Προχωρούν οι διαδικασίες για τις εργασίες μεταξύ Άλσους και Γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...

Προχωρούν οι διαδικασίες για τις εργασίες μεταξύ Άλσους και Γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Προχωρούν οι διαδικασίες για τις εργασίες μεταξύ Άλσους και Γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις

Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις και με την βοήθεια του Καλού Φίλου σας ενημερώνει

Προχωρούν οι διαδικασίες για τις εργασίες μεταξύ Άλσους και Γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Γράφει ο Καλός Φίλος

Στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου την επομένη Τετάρτη 19η  Ιανουαρίου 2022 και ώρα 9.30 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΝΦ-ΝΧ θα ασχοληθεί με δύο θέματα, τα οποία σχετίζονται με τα έργα μεταξύ Άλσους και Γηπέδου.

  1. Έγκριση 1ου Πρακτικού και ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΛΣΟΥΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ» (A.M. : 151/2021).
    Με αυτό το Πρακτικό θα ανατεθεί σε ένα εργολάβο το έργο της προσωρινής αντιστήριξης των πρανών, που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ του εργοταξίου του Γηπέδου και του Άλσους.
  2. Έγκριση 2ου Πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ»
    Με το Πρακτικό αυτό θα ανακηρυχθεί βάσει τιμής ο μειοδότης του διαγωνισμού ως προσωρινός ανάδοχος για να ακολουθήσουν οι υπόλοιπες διαδικασίες.

θΕΜΑ: Έγκριση 2ου Πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ»
A.M.161/2021 Σχετ: Το υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 726/13-01-20222 ο πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Διαγωνισμού
Κύριε Πρόεδρε,

Λαμβάνοντας υπόψη το υrι'αριθμ.rιρωτ.Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ.726/13-01- 20222 Ο πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την Ανάθεση του έργου «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» A.M. 161/2021παρακαλούμε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής να εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης, Επισημαίνεται ότι κατά της άνω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή,σύμφωνα με τα Άρθρα 360 και 361 του Ν.4412/2016. ΣΥΝ.:Υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 726/13-01-2022 2ο πρακτικό

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΝΙΚΟΣ

2ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ
Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016(Α’147) και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου:
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ A.M. :
161/2021», προϋπολογισμού 2.230.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).
Στο Δημοτικό Κτίριο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, επί της οδού Αχαρνών 464 & Αγίων Αναργύρων 2ος όροφος, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Παρασκευή 13/01/2022 και ώρα 12:00 π.μ., συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού, που όρισε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας με την υπ’ αριθ. 286/2021 Απόφαση (αριθ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 25905/26-11-2021, ΑΔΑ:ΨΟΚΗ46ΜΩ0Ι-1ΤΖ), και λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄αρ. 330/2021 Α.Ο.Ε. έγκρισης 1ου πρακτικού (ΑΔΑ: Ψ39Η46ΜΩ0Ι-ΩΞΧ) προχώρησε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγραφής και ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και να συντάξει το σχετικό πρακτικό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016(Α’147) και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού (όπως ισχύουν σήμερα) και με τους όρους της Διακήρυξης για την κατασκευή του έργου: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ A.M. : 161/2021»,
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :

1 ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ ως πρόεδρος
2 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ

ως μέλος
3 ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΑ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ ως μέλος

Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης του έργου που
αναφέρονται στην σχετική Διακήρυξη (ΑΔΑ: Ψ1ΠΣ46ΜΩ0Ι-Α20), μέσω του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (καλούμενο στο εξής «Σύστημα») και έλαβε
αύξοντα αριθμό ΕΣΗΔΗΣ τον α/α 184825.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι
προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς
συστήματος, όπως φαίνονται στον πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας.

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή
Διαγωνισμού και απεστάλη και μέσω της ενέργειας «Επικοινωνία», ο πίνακας συμμετεχόντων κατά
σειρά μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.
Η Επιτροπή έλεγξε τις οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και προέβη σε έλεγχο
ομαλότητας όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της διακήρυξης, οπότε
έγιναν δεκτές στο σύνολό τους.
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε ότι:
1) Όσον αφορά στην εταιρεία με την επωνυμία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
ΈΡΓΟΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. και αύξοντα αριθμό προσφοράς 235876 στα
υποβληθέντα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISΟ
9001:2015, ISΟ 14001:2015 και ISΟ 45001:2018 δεν αναφέρεται το πεδίο εφαρμογής στην κατασκευή δημοσίων έργων (οδοποιία, ηλεκτρομηχανολογικά) ως όφειλε σύμφωνα με το άρθρο
22Ε εδάφιο 1,2,3 της διακήρυξης και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 26970/08-12-2021 διευκρινιστικό
έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ.
2) Όσον αφορά στην εταιρεία με την επωνυμία BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΕ και αύξοντα αριθμό προσφοράς 235902, η βεβαίωση του εδαφίου 7 του άρθρου 22Ε «Μέτρα
για την προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την
πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2» υποβλήθηκε με ημερομηνία 17-12-2021 ήτοι
μεταγενέστερη της ημερομηνίας προκήρυξης του διαγωνισμού η οποία ήταν η 26-11-2021, όπως
διευκρινίζεται στο υπ’ αριθμ πρωτ. 26629/3-12-21 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Δήμου
Ν.Φ.-Ν.Χ.
3) Όσον αφορά στην εταιρεία με την επωνυμία ΑΡΚΙΤΟΝ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αύξοντα αριθμό προσφοράς 236267 έγινε ερώτημα ηλεκτρονικά στον φορέα
πιστοποίησης αναφορικά με το υποβληθέν ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 37001:2016 για το αν αυτό είναι ισοδύναμο
του απαιτούμενου της διακήρυξης ISO 37001:2017. Λάβαμε την απάντηση ότι εκ παραδρομής έχει
συμπληρωθεί λάθος το έτος 2016 αντί για 2017.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και την υπ΄αρ. 330/2021 Α.Ο.Ε. έγκρισης 1ου πρακτικού (ΑΔΑ:
Ψ39Η46ΜΩ0Ι-ΩΞΧ) με την οποία ο οικονομικός φορέας TRITON ACT AE αποκλείστηκε από την
συνέχιση της διαδικασίας, ο Πίνακας μειοδοσίας των διαγωνιζομένων των οποίων οι προσφορές
(δικαιολογητικά και οικονομικές προσφορές) κρίθηκαν αποδεκτές (ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ), διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό
1 238378 ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ 31,70 %
2 236267 ΑΡΚΙΤΟΝ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ,
ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

21,00 %

3 238458 Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 14,52 %
4 235918 ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ.TEDRA

12,88 %

5 236207 ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

7,00 %

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου εκ μέρους της Επιτροπής Διαγωνισμού και σύμφωνα με τα
παραπάνω, προέκυψε ότι ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ» πληροί τους
όρους της Διακήρυξης και κηρύσσεται Προσωρινός Μειοδότης αφού προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία ανέρχεται στο ποσό
των 1.260.224,13€ πλέον ΦΠΑ 24%, με μέση έκπτωση 31,70%.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Προς την Οικονομική Επιτροπή την έγκριση αποτελέσματος για ανάθεση της σύμβασης στον
Προσωρινό Μειοδότη «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ», καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με
τους όρους της Διακήρυξης και προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία ανέρχεται στο ποσό των (1.260.224,13€) πλέον ΦΠΑ 24%,
με μέση έκπτωση 31,70 %.
Το παρόν Πρακτικό ολοκληