Προχωρούν οι διαδικασίες για τις εργασίες μεταξύ Άλσους και Γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...

Προχωρούν οι διαδικασίες για τις εργασίες μεταξύ Άλσους και Γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Προχωρούν οι διαδικασίες για τις εργασίες μεταξύ Άλσους και Γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις

Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις και με την βοήθεια του Καλού Φίλου σας ενημερώνει

Προχωρούν οι διαδικασίες για τις εργασίες μεταξύ Άλσους και Γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Γράφει ο Καλός Φίλος

Στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου την επομένη Τετάρτη 19η  Ιανουαρίου 2022 και ώρα 9.30 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΝΦ-ΝΧ θα ασχοληθεί με δύο θέματα, τα οποία σχετίζονται με τα έργα μεταξύ Άλσους και Γηπέδου.

  1. Έγκριση 1ου Πρακτικού και ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΛΣΟΥΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ» (A.M. : 151/2021).
    Με αυτό το Πρακτικό θα ανατεθεί σε ένα εργολάβο το έργο της προσωρινής αντιστήριξης των πρανών, που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ του εργοταξίου του Γηπέδου και του Άλσους.
  2. Έγκριση 2ου Πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ»
    Με το Πρακτικό αυτό θα ανακηρυχθεί βάσει τιμής ο μειοδότης του διαγωνισμού ως προσωρινός ανάδοχος για να ακολουθήσουν οι υπόλοιπες διαδικασίες.

θΕΜΑ: Έγκριση 2ου Πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ»
A.M.161/2021 Σχετ: Το υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 726/13-01-20222 ο πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Διαγωνισμού
Κύριε Πρόεδρε,

Λαμβάνοντας υπόψη το υrι'αριθμ.rιρωτ.Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ.726/13-01- 20222 Ο πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την Ανάθεση του έργου «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» A.M. 161/2021παρακαλούμε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής να εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης, Επισημαίνεται ότι κατά της άνω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή,σύμφωνα με τα Άρθρα 360 και 361 του Ν.4412/2016. ΣΥΝ.:Υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 726/13-01-2022 2ο πρακτικό

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΝΙΚΟΣ

2ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ
Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016(Α’147) και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου:
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ A.M. :
161/2021», προϋπολογισμού 2.230.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).
Στο Δημοτικό Κτίριο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, επί της οδού Αχαρνών 464 & Αγίων Αναργύρων 2ος όροφος, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Παρασκευή 13/01/2022 και ώρα 12:00 π.μ., συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού, που όρισε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας με την υπ’ αριθ. 286/2021 Απόφαση (αριθ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 25905/26-11-2021, ΑΔΑ:ΨΟΚΗ46ΜΩ0Ι-1ΤΖ), και λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄αρ. 330/2021 Α.Ο.Ε. έγκρισης 1ου πρακτικού (ΑΔΑ: Ψ39Η46ΜΩ0Ι-ΩΞΧ) προχώρησε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγραφής και ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και να συντάξει το σχετικό πρακτικό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016(Α’147) και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού (όπως ισχύουν σήμερα) και με τους όρους της Διακήρυξης για την κατασκευή του έργου: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ A.M. : 161/2021»,
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :

1 ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ ως πρόεδρος
2 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ

ως μέλος
3 ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΑ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ ως μέλος

Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης του έργου που
αναφέρονται στην σχετική Διακήρυξη (ΑΔΑ: Ψ1ΠΣ46ΜΩ0Ι-Α20), μέσω του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (καλούμενο στο εξής «Σύστημα») και έλαβε
αύξοντα αριθμό ΕΣΗΔΗΣ τον α/α 184825.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι
προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς
συστήματος, όπως φαίνονται στον πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας.

