Προχωρούν οι διαδικασίες για τα έργα μεταξύ Γηπέδου και Άλσους

Κοινοποιήστε ...

Προχωρούν οι διαδικασίες για τα έργα μεταξύ Γηπέδου και Άλσους

Προχωρούν οι διαδικασίες για τα έργα μεταξύ Γηπέδου και Άλσους . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις

Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις και με την βοήθεια του Καλού Φίλου σας ενημερώνει

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΞ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΕΚ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ 

ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΛΟ ΦΙΛΟ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Προχωρούν οι διαδικασίες για τα έργα μεταξύ Γηπέδου και Άλσους

Γράφει ο Καλός Φίλος

Έκτακτη Ενημέρωση:

Στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου της επομένης Τρίτης, 22/02/2022, εισάγεται προς έγκριση η “Κατακύρωση σύμβασης ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» (A.M.161/2021)” Είναι το έργο των αναβαθμών, των δύο πεζοδρόμων κ.λπ. Πρόκειται για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου. Στη συνέχεια ο φάκελος θα πάει για τον προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Αν δεν υπάρξουν εμπόδια ή καθυστερήσεις, προς τα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου θα υπογραφεί η Σύμβαση Εκτέλεσης του Έργου. Χρόνος Εκτέλεσης 8 μήνες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –

ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

    Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων

Νέα Χαλκηδόνα, Τ.Κ. 14343

Πληροφορίες: Μανής Π. Αναστασοπούλου Α., Κολοβού Ε.
Τηλ.: 210 2589917
Fax: 210 2589915

 

 

       Ημερομηνία 16 -02-2022
           Αρ. πρωτ.: 3258  
 

 

 

Προς : Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής

Επιτροπής Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ.

 

 

 

Θέμα : Λήψη απόφασης για κατακύρωση σύμβασης Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» A.M.161/2021.
Σχετ. : Το υπ’ αριθ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ.3099/15-02-2022 3ο Πρακτικό συνεδρίασης (Ελέγχου Δικαιολογητικών) της Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 3099/15-02-2022 3ο Πρακτικό συνεδρίασης (Ελέγχου Δικαιολογητικών) της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ», παρακαλούμε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής να εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης, για κατακύρωση σύμβασης του έργου  «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» A.M.161/2021   στον οικονομικό φορέα «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ» με μέση έκπτωση 31,70 %.

 

Συνημμένα:  1.Το παραπάνω σχετικό  3ο Πρακτικό

2.Φάκελος Δικαιολογητικών Διαγωνισμού

 

 

Το παραπάνω σχετικό Πρακτικό με τα συνημμένα του

 

 

                                                                                                     Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                                ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ

 

 

Εσωτερική διανομή:      1. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών

  1. Αντιδήμαρχο Τ.Υ.
  2. Δ.Τ.Υ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

A.M. : 161/2021»

 

Ημερ/νία: 15/02/2022

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:        3099   

 

   3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 

Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016(Α’147) και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου:

«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ A.M. : 161/2021», προϋπολογισμού 2.230.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Στο Δημοτικό Κτίριο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, Αχαρνών 464 & Αγίων Αναργύρων,  2ος όροφος, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, την 15/02/2022 και ώρα  13:30 μ.μ., συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού, που όρισε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας με την υπ’ αριθ. 286/2021 Απόφαση (αριθ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 25905/26-11-2021, ΑΔΑ:ΨΟΚΗ46ΜΩ0Ι-1ΤΖ), προκειμένου να προβεί, στον έλεγχο των δικαιολογητικών σύμφωνα με τα άρθρα  21, 22 και 23 της Διακήρυξης του διαγωνισμού μέσω Εθνικού  Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος  α\α 184825, και την Τ.Ε.Υ.Δ. ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ A.M. : 161/2021», προϋπολογισμού 2.230.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :

  • ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  • ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ

ως πρόεδρος

ως μέλος

  • ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΑ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ ως μέλος

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Σε συνέχεια του από 13-01-2022 2ου Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαγωνισμού, εκδόθηκε η υπ΄ αριθ. 9/2022 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Ν.Φ-Ν.Χ,  σύμφωνα με την οποία αναδείχθηκε ως πρώτος μειοδότης – προσωρινός ανάδοχος του έργου: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ A.M. : 161/2021», προϋπολογισμού 2.230.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%), ο οικονομικός φορέας «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 31,70 %.

