Παράταση Προσωρινής Αδείας Λειτουργίας του γηπέδου της ΑΕΚ Opap Arena μέχρι τέλος Αυγούστου

Κοινοποιήστε ...

Παράταση Προσωρινής Αδείας Λειτουργίας του γηπέδου της ΑΕΚ Opap Arena μέχρι τέλος Αυγούστου

Παράταση Προσωρινής Αδείας Λειτουργίας του γηπέδου της ΑΕΚ Opap Arena μέχρι τέλος Αυγούστου. Παράλληλα με τις εργασίες στους αναβαθμούς πέριξ του Γηπέδου τρέχουν και καποια διαδικαστικά.

Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις και σας ενημερώνει αποκλειστικά

Παράταση Προσωρινής Αδείας Λειτουργίας του γηπέδου της ΑΕΚ Opap Arena μέχρι τέλος Αυγούστου

Γράφει ο Καλός Φίλος

«Παράταση Προσωρινής Αδείας Λειτουργίας Αθλητικής Εγκατάστασης Ομάδας Γ2 στο «Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού» στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας–Νέας Χαλκηδόνας, Αττικής».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπ’ όψιν :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ.1 περ. ιγ. του Ν. 3852-2010 (ΦΕΚ 87-Α-07.06.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» και ειδικότερα των άρθρων 159 και 242, όπως ισχύουν.
2. Την με αρ. πρ. 37419-13479 (ΦΕΚ 1661-Β-11.05.2018) Απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έγκριση της 121-2018 Απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690-09.03.99 (ΦΕΚ 45-Α-1999) «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
4. Την υπ. αριθμ. 61059/2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 39/Υ.Ο.Δ.Δ./18.01.2023)
αναφορικά με την «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη – Τροποποίηση των με αρ.πρωτ.
450172/20.05.2022, 843709/06.09.2022 και 1351469/22.12.2022 αποφάσεων του
Περιφερειάρχη Αττικής».
5. Τις διατάξεις του Ν. 2725-1999 (ΦΕΚ 121-Α-1999 περί «Ερασιτεχνικού και Επαγγελματικού
Αθλητισμού και άλλων διατάξεων», όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4479-2017 σχετικά με τις «Τροποποιήσεις του Ν. 2725-1999 και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 94-Α-29.06.2017) και ειδικότερα τα άρθρα 56Α, 56Β και 56Γ, που χορηγούν
αρμοδιότητες στους Περιφερειάρχες για θέματα αθλητισμού, όπως ισχύουν.
7. Την υπ. αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑ ΑΕ/408113/21902/2725/603/04.10.2017 (ΦΕΚ
3568_Β/10.10.2017), Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών-Οικονομικών-Πολιτισμού και
Αθλητισμού περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του Ν.2725/1999
«Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’121), όπως αυτό
προστέθηκε με το άρθρο 5του Ν4479/2017 (Α΄94).
8. Το άρθρο 15 του Ν. 4726-2020 «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των
αθλητικών φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 181-Α-18.09.2020).
9. Τον Ν. 4908-2022, (ΦΕΚ 52/τ_Β/11.03.2022 «Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, και
άλλες διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της αθλητικής νομοθεσίας» και ιδιαίτερα το άρθρο 4.
10.Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209, τα_Α/21.09.2011) περί «Περιβαλλοντικής
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» και
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 64198c18ce2fb304ebb6474a στις 21/03/23 18:38
ιδιαίτερα το άρθρο 2 περί Κοινής διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και
δραστηριοτήτων κατηγορίας Α.
11.Τις διατάξεις του Ν. 4178-2013 αναφορικά με την «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησηςΠεριβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174-Α-08.08.2013), όπως ισχύουν.
12.Τις διατάξεις του Ν.4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας − Αττικής και άλλες
διατάξεις.». (ΦΕΚ 156 τΑ/01-08-2014) και ιδιαίτερα το άρθρο 42 περί «Κανονιστικού Πλαισίου
− Σχεδιασμός και Πολεοδομική Οργάνωση περιοχής της Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής για τη
δημιουργία Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού»
13.Την με ΑΔΑ: 7ΥΕΛ4653Π8-ΘΞΩ Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
αναφορικά με «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το Έργο «Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης
και Πολιτισμού στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής», χρονικής διάρκειας δέκα (10) ετών από την