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή
Διαγωνισμού και απεστάλη και μέσω της ενέργειας «Επικοινωνία», ο πίνακας συμμετεχόντων κατά
σειρά μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.
Η Επιτροπή έλεγξε τις οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και προέβη σε έλεγχο
ομαλότητας όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της διακήρυξης, οπότε
έγιναν δεκτές στο σύνολό τους.
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε ότι:
1) Όσον αφορά στην εταιρεία με την επωνυμία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
ΈΡΓΟΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. και αύξοντα αριθμό προσφοράς 235876 στα
υποβληθέντα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISΟ
9001:2015, ISΟ 14001:2015 και ISΟ 45001:2018 δεν αναφέρεται το πεδίο εφαρμογής στην κατασκευή δημοσίων έργων (οδοποιία, ηλεκτρομηχανολογικά) ως όφειλε σύμφωνα με το άρθρο
22Ε εδάφιο 1,2,3 της διακήρυξης και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 26970/08-12-2021 διευκρινιστικό
έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ.
2) Όσον αφορά στην εταιρεία με την επωνυμία BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΕ και αύξοντα αριθμό προσφοράς 235902, η βεβαίωση του εδαφίου 7 του άρθρου 22Ε «Μέτρα
για την προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την
πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2» υποβλήθηκε με ημερομηνία 17-12-2021 ήτοι
μεταγενέστερη της ημερομηνίας προκήρυξης του διαγωνισμού η οποία ήταν η 26-11-2021, όπως
διευκρινίζεται στο υπ’ αριθμ πρωτ. 26629/3-12-21 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Δήμου
Ν.Φ.-Ν.Χ.
3) Όσον αφορά στην εταιρεία με την επωνυμία ΑΡΚΙΤΟΝ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αύξοντα αριθμό προσφοράς 236267 έγινε ερώτημα ηλεκτρονικά στον φορέα
πιστοποίησης αναφορικά με το υποβληθέν ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 37001:2016 για το αν αυτό είναι ισοδύναμο
του απαιτούμενου της διακήρυξης ISO 37001:2017. Λάβαμε την απάντηση ότι εκ παραδρομής έχει
συμπληρωθεί λάθος το έτος 2016 αντί για 2017.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και την υπ΄αρ. 330/2021 Α.Ο.Ε. έγκρισης 1ου πρακτικού (ΑΔΑ:
Ψ39Η46ΜΩ0Ι-ΩΞΧ) με την οποία ο οικονομικός φορέας TRITON ACT AE αποκλείστηκε από την
συνέχιση της διαδικασίας, ο Πίνακας μειοδοσίας των διαγωνιζομένων των οποίων οι προσφορές
(δικαιολογητικά και οικονομικές προσφορές) κρίθηκαν αποδεκτές (ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ), διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό
1 238378 ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ 31,70 %
2 236267 ΑΡΚΙΤΟΝ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ,
ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

21,00 %

3 238458 Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 14,52 %
4 235918 ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ.TEDRA

12,88 %

5 236207 ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

7,00 %

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου εκ μέρους της Επιτροπής Διαγωνισμού και σύμφωνα με τα
παραπάνω, προέκυψε ότι ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ» πληροί τους
όρους της Διακήρυξης και κηρύσσεται Προσωρινός Μειοδότης αφού προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία ανέρχεται στο ποσό
των 1.260.224,13€ πλέον ΦΠΑ 24%, με μέση έκπτωση 31,70%.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Προς την Οικονομική Επιτροπή την έγκριση αποτελέσματος για ανάθεση της σύμβασης στον
Προσωρινό Μειοδότη «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ», καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με
τους όρους της Διακήρυξης και προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία ανέρχεται στο ποσό των (1.260.224,13€) πλέον ΦΠΑ 24%,
με μέση έκπτωση 31,70 %.
Το παρόν Πρακτικό ολοκληρώθηκε την 13-01-2022.
Η Επιτροπή του Διαγωνισμού θα διαβιβάσει τον πλήρη φάκελο της Δημοπρασίας στην Αναθέτουσα
Αρχή, μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ για την περαιτέρω διαδικασία.
Το παρόν Πρακτικό ολοκληρώθηκε την 13-01-2022.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 13/01/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΑ

Εργασίες Γήπεδο ΑΕΚ “Αγιά Σοφιά” Νέα Φιλαδέλφεια

Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 14/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟλες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 14/5/22 Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 14/5/22 .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 13/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 13/5/22 Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 13/5/22 . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την “Αγια Σοφιά” Παράλληλα με τις εργασίες […]

Οι οκτώ εμβληματικές προσωπικότητες του προσφυγικού ελληνισμού στην ανατολική πρόσοψη

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟι οκτώ εμβληματικές προσωπικότητες του προσφυγικού ελληνισμού στην ανατολική πρόσοψη Οι οκτώ εμβληματικές προσωπικότητες του προσφυγικού ελληνισμού στην ανατολική πρόσοψη . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις και με την βοήθεια του Καλού Φίλου σας […]

Έκτακτο Τοποθέτηση επιγραφής στην τζαμαρία του Κτιρίου των Μουσείων και η πόρτα των VIP

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΈκτακτο Τοποθέτηση επιγραφής στην τζαμαρία του Κτιρίου των Μουσείων και η πόρτα των VIP Έκτακτο Τοποθέτηση επιγραφής στην τζαμαρία του Κτιρίου των Μουσείων και η πόρτα των VIP . Υπεγράφη η Σύμβαση εκτέλεσης του έργου των αναβαθμών μεταξύ του Δήμου ΝΦ-ΝΧ και της εταιρείας “Ευδρομος” . Μοναδικά καθημερινά πλάνα […]

Έκτακτο Τοποθέτηση Μπάνερ στο αριστερό Π BA πύλης VIP Οι πρόσφυγες άλλαξαν την Ελλάδα

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΈκτακτο Τοποθέτηση Μπάνερ στο αριστερό Π BA πύλης VIP Οι πρόσφυγες άλλαξαν την Ελλάδα Έκτακτο Τοποθέτηση Μπάνερ στο αριστερό Π BA πύλης VIP Οι πρόσφυγες άλλαξαν την Ελλάδα. Υπεγράφη η Σύμβαση εκτέλεσης του έργου των αναβαθμών μεταξύ του Δήμου ΝΦ-ΝΧ και της εταιρείας “Ευδρομος” . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα […]

Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 11/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΜοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 11/5/22 Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 11/5/22 . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 11/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 11/5/22 Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 11/5/22. Υπεγράφη η Σύμβαση εκτέλεσης του έργου των αναβαθμών μεταξύ του Δήμου ΝΦ-ΝΧ και της εταιρείας “Ευδρομος” . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά […]

Υπεγράφη η Σύμβαση εκτέλεσης του έργου των αναβαθμών

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΥπεγράφη η Σύμβαση εκτέλεσης του έργου των αναβαθμών Υπεγράφη η Σύμβαση εκτέλεσης του έργου των αναβαθμών μεταξύ του Δήμου ΝΦ-ΝΧ και της εταιρείας “Ευδρομος” . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις και με την βοήθεια […]

Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 9/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΜοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 9/5/22 Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 9/5/22 . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων […]

Η νέα θέση του περιπτέρου στην οδό Σμύρνης Συνεχίζονται οι Εργασίες πέριξ Γηπέδου

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΗ νέα θέση του περιπτέρου στην οδό Σμύρνης Συνεχίζονται οι Εργασίες πέριξ Γηπέδου Η νέα θέση του περιπτέρου στην οδό Σμύρνης Συνεχίζονται οι Εργασίες πέριξ Γηπέδου . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που […]

Αποξήλωση ιστορικού περιπτέρου επι της Φωκών και Εργασίες για νέα είσοδο προς το άλσος

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑποξήλωση ιστορικού περιπτέρου επι της Φωκών και Εργασίες για νέα είσοδο προς το άλσος Αποξήλωση ιστορικού περιπτέρου επι της Φωκών και Εργασίες για νέα είσοδο προς το άλσος . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , […]

Γήπεδο ΑΕΚ και Υπογειοποίηση Βίντεο με την πρόοδο των Εργασιών απο τη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΓήπεδο ΑΕΚ και Υπογειοποίηση Βίντεο με την πρόοδο των Εργασιών απο τη Νέα Φιλαδέλφεια Γήπεδο ΑΕΚ και Υπογειοποίηση Βίντεο με την πρόοδο των Εργασιών απο τη Νέα Φιλαδέλφεια .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , […]

Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 7/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΜοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 7/5/22 Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 7/5/22 . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων […]

Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 7/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟλες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 7/5/22 Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 5/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 5/5/22 Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 5/5/22 . Έγκριση Τροποποίησης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις […]

Έγγραφα απο την Έγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΈγγραφα απο την Έγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ Έγγραφα απο την Έγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν […]

Γήπεδο ΑΕΚ και Υπογειοποίηση Βίντεο με την πρόοδο των Εργασιών απο τη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΓήπεδο ΑΕΚ και Υπογειοποίηση Βίντεο με την πρόοδο των Εργασιών απο τη Νέα Φιλαδέλφεια Γήπεδο ΑΕΚ και Υπογειοποίηση Βίντεο με την πρόοδο των Εργασιών απο τη Νέα Φιλαδέλφεια .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , […]

Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟλες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 28/4/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 28/4/22 Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 28/4/22 . Έγκριση Τροποποίησης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις […]

Έγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΈγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ Έγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις […]

Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟλες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των […]

Μαγευτικές εικόνες το νέο Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια απο ψηλά

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΜαγευτικές εικόνες το νέο Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια απο ψηλά Μαγευτικές εικόνες το νέο Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια απο ψηλά . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο […]

Γήπεδο ΑΕΚ Ι.Ν Αγίας Τριάδος Χριστός Ανέστη Χρόνια πολλά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΓήπεδο ΑΕΚ Ι.Ν Αγίας Τριάδος Χριστός Ανέστη Χρόνια πολλά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια Γήπεδο ΑΕΚ Ι.Ν Αγίας Τριάδος Χριστός Ανέστη Χρόνια πολλά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια . Τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα έκαναν τη νύχτα μέρα στο Γήπεδο της ΑΕΚ με την Ανάσταση του Κυρίου Γήπεδο ΑΕΚ Ι.Ν Αγίας […]

Αυτοψία Εργασίες Βορειανατολικής πλευράς και πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ – Πασχαλινές Ευχές

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑυτοψία Εργασίες Βορειανατολικής πλευράς και πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ – Πασχαλινές Ευχές Αυτοψία Εργασίες Βορειανατολικής πλευράς και πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ – Πασχαλινές Ευχές .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο […]

Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 21/4/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΜοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 21/4/22 Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 21/4/22 . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων […]

Γήπεδο ΑΕΚ : Εργασίες πέριξ του Γηπέδου Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΓήπεδο ΑΕΚ : Εργασίες πέριξ του Γηπέδου Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα Γήπεδο ΑΕΚ : Εργασίες πέριξ του Γηπέδου Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , […]

Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΜοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 20/4/22 Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των […]

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*