Η εν λόγω απόφαση ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου του έργου κοινοποιήθηκε μέσω της «Επικοινωνίας» του συστήματος, σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Η αναθέτουσα αρχή ειδοποίησε εγγράφως (με το υπ΄αρ. πρωτ. 1874/01-02-2022 έγγραφο) και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος, την προσφέρουσα εταιρεία στην οποία πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (Προσωρινός Ανάδοχος), «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ»  να υποβάλλει (εντός 10 ημερών από την λήψη της πρόσκλησης για έλεγχο), τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.

Ο Προσωρινός Ανάδοχος υπέβαλλε εμπρόθεσμα, ήτοι στις 11/02/2022, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να ελεγχθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την ορθότητα και την ισχύ τους και επίσης υπέβαλε με φάκελο σε έντυπη μορφή τα ανωτέρω δικαιολογητικά (αρ. πρωτ. 3088/15-02-2022 Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.).

Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τη συνεδρίασή της, έλεγξε μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος, τα υποβληθέντα στοιχεία και από τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών διαπιστώθηκε η ορθότητα και η ισχύς αυτών, σύμφωνα  με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώνεται:

Α) Η εμπρόθεσμη και νόμιμη υποβολή τους στο προκαθορισμένο από τη διακήρυξη χρονικό διάστημα.

Β) Η ακρίβεια και η ορθότητα στα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.),

Γ) Η πληρότητα τους.

Δ) Η απόδειξη των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης του έργου.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ A.M. : 161/2021», προϋπολογισμού 2.230.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%), στον οικονομικό φορέα «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 31,70 %, καθώς κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

προς την Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση της Σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ», η οποία ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και δεκατριών λεπτών (1.260.224,13 €), πλέον ΦΠΑ 24%, με μέση έκπτωση 31,70 %.

Το παρόν 3ο Πρακτικό ολοκληρώθηκε, συντάχθηκε και εκδόθηκε σήμερα 15/02/2022, κλείνει ως έχει και υπογράφεται εντύπως σε πέντε (5) αντίγραφα από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. Η Επιτροπή κοινοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο ψηφιακά υπογεγραμμένο, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία” του συστήματος, για τη λήψη απόφασης, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της οικείας διακήρυξης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ν. Φιλαδέλφεια, 15/02/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ

Μανής Παναγιώτης Αναστασοπούλου Αντωνία

Κολοβού Εύα

Εργασίες Γήπεδο ΑΕΚ “Αγιά Σοφιά” Νέα Φιλαδέλφεια

Το Γήπεδο της ΑΕΚ Opap Arena στα λευκά!

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΤο Γήπεδο της ΑΕΚ Opap Arena στα λευκά! Το Γήπεδο της ΑΕΚ Opap Arena στα λευκά! Εντυπωσιακό βίντεο και εικόνες απο ψηλά με το νέο Γήπεδο της ΑΕΚ χιονισμένο και όλη την ευρύτερη περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Οι μεγάλες δόξες του παρελθόντος της ΑΕΚ συγκεντρώθηκαν σε εστιατόριο της Νέας […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι μεγάλες δόξες του παρελθόντος της ΑΕΚ συγκεντρώθηκαν σε εστιατόριο […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι μεγάλες δόξες του παρελθόντος της ΑΕΚ συγκεντρώθηκαν σε εστιατόριο […]

Αυτοψία Εργασίες Αναβαθμών πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑυτοψία Εργασίες Αναβαθμών πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Αυτοψία Εργασίες Αναβαθμών πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι μεγάλες δόξες του παρελθόντος της […]

