Αναβαθμών πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Αυτοψία Εργασίες Αναβαθμών πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι μεγάλες δόξες του παρελθόντος της […]

Εργασίες Αναβαθμών – Τοποθέτηση πέτρας πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες Αναβαθμών – Τοποθέτηση πέτρας πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες Αναβαθμών – Τοποθέτηση πέτρας πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. AEK Αρης […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – Φυσικό Αέριο επι Καππαδοκίας

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – Φυσικό Αέριο επι Καππαδοκίας Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – Φυσικό Αέριο επι Καππαδοκίας Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. AEK Αρης Παρακάμερα ΔΕΙΤΕ […]

ΑΕΚΑΡΑ ΓΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΞΑΝΑ!! – Πανικός στο δεύτερο γκολ της ΑΕΚ Γήπεδο Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑΕΚΑΡΑ ΓΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΞΑΝΑ!! – Πανικός στο δεύτερο γκολ της ΑΕΚ Γήπεδο Opap Arena ΑΕΚΑΡΑ ΓΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΞΑΝΑ!! – Πανικός στο δεύτερο γκολ της ΑΕΚ Γήπεδο Opap Arena Γήπεδο Opap Arena Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , […]

AEK Αρης 1-0 Το πρώτο γκολ της ΑΕΚ – Είσοδος και Σύνθεση Ομάδων Γήπεδο Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintAEK Αρης 1-0 Το πρώτο γκολ της ΑΕΚ – Είσοδος και Σύνθεση Ομάδων Γήπεδο Opap Arena AEK Αρης 1-0 Το πρώτο γκολ της ΑΕΚ – Είσοδος και Σύνθεση Ομάδων Γήπεδο Opap Arena Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά […]

AEK Αρης : Ατμόσφαιρα και Απονομές Βραβείων Γήπεδο Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintAEK Αρης : Ατμόσφαιρα και Απονομές Βραβείων Γήπεδο Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια AEK Αρης : Ατμόσφαιρα και Απονομές Βραβείων Γήπεδο Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. ΑΕΚ Αρης: […]

ΑΕΚ Αρης: Οι πρώτες εικόνες εντός Γηπέδου Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑΕΚ Αρης: Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια ΑΕΚ Αρης: Οι πρώτες εικόνες εντός Γηπέδου Opap Arena Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. ΑΕΚ Αρης: Συγκεντρώνεται ο κόσμος […]

ΑΕΚ Αρης: Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑΕΚ Αρης: Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια ΑΕΚ Αρης: Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Το Χάντμπολ […]

Εργασίες Αναβαθμών με Επέκταση τοιχίου Γηπέδο ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες Αναβαθμών με Επέκταση τοιχίου Γηπέδο ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες Αναβαθμών με Επέκταση τοιχίου Γηπέδο ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Το Χάντμπολ της ΑΕΚ – […]

Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια 22/1/23

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟλες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια 22/1/23 Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια 22/1/23. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες […]

Συνάντηση φίλων ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την κοπή της Βασιλόπιτας μπροστά στον Αετό της ΑΕΚ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΣυνάντηση φίλων ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την κοπή της Βασιλόπιτας μπροστά στον Αετό της ΑΕΚ Συνάντηση φίλων ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την κοπή της Βασιλόπιτας μπροστά στον Αετό της ΑΕΚ. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – Τοποθέτηση Κιβόλιθων Καππαδοκίας και Αττάλειας

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – Τοποθέτηση Κιβόλιθων Καππαδοκίας και Αττάλειας Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – Τοποθέτηση Κιβόλιθων Καππαδοκίας και Αττάλειας. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ολοκληρώθηκε […]

Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των Matrix στο κτίριο των Μουσείων Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟλοκληρώθηκε η τοποθέτηση των Matrix στο κτίριο των Μουσείων Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των Matrix στο κτίριο των Μουσείων Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που […]

100 ειδικά τεύχη Μικρασιατικού Ελληνισμού στα μπουθ του Γηπέδου της ΑΕΚ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrint100 ειδικά τεύχη Μικρασιατικού Ελληνισμού στα μπουθ του Γηπέδου της ΑΕΚ 100 ειδικά τεύχη Μικρασιατικού Ελληνισμού στα μπουθ του Γηπέδου της ΑΕΚ. Τεύχος 100ετή Εορτασμού Μικρασιάτικου Ελληνισμού. Μια παραγωγή των πολυθεματικών χώρων studioelectronics.gr & aekidea.org σε συνεργασία με την fx-news. 100 ειδικά τεύχη Μικρασιατικού Ελληνισμού στα μπουθ του Γηπέδου της ΑΕΚ […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια 17/1/23

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια 17/1/23 Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια 17/1/23 . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την […]

Λούστρος – Παρουσίαση καταστήματος εντός Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΛούστρος – Παρουσίαση καταστήματος εντός Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Λούστρος – Παρουσίαση καταστήματος εντός Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την […]

Εκδήλωση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας προς τιμήν του Απόστολου Κόντου

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕκδήλωση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας προς τιμήν του Απόστολου Κόντου Εκδήλωση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας προς τιμήν του Απόστολου Κόντου. Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και η 2η Σχολική Επιτροπή, διοργάνωσαν εκδήλωση προς τιμήν του συμπολίτη μας, σπουδαίου διεθνή π. αθλητή της Καλαθοσφαίρισης Απόστολου Κόντου, […]

Φωτορεπορτάζ – Σημερινές Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΦωτορεπορτάζ – Σημερινές Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια Φωτορεπορτάζ – Σημερινές Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΔΩ  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται […]

Στo Γήπεδο της ΑΕΚ βρέθηκε κλιμάκιο της UEFA παρουσία του Δημάρχου ΝΦ-ΝΧ Γ.Βούρου

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΣτo Γήπεδο της ΑΕΚ βρέθηκε κλιμάκιο της UEFA παρουσία του Δημάρχου ΝΦ-ΝΧ Γ.Βούρου Στo Γήπεδο της ΑΕΚ βρέθηκε κλιμάκιο της UEFA παρουσία του Δημάρχου ΝΦ-ΝΧ Γ.Βούρου. Υπενθυμίζουμε πως η έδρα της Ένωσης είναι υποψήφια για να γίνει ο τελικός του Conference league, το 2024. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια 13/1/23

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια 13/1/23 Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια 13/1/23 . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την […]

Εύκολη νίκη και Πρόκριση για την ΑΕΚ στους 8 του Κυπέλλου Ελλάδας

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕύκολη νίκη και Πρόκριση για την ΑΕΚ στους 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Εύκολη νίκη και Πρόκριση για την ΑΕΚ στους 8 του Κυπέλλου Ελλάδας . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το […]

ΑΕΚ ΠΑΟ 1-0 Πήρε “Φωτιά” το Γήπεδο Opap Arena στο γκολ και κατα την Είσοδο των ομάδων

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑΕΚ ΠΑΟ 1-0 Πήρε “Φωτιά” το Γήπεδο Opap Arena στο γκολ και κατα την Είσοδο των ομάδων ΑΕΚ ΠΑΟ 1-0 Πήρε “Φωτιά” το Γήπεδο Opap Arena στο γκολ και κατα την Είσοδο των ομάδων . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που […]

ΑΕΚ ΠΑΟ Ατμόσφαιρα εντός και εκτός Γηπέδου – Είσοδος ομάδων

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑΕΚ ΠΑΟ Ατμόσφαιρα εντός και εκτός Γηπέδου – Είσοδος ομάδων ΑΕΚ ΠΑΟ Ατμόσφαιρα εντός και εκτός Γηπέδου – Είσοδος ομάδων . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των […]

100 “ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ” ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗΝ “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrint100 “ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ” ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗΝ “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 100 “ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ” ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗΝ “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ . Εξωστρεφής δράση-έκπληξη στην αρχή του νέου έτους 2023 εντός Γηπέδου ΑΕΚ στον ποδοσφαιρικό αγώνα ΑΕΚ – Πανσερραϊκός. Το Εστιατόριο “Βυζαντινό” – Φωτορεπορτάζ & Βίντεο δείτε εδώ 100 “ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ” […]