Παίρνει δίμηνη παράταση η Ιντρακάτ για την Υπογειοποίηση στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...

Παίρνει δίμηνη παράταση η Ιντρακάτ για την Υπογειοποίηση στη Νέα Φιλαδέλφεια

Παίρνει δίμηνη παράταση η Ιντρακάτ για την Υπογειοποίηση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις

Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις και με την βοήθεια του Καλού Φίλου σας ενημερώνει

Προδιαγραφές κατασκευής αγωνιστικού χώρου Γηπέδου ΑΕΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΔΩ

Παίρνει δίμηνη παράταση η Ιντρακάτ για την Υπογειοποίηση στη Νέα Φιλαδέλφεια

Γράφει ο Καλός Φίλος

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού
Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον Δήμο Ν. Φιλαδελφειας  Χαλκηδονας»
αναδόχου ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

Περνάει την επομένη Τρίτη στην ΟΕ της Περιφέρειας

Είναι το 34ο θεμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 822
ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Αττικής
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Αντιπεριφερειάρχες
3. Εκτελεστικό Γραμματέα
4. Γραφεία Παρατάξεων
5. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
6. Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών
7. Νομικό Γραφείο Περιφερειάρχη
8. Νομική Υπηρεσία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 5-4-2022 και ώρα 11:00 π.μ., με τη
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20),
με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση ή μη άσκησης ενδίκων μέσων στην υπ. αρ. Α 298/2022 απόφαση του 9ου ΜΔΠΑ.
(Γρ. Νομοθετικού Συντ. και Δικ. Υπ. Π.Ε. Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου και Δυτικού Τομέα Αθηνών)
2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, συνολικού ποσού 500,00 € (πεντακοσίων ευρώ)
πλέον ΦΠΑ, για προμήθεια ειδών φιλοξενίας, για τις συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πειραιά για το έτος 2022.
3. Έγκριση καταβολής δαπάνης, συνολικού ποσού 2.401,00 € (δυο χιλιάδες τετρακόσια ένα ευρώ),
για επιστροφή τελών μεταβίβασης αυτοκινήτων και λοιπών περιπτώσεων ως αχρεωστήτως
καταβληθέντων.
4. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2754/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της
συνεπαγόμενης υπ’ αριθμ. πρωτ. 1067540/14-12-21 ΑΑΥ (ήτοι της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1777/03-
01-22 ΑΑΥ) και εκ νέου έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ.
Α1265/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά και της υπ’ αριθμ. Α372/2021
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά)
5. Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος Αξιολόγηση για την υπ’. αρ. 4/2021 Πρόσκληση για την
υποβολή οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ για
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2021-2022, προϋπολογισμού
13.500,00€ πλέον Φ.Π.Α.
6. Έγκριση του υπ’. αρ. 09/07-02-2022 πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής
Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση
δικαιολογητικών κατακύρωσης της υπ. αρ. 3/2021 Πρόσκλησης για την υποβολή οικονομικών
προσφορών στο πλαίσιο του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της
Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2021-2022, προϋπολογισμού 77.500,00€ πλέον ΦΠΑ
7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας των
Π.Ε. Δυτικής Αττικής και Π.Ε. Δυτικού Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010,
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6245a96c227962d630a3ae97 στις 31/03/22 16:16
χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, (πολυετής υποχρέωση) προϋπολογιζόμενης δαπάνης
9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
8. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής για τον Διεθνή Ανοικτό
Διαγωνισμό άνω των ορίων για την αποψίλωση και καθαρισμό βλάστησης και εύφλεκτης ύλης
από νησίδες, πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας
της Π.Ε. Δυτικής Αττικής για τα έτη 2022, 2023 και 2024 προϋπολογισμού οχτακοσίων
δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (814.531,20€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης 15%.
9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, μέρους των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον
Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2022, για την πληρωμή συνολικού ποσού 257,30€, που αφορά την
πληρωμή Δικαστικού Επιμελητή, για επιδόσεις έτους 2022 της Διεύθυνσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 600,00€ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, για την αντικατάσταση καταλυτών και επισκευή εξάτμισης στα υπ’ αριθ. κυκλ. ΚΗΟ 5414,
ΚΗΙ 8224 και ΚΗΙ 8225 υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Δυτικής Αττικής.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικής Αττικής)
11. Αναπομπή στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης της υπ’ αρ. 5/2021 Διακήρυξης, σε συμμόρφωση με την υπ’ αρ.
Α 399, 400, 401/2022 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π).
12. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
κατά το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη διεξαγωγή τριών (3)
πολιτιστικών εκδηλώσεων.
13. Ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών της υπ’ αρ. 1/2022 Πρόσκλησης της Π.Ε. Δυτικού Τομέα
Αθηνών μεταφοράς μαθητών, στα πλαίσια του ΔΣΑ (α/α ΕΣΗΔΗΣ 156030,1).
14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δεκαεπτά (17) αναλογικών
τηλεφωνικών συσκευών, για την κάλυψη των αναγκών του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη και των
υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθήνας, συνολικού προϋπολογισμού 450,00 €, συμπ. ΦΠΑ.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικού Τομέα)
15. Τροποποίηση του δρομολογίου με α/α 543 της υπ΄ αριθ. 5/2021 Πρόσκλησης υποβολής
οικονομικών προσφορών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος
Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε.
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2021-2022.
16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εκτέλεσης του δρομολογίου με α/α 518 με δύο (2) ταξί αντί ενός
μικρού λεωφορείου στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της
Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2021-2022 (υπ΄ αριθ. 3 / 2021 Πρόσκλησης,
ΕΣΗΔΗΣ:135331).
17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, συνολικού ποσού: 89,90€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, για την πληρωμή της αμοιβής ενός δικαστικού επιμελητή για δύο (2) επιδόσεις που
πραγματοποίησε το έτος 2022, για λογαριασμό της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της ΠΕΑΑ.
18. Έγκριση δαπάνης ποσού: Πεντακοσίων πενήντα πέντε (555,00) ευρώ για την επιστροφή ποσών
αχρεωστήτως εισπραχθέντων από παράβολα και τέλη αδείας για μεταβίβαση οχημάτων της
Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής)
19. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ενός σαρωτή πολλαπλών σελίδων
για τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών.
20. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης ποσού 3.000,00€, για πληρωμή ταχυδρομικών τελών
της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών και έγκριση
έκδοσης ΧΕΠ για τον σκοπό αυτό, στο όνομα της υπαλλήλου του Τμήματος Γραμματειακής
Υποστήριξης της Δ/νσης, κας Παναγιώτας Σταυροπούλου του Προκοπίου, Κλάδου ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων και απόδοση λογαριασμού την 31/12/2022.
21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για καταβολή επιδικασθέντος ποσού, σύμφωνα με την
υπ’ αρ.15219/2020 (ΑΓ 1563/2015) απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα
12ο Μονομελές).
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Βορείου Τομέα)
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6245a96c227962d630a3ae97 στις 31/03/22 16:16
22. Λήψη απόφασης περί κήρυξης οριστικού αναδόχου στα πλαίσια του ΔΣΑ για μεταφορά
μαθητών δημοσίων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της
Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2021-2022 αριθ.1/2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008033780)
Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α. ( α/α
συστήματος 105284).
23. Έγκριση Δαπάνης & Διάθεσης Πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 27.500,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την ετήσια συντήρηση (τακτικά service) και επισκευή των έξι
(6) υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών καθώς και την αλλαγή των
ελαστικών τους.
24. Έγκριση του πρακτικού της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής περί ανάδειξης προσωρινών
αναδόχων της υπ’ αριθ. 2/2022 πρόσκλησης της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, στο πλαίσιο του
Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) της Περιφέρειας Αττικής, για την προμήθεια ειδών
γραφικής ύλης και συγκεκριμένα Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των
Δ/νσεων της Π.Ε.Ν.Τ.Α., των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ΄Αθήνας, και των
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δ΄ Αθήνας (1ο και 2ο), αρμοδιότητας της Π.Ε.Ν.Τ.Α.
25. Λήψη απόφασης αναφορικά με : αξιολόγηση εγγράφων που υπέβαλαν , για πριν την υπογραφή
των σχετικών συμβάσεων, οι οριστικοί ανάδοχοι της υπ’αρ. 2/2021 (ΑΔΑΜ:21PROC009251691)
,πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου
Τομέα Αθηνών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων στα
πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών κατά τα σχολικά έτη 2019- 2020, 2020-2021 και
2021-2022.
26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή ψυγείου εμβολίων της Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, συνολικού
προϋπολογισμού 930,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νότιου Τομέα)
27. Α. Έγκριση επικείμενης μετακίνησης του Εντεταλμένου Π.Σ. για τον Τουρισμό της Περιφέρειας
Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 184, παρ.1, του Ν.3852/2010 και Β. Έγκριση Δαπάνης, Διάθεση
Πίστωσης και Ανάληψη Υποχρέωσης για τις μετακινήσεις εκτός έδρας, για τις ανάγκες της
Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής, ενόψει της υλοποίησης της συμμετοχής της
Π.Α. στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση της Κύπρου “Ταξίδι 2022”, στη Λευκωσία (29/04/2022 –
01/05/2022).
28. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών που θα υποβληθούν στον
Ηλεκτρονικό άνω των ορίων ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός ψηφιακού