Εργασίες Αναβαθμών – Τοποθέτηση πέτρας πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες Αναβαθμών – Τοποθέτηση πέτρας πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες Αναβαθμών – Τοποθέτηση πέτρας πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. AEK Αρης […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – Φυσικό Αέριο επι Καππαδοκίας

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – Φυσικό Αέριο επι Καππαδοκίας Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – Φυσικό Αέριο επι Καππαδοκίας Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. AEK Αρης Παρακάμερα ΔΕΙΤΕ […]

ΑΕΚΑΡΑ ΓΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΞΑΝΑ!! – Πανικός στο δεύτερο γκολ της ΑΕΚ Γήπεδο Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑΕΚΑΡΑ ΓΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΞΑΝΑ!! – Πανικός στο δεύτερο γκολ της ΑΕΚ Γήπεδο Opap Arena ΑΕΚΑΡΑ ΓΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΞΑΝΑ!! – Πανικός στο δεύτερο γκολ της ΑΕΚ Γήπεδο Opap Arena Γήπεδο Opap Arena Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , […]

AEK Αρης 1-0 Το πρώτο γκολ της ΑΕΚ – Είσοδος και Σύνθεση Ομάδων Γήπεδο Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintAEK Αρης 1-0 Το πρώτο γκολ της ΑΕΚ – Είσοδος και Σύνθεση Ομάδων Γήπεδο Opap Arena AEK Αρης 1-0 Το πρώτο γκολ της ΑΕΚ – Είσοδος και Σύνθεση Ομάδων Γήπεδο Opap Arena Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά […]

AEK Αρης : Ατμόσφαιρα και Απονομές Βραβείων Γήπεδο Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintAEK Αρης : Ατμόσφαιρα και Απονομές Βραβείων Γήπεδο Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια AEK Αρης : Ατμόσφαιρα και Απονομές Βραβείων Γήπεδο Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. ΑΕΚ Αρης: […]

ΑΕΚ Αρης: Οι πρώτες εικόνες εντός Γηπέδου Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑΕΚ Αρης: Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια ΑΕΚ Αρης: Οι πρώτες εικόνες εντός Γηπέδου Opap Arena Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. ΑΕΚ Αρης: Συγκεντρώνεται ο κόσμος […]

ΑΕΚ Αρης: Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑΕΚ Αρης: Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια ΑΕΚ Αρης: Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Το Χάντμπολ […]

Εργασίες Αναβαθμών με Επέκταση τοιχίου Γηπέδο ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες Αναβαθμών με Επέκταση τοιχίου Γηπέδο ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες Αναβαθμών με Επέκταση τοιχίου Γηπέδο ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Το Χάντμπολ της ΑΕΚ – […]

Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια 22/1/23

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟλες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια 22/1/23 Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια 22/1/23. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες […]

Συνάντηση φίλων ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την κοπή της Βασιλόπιτας μπροστά στον Αετό της ΑΕΚ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΣυνάντηση φίλων ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την κοπή της Βασιλόπιτας μπροστά στον Αετό της ΑΕΚ Συνάντηση φίλων ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την κοπή της Βασιλόπιτας μπροστά στον Αετό της ΑΕΚ. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – Τοποθέτηση Κιβόλιθων Καππαδοκίας και Αττάλειας

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – Τοποθέτηση Κιβόλιθων Καππαδοκίας και Αττάλειας Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – Τοποθέτηση Κιβόλιθων Καππαδοκίας και Αττάλειας. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ολοκληρώθηκε […]

Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των Matrix στο κτίριο των Μουσείων Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟλοκληρώθηκε η τοποθέτηση των Matrix στο κτίριο των Μουσείων Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των Matrix στο κτίριο των Μουσείων Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που […]