έκδοσή της (01.04.2016) εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων
εκδόθηκε.
14.Την με ΑΔΑ: Ψ4ΙΔ4653Π8-Ν8Ω Απόφαση Διεύθυνσης Δασών Αθηνών με θέμα «έγκριση
μελέτης με τίτλο: Τροποποίηση- επικαιροποίηση μελέτης ισοζυγίου πρασίνου του Άλσους Νέας
Φιλαδέλφειας στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και
Πολιτισμού Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής» περιφέρειας Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας
Χαλκηδόνας
15.Την με αρ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/96130/1242/22.09.2022 Διαπιστωτική Πράξη του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί ολοκλήρωσης της «υπογειοποίησης τμήματος
της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και των συνοδών έργων στο Δήμο Ν. ΦιλαδέλφειαςΧαλκηδόνας
16.Το υπ. αριθμ. 475850/09.09.2022 Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας του Θ΄
Γραφείου Πυρασφαλείας ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών ισχύος έως 09.09.27
17.Την με ΑΔΑ: 6Ε8Θ7Λ7-598- Τροποποίηση Απόφασης Περιφερειάρχη Αττικής περί
«Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Αγωνιστικών Χώρων και Αθλητικών
Εγκαταστάσεων Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών».
18.Την με ΑΔΑ:ΨΤΧΧ7Λ7-ΥΝ1 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής αναφορικά με «Χορήγηση
Προσωρινής Αδείας Λειτουργίας Αθλητικής Εγκατάστασης Ομάδας Γ2 στο «Κέντρο
Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού» στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας,
Αττικής».
19.Το από 07.03.2023 αίτημα της ΑΕΚ 1924, σχετικά με έλεγχο της αθλητικής εγκατάστασης.
20.Το από 20.03.2023 Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Αγωνιστικών Χώρων &
Αθλητικών Εγκαταστάσεων Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την παράταση της με ΑΔΑ ΨΤΧΧ7Λ7-ΥΝ1 Απόφασης Περιφερειάρχη Αττικής αναφορικά με
«Χορήγηση Προσωρινής Αδείας Λειτουργίας Αθλητικής Εγκατάστασης Ομάδας Γ2 στο «Κέντρο
Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού» στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας,
Αττικής» και συγκεκριμένα στο Ανοικτό Γήπεδο Ποδοσφαίρου «Αγία Σοφία», που περιβάλλεται
από τις οδούς Φωκών, Καππαδοκίας Αττάλειας και Πατριάρχου Κωνσταντίνου στον Δήμο Νέας
Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.
Η παράταση της Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης, χορηγείται σε
εφαρμογή του από 20.03.2023 Πρακτικού της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Αγωνιστικών
Χώρων & Αθλητικών Εγκαταστάσεων Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, το οποίο έκρινε ομόφωνα
ότι η συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση κρίνεται κατάλληλη, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 64198c18ce2fb304ebb6474a στις 21/03/23 18:38
Η χορηγηθείσα παράταση προσωρινής άδειας ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής της στο
Πρόγραμμα «Διαύγεια» μέχρι 31.08.2023.
Η «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως 1924» οφείλει στο οριζόμενο χρονικό διάστημα να
συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας
Αγωνιστικών Χώρων & Αθλητικών Εγκαταστάσεων Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, όπως αυτές
αναφέρονται στο από 20.03.2023 Πρακτικό Ελέγχου (20 σχετ.)
Επισημαίνεται πως για τους αγώνες επαγγελματικού αθλητισμού απαραίτητη είναι η ύπαρξη εν ισχύ
Βεβαίωσης καλής λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων
και ονομαστικού εισιτηρίου της ανωτέρω αθλητικής εγκατάστασης (Φ.Ε.Κ. 1801-Β-20.08.2015 &
1802-Β-20.08.2015).
Η Εντεταλμένη Σύμβουλος Αθλητισμού
Περιφέρειας Αττικής
Ευρώπη Κοσμίδη
Κοινοποίηση:
1. ΓΓΑ
2. ΓΑΔΑ
3. Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας
4. ΑΕΚ 1924.
5. Ομοσπονδίες υπογράφουσες το σχετικό Νο. 20
6. Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Αγωνιστικών Χώρων &
Αθλητικών Εγκαταστάσεων Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών.
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
3. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής
4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής

Εργασίες Γήπεδο ΑΕΚ “Αγιά Σοφιά” Νέα Φιλαδέλφεια

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες Γήπεδο […]

Θυρανοίξια Ιερού Παρεκκλησίου Αγίας Σοφίας – Οσίου Λουκά του εν Στειρίω στο γήπεδο της ΑΕΚ OPAP ARENA

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΘυρανοίξια Ιερού Παρεκκλησίου Αγίας Σοφίας – Οσίου Λουκά του εν Στειρίω στο γήπεδο της ΑΕΚ OPAP ARENA ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ KAI  ΕΔΩ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ Θυρανοίξια Ιερού Παρεκκλησίου Αγίας Σοφίας – Οσίου Λουκά του εν Στειρίω στο γήπεδο της ΑΕΚ OPAP ARENA   Εργασίες Γήπεδο ΑΕΚ “Αγιά Σοφιά” Νέα Φιλαδέλφεια

Θυρανοίξια Ιερού Παρεκκλησίου Αγίας Σοφίας – Οσίου Λουκά του εν Στειρίω στο γήπεδο της ΑΕΚ OPAP ARENA

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΘυρανοίξια Ιερού Παρεκκλησίου Αγίας Σοφίας – Οσίου Λουκά του εν Στειρίω στο γήπεδο της ΑΕΚ OPAP ARENA Θυρανοίξια Ιερού Παρεκκλησίου Αγίας Σοφίας – Οσίου Λουκά του εν Στειρίω στο γήπεδο της ΑΕΚ OPAP ARENA. ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ Θυρανοίξια Ιερού Παρεκκλησίου Αγίας Σοφίας – Οσίου Λουκά του εν Στειρίω στο […]

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ – ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟ ΑΕΚ OPAP ARENA

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ – ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟ ΑΕΚ OPAP ARENA ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ – ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟ ΑΕΚ OPAP ARENA. Βόλτα και Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – 1ωρα πριν τα Εγκαίνια Εκκλησάκι Αγίας Σοφίας. ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ – ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟ […]

Βόλτα και Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – 1ωρα πριν τα Εγκαίνια Εκκλησάκι Αγίας Σοφίας

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΒόλτα και Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – 1ωρα πριν τα Εγκαίνια Εκκλησάκι Αγίας Σοφίας Βόλτα και Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – 1ωρα πριν τα Εγκαίνια Εκκλησάκι Αγίας Σοφίας. Θυρανοίξια Ιερού Παρεκκλησίου Αγίας Σοφίας – Οσίου Λουκά του εν Στειρίω στο γήπεδο της ΑΕΚ OPAP ARENA […]

Εργασίες (Αγωγός Ομβρίων) ΒΑ πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες (Αγωγός Ομβρίων) ΒΑ πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Εργασίες (Αγωγός Ομβρίων) ΒΑ πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εργασίες (Αγωγός Ομβρίων) ΒΑ πλευράς […]

Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΣυγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τα καφέ ασφυκτικά γεμάτα απο τον κόσμο της ομάδας για να παρακολουθήσει τον μεγάλο Τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web […]

Πλέξιγκλας και Εργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΠλέξιγκλας και Εργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Πλέξιγκλας και Εργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πλέξιγκλας και Εργασίες Αναβαθμών […]

Εργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Εργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap […]

Στην τελική ευθεία η τοποθέτηση πέτρας – Εργασίες αναβαθμών πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΣτην τελική ευθεία η τοποθέτηση πέτρας – Εργασίες αναβαθμών πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Στην τελική ευθεία η τοποθέτηση πέτρας – Εργασίες αναβαθμών πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην τελική […]

Εργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Εργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap […]

ΤΟ ΣΗΚΩΝΕΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ – Πανικός απο τον Κόσμο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΤΟ ΣΗΚΩΝΕΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ – Πανικός απο τον Κόσμο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ΤΟ ΣΗΚΩΝΕΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ – Πανικός απο τον Κόσμο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας […]

Εργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Εργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap […]

ΑΕΚ Ολυμπιακός : Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑΕΚ Ολυμπιακός : Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια ΑΕΚ Ολυμπιακός : Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. […]

Εργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Εργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εργασίες Αναβαθμών Βόρειας πλευράς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap […]

Εργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Εργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap […]

99 Χρόνια ΑΕΚ : Το κάλεσμα της original21 για τα γενέθλια της ΑΕΚ μπροστά στον Αετό

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrint99 Χρόνια ΑΕΚ : Το κάλεσμα της original21 για τα γενέθλια της ΑΕΚ μπροστά στον Αετό 99 Χρόνια ΑΕΚ : Το κάλεσμα της original21 για τα γενέθλια της ΑΕΚ μπροστά στον Αετό . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η […]

Βόλτα πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΒόλτα πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Βόλτα πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Βόλτα πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες Γήπεδο […]

ΑΕΚ Αρης: Ατμόσφαιρα και η Σύνθεση της ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑΕΚ Αρης: Ατμόσφαιρα και η Σύνθεση της ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια ΑΕΚ Αρης: Ατμόσφαιρα και η Σύνθεση της ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο κόσμος […]

ΑΕΚ Αρης : Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑΕΚ Αρης : Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια ΑΕΚ Αρης : Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. […]

Εργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Εργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap […]

Το νέο Intro του web TV aekidea.org

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΤο νέο Intro του web TV aekidea.org Το νέο Intro του web TV aekidea.org. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Το νέο Intro του web TV aekidea.org Εργασίες Γήπεδο ΑΕΚ “Αγιά Σοφιά” […]

Εργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Εργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap […]

Εργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Εργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εργασίες Αναβαθμών Βόρεια Ανατολικής πλευράς Γηπέδου ΑΕΚ Opap […]

Παράταση Προσωρινής Αδείας Λειτουργίας του γηπέδου της ΑΕΚ Opap Arena μέχρι τέλος Αυγούστου

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΠαράταση Προσωρινής Αδείας Λειτουργίας του γηπέδου της ΑΕΚ Opap Arena μέχρι τέλος Αυγούστου Παράταση Προσωρινής Αδείας Λειτουργίας του γηπέδου της ΑΕΚ Opap Arena μέχρι τέλος Αυγούστου. Παράλληλα με τις εργασίες στους αναβαθμούς πέριξ του Γηπέδου τρέχουν και καποια διαδικαστικά. Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις και σας ενημερώνει αποκλειστικά Παράταση Προσωρινής […]

Μίμης Παπαίωάννου Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ – Πως τον αποχαιρέτησε η ΑΕΚ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΜίμης Παπαίωάννου Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ – Πως τον αποχαιρέτησε η ΑΕΚ Μίμης Παπαίωάννου Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ – Πως τον αποχαιρέτησε η ΑΕΚ στο Γηπέδου Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η […]

Γήπεδο της Χρονιάς 2022 Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΓήπεδο της Χρονιάς 2022 Opap Arena Γήπεδο της Χρονιάς 2022 Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά Γήπεδο της Χρονιάς 2022 Opap Arena Η ενημέρωση της ΑΕΚ Γήπεδο της Χρονιάς : OPAP […]