αγγειογραφικού συστήματος διπλού επιπέδου για το Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία»
(CPV:33100000-1), συνολικού προϋπολογισμού: 1.364.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(Δ/ξη 4/2022).
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Κεντρικού Τομέα)
29. Λήψη απόφασης για την εκποίηση-ανακύκλωση ή καταστροφή αχρήστου μηχανογραφικού
εξοπλισμού τετρακοσίων έντεκα τεμαχίων (411) που έχει συγκεντρωθεί και φυλάσσεται σε
προσωρινό χώρο αποθήκευσης του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων,
επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος, ΤΚ 18545, Πειραιάς.
30. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του κου Κωνσταντίνου Μιχαλίτση που αφορά στην παραχώρηση
χώρου στο Αττικό Άλσος για την πραγματοποίηση μικρής ιδιωτικής γιορτής (παιδικό πάρτι), την
Κυριακή 10 Απριλίου 2022.
31. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του κου Νίκου Νικολόπουλου που αφορά στην παραχώρηση
χώρου στο Αττικό Άλσος για την πραγματοποίηση μικρής ιδιωτικής γιορτής (παιδικό πάρτι), το
Σάββατο 9 Απριλίου 2022.
(Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών)
32. Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 60.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και έγκριση της αποζημίωσης
του εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε. στην Επιτροπή Διαγωνισμού καθώς και της διαδικασίας καταβολής
της.
33. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ,
ΙΛΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ»
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6245a96c227962d630a3ae97 στις 31/03/22 16:16
αναδόχου Σύμπραξης Γραφείων Μελετών «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» –
«SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.».
34. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού
Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον Δήμο Ν. Φιλαδελφειας – Χαλκηδονας»
αναδόχου ΙΝΤΡΑΚΑΤ.
(Δ/νση Τεχνικών Έργων)
35. Έγκριση α) για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για
δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016 β) των τευχών δημοπράτησης, γ) της πρόσκλησης, για την
επιλογή αναδόχου της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΦΑΣΙΔΕΡΙ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ε.
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΗΣ BIC)», προϋπολογισμού
598.049,79 με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. και δ) της επιτροπής διαπραγμάτευσης.
(Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ανατολικής Αττικής)
36. Α) Έγκριση του από 30/03/2022 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ
Π.Ε.Δ.Α. (Φ19)» συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
και Β) Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Δ.Α., για τη συνέχιση της
διαδικασίας.
(Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Δυτικής Αττικής)
37. Έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πετρούπολης για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 914».
38. Έγκριση σκοπιμότητας συμμετοχής και αποδοχής των όρων της πρόσκλησης του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΧΩΡΟΥ» στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» για το
έργο: «Επισκευή όψεων και εσωτερικές διαρρυθμίσεις σημειακών επεμβάσεων στις οκτώ (8)
Προσφυγικές Πολυκατοικίες της Λ. Αλεξάνδρας» με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ανάκαμψης.
(Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)
39. Έγκριση: 1) Της Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ»
προϋπολογισμού: 1.612.903,23 € (πλέον Φ.Π.Α.) 2) της δημοσίευσης της διακήρυξης στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 3) της αποστολής περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και 4)του ορισμού της επιτροπής διαγωνισμού του
έργου του θέματος.
(Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας)
40. Έγκριση διακήρυξης με τα παραρτήματά της και της διενέργειας ηλεκτρονικού κάτω των ορίων
διαγωνισμού: «Προμήθεια και φύτευση Φοινίκων επί της Λ. Συγγρού», προϋπολογισμού
123.640,20 € (πλέον ΦΠΑ).
41. Έγκριση παράτασης της τμηματικής προθεσμίας του Σταδίου 1 της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», συνολικής
δαπάνης 3.759.807,72€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., παρόχου: «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.».
(Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών)
Παρακαλείσθε, σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε τη Γραμματεία της Οικονομικής
Επιτροπής στα τηλ. 213 2063776 και 2132063822.
Καλείσθε όπως μας ενημερώσετε έως την ως άνω ημέρα (5/4/2022) και ώρα 18:00 το
αργότερο, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην
ηλεκτρονικής διεύθυνση oe@patt.gov.gr περί την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκό ή απόχη
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6245a96c227962d630a3ae97 στις 31/03/22 16:16
στην ψηφοφορία) ως και περί τυχόν παρατηρήσεών σας, προκειμένου να συμπεριληφθούν
στις αποφάσεις.
Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αναρτώνται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο site της
Περιφέρειας.
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής
Νικόλαος Πέππας