100 ειδικά τεύχη Μικρασιατικού Ελληνισμού στα μπουθ του Γηπέδου της ΑΕΚ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrint100 ειδικά τεύχη Μικρασιατικού Ελληνισμού στα μπουθ του Γηπέδου της ΑΕΚ 100 ειδικά τεύχη Μικρασιατικού Ελληνισμού στα μπουθ του Γηπέδου της ΑΕΚ. Τεύχος 100ετή Εορτασμού Μικρασιάτικου Ελληνισμού. Μια παραγωγή των πολυθεματικών χώρων studioelectronics.gr & aekidea.org σε συνεργασία με την fx-news. 100 ειδικά τεύχη Μικρασιατικού Ελληνισμού στα μπουθ του Γηπέδου της ΑΕΚ […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια 17/1/23

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια 17/1/23 Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια 17/1/23 . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την […]

Λούστρος – Παρουσίαση καταστήματος εντός Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΛούστρος – Παρουσίαση καταστήματος εντός Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Λούστρος – Παρουσίαση καταστήματος εντός Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την […]

Εκδήλωση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας προς τιμήν του Απόστολου Κόντου

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕκδήλωση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας προς τιμήν του Απόστολου Κόντου Εκδήλωση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας προς τιμήν του Απόστολου Κόντου. Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και η 2η Σχολική Επιτροπή, διοργάνωσαν εκδήλωση προς τιμήν του συμπολίτη μας, σπουδαίου διεθνή π. αθλητή της Καλαθοσφαίρισης Απόστολου Κόντου, […]

Φωτορεπορτάζ – Σημερινές Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΦωτορεπορτάζ – Σημερινές Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια Φωτορεπορτάζ – Σημερινές Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΔΩ  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται […]

Στo Γήπεδο της ΑΕΚ βρέθηκε κλιμάκιο της UEFA παρουσία του Δημάρχου ΝΦ-ΝΧ Γ.Βούρου

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΣτo Γήπεδο της ΑΕΚ βρέθηκε κλιμάκιο της UEFA παρουσία του Δημάρχου ΝΦ-ΝΧ Γ.Βούρου Στo Γήπεδο της ΑΕΚ βρέθηκε κλιμάκιο της UEFA παρουσία του Δημάρχου ΝΦ-ΝΧ Γ.Βούρου. Υπενθυμίζουμε πως η έδρα της Ένωσης είναι υποψήφια για να γίνει ο τελικός του Conference league, το 2024. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια 13/1/23

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια 13/1/23 Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια 13/1/23 . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την […]

Εύκολη νίκη και Πρόκριση για την ΑΕΚ στους 8 του Κυπέλλου Ελλάδας

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕύκολη νίκη και Πρόκριση για την ΑΕΚ στους 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Εύκολη νίκη και Πρόκριση για την ΑΕΚ στους 8 του Κυπέλλου Ελλάδας . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το […]

ΑΕΚ ΠΑΟ 1-0 Πήρε “Φωτιά” το Γήπεδο Opap Arena στο γκολ και κατα την Είσοδο των ομάδων

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑΕΚ ΠΑΟ 1-0 Πήρε “Φωτιά” το Γήπεδο Opap Arena στο γκολ και κατα την Είσοδο των ομάδων ΑΕΚ ΠΑΟ 1-0 Πήρε “Φωτιά” το Γήπεδο Opap Arena στο γκολ και κατα την Είσοδο των ομάδων . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που […]

ΑΕΚ ΠΑΟ Ατμόσφαιρα εντός και εκτός Γηπέδου – Είσοδος ομάδων

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑΕΚ ΠΑΟ Ατμόσφαιρα εντός και εκτός Γηπέδου – Είσοδος ομάδων ΑΕΚ ΠΑΟ Ατμόσφαιρα εντός και εκτός Γηπέδου – Είσοδος ομάδων . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των […]

100 “ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ” ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗΝ “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrint100 “ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ” ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗΝ “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 100 “ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ” ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗΝ “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ . Εξωστρεφής δράση-έκπληξη στην αρχή του νέου έτους 2023 εντός Γηπέδου ΑΕΚ στον ποδοσφαιρικό αγώνα ΑΕΚ – Πανσερραϊκός. Το Εστιατόριο “Βυζαντινό” – Φωτορεπορτάζ & Βίντεο δείτε εδώ 100 “ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ” […]