 

Εργασίες Γήπεδο ΑΕΚ “Αγιά Σοφιά” Νέα Φιλαδέλφεια

Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 14/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟλες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 14/5/22 Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 14/5/22 .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 13/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 13/5/22 Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 13/5/22 . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την “Αγια Σοφιά” Παράλληλα με τις εργασίες […]

Οι οκτώ εμβληματικές προσωπικότητες του προσφυγικού ελληνισμού στην ανατολική πρόσοψη

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟι οκτώ εμβληματικές προσωπικότητες του προσφυγικού ελληνισμού στην ανατολική πρόσοψη Οι οκτώ εμβληματικές προσωπικότητες του προσφυγικού ελληνισμού στην ανατολική πρόσοψη . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις και με την βοήθεια του Καλού Φίλου σας […]

Έκτακτο Τοποθέτηση επιγραφής στην τζαμαρία του Κτιρίου των Μουσείων και η πόρτα των VIP

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΈκτακτο Τοποθέτηση επιγραφής στην τζαμαρία του Κτιρίου των Μουσείων και η πόρτα των VIP Έκτακτο Τοποθέτηση επιγραφής στην τζαμαρία του Κτιρίου των Μουσείων και η πόρτα των VIP . Υπεγράφη η Σύμβαση εκτέλεσης του έργου των αναβαθμών μεταξύ του Δήμου ΝΦ-ΝΧ και της εταιρείας “Ευδρομος” . Μοναδικά καθημερινά πλάνα […]

Έκτακτο Τοποθέτηση Μπάνερ στο αριστερό Π BA πύλης VIP Οι πρόσφυγες άλλαξαν την Ελλάδα

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΈκτακτο Τοποθέτηση Μπάνερ στο αριστερό Π BA πύλης VIP Οι πρόσφυγες άλλαξαν την Ελλάδα Έκτακτο Τοποθέτηση Μπάνερ στο αριστερό Π BA πύλης VIP Οι πρόσφυγες άλλαξαν την Ελλάδα. Υπεγράφη η Σύμβαση εκτέλεσης του έργου των αναβαθμών μεταξύ του Δήμου ΝΦ-ΝΧ και της εταιρείας “Ευδρομος” . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα […]

Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 11/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΜοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 11/5/22 Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 11/5/22 . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 11/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 11/5/22 Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 11/5/22. Υπεγράφη η Σύμβαση εκτέλεσης του έργου των αναβαθμών μεταξύ του Δήμου ΝΦ-ΝΧ και της εταιρείας “Ευδρομος” . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά […]

Υπεγράφη η Σύμβαση εκτέλεσης του έργου των αναβαθμών

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΥπεγράφη η Σύμβαση εκτέλεσης του έργου των αναβαθμών Υπεγράφη η Σύμβαση εκτέλεσης του έργου των αναβαθμών μεταξύ του Δήμου ΝΦ-ΝΧ και της εταιρείας “Ευδρομος” . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις και με την βοήθεια […]

Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 9/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΜοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 9/5/22 Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 9/5/22 . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων […]

Η νέα θέση του περιπτέρου στην οδό Σμύρνης Συνεχίζονται οι Εργασίες πέριξ Γηπέδου

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΗ νέα θέση του περιπτέρου στην οδό Σμύρνης Συνεχίζονται οι Εργασίες πέριξ Γηπέδου Η νέα θέση του περιπτέρου στην οδό Σμύρνης Συνεχίζονται οι Εργασίες πέριξ Γηπέδου . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που […]

Αποξήλωση ιστορικού περιπτέρου επι της Φωκών και Εργασίες για νέα είσοδο προς το άλσος

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑποξήλωση ιστορικού περιπτέρου επι της Φωκών και Εργασίες για νέα είσοδο προς το άλσος Αποξήλωση ιστορικού περιπτέρου επι της Φωκών και Εργασίες για νέα είσοδο προς το άλσος . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , […]

Γήπεδο ΑΕΚ και Υπογειοποίηση Βίντεο με την πρόοδο των Εργασιών απο τη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΓήπεδο ΑΕΚ και Υπογειοποίηση Βίντεο με την πρόοδο των Εργασιών απο τη Νέα Φιλαδέλφεια Γήπεδο ΑΕΚ και Υπογειοποίηση Βίντεο με την πρόοδο των Εργασιών απο τη Νέα Φιλαδέλφεια .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , […]

Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 7/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΜοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 7/5/22 Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 7/5/22 . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων […]

Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 7/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟλες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 7/5/22 Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 5/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 5/5/22 Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 5/5/22 . Έγκριση Τροποποίησης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις […]

Έγγραφα απο την Έγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΈγγραφα απο την Έγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ Έγγραφα απο την Έγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν […]

Γήπεδο ΑΕΚ και Υπογειοποίηση Βίντεο με την πρόοδο των Εργασιών απο τη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΓήπεδο ΑΕΚ και Υπογειοποίηση Βίντεο με την πρόοδο των Εργασιών απο τη Νέα Φιλαδέλφεια Γήπεδο ΑΕΚ και Υπογειοποίηση Βίντεο με την πρόοδο των Εργασιών απο τη Νέα Φιλαδέλφεια .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , […]

Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟλες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 28/4/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 28/4/22 Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 28/4/22 . Έγκριση Τροποποίησης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις […]

Έγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΈγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ Έγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις […]

Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟλες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των […]

Μαγευτικές εικόνες το νέο Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια απο ψηλά

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΜαγευτικές εικόνες το νέο Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια απο ψηλά Μαγευτικές εικόνες το νέο Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια απο ψηλά . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο […]

Γήπεδο ΑΕΚ Ι.Ν Αγίας Τριάδος Χριστός Ανέστη Χρόνια πολλά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΓήπεδο ΑΕΚ Ι.Ν Αγίας Τριάδος Χριστός Ανέστη Χρόνια πολλά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια Γήπεδο ΑΕΚ Ι.Ν Αγίας Τριάδος Χριστός Ανέστη Χρόνια πολλά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια . Τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα έκαναν τη νύχτα μέρα στο Γήπεδο της ΑΕΚ με την Ανάσταση του Κυρίου Γήπεδο ΑΕΚ Ι.Ν Αγίας […]

Αυτοψία Εργασίες Βορειανατολικής πλευράς και πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ – Πασχαλινές Ευχές

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑυτοψία Εργασίες Βορειανατολικής πλευράς και πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ – Πασχαλινές Ευχές Αυτοψία Εργασίες Βορειανατολικής πλευράς και πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ – Πασχαλινές Ευχές .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο […]

Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 21/4/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΜοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 21/4/22 Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 21/4/22 . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων […]

Γήπεδο ΑΕΚ : Εργασίες πέριξ του Γηπέδου Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΓήπεδο ΑΕΚ : Εργασίες πέριξ του Γηπέδου Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα Γήπεδο ΑΕΚ : Εργασίες πέριξ του Γηπέδου Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , […]

Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΜοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 20/4/22 Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των […]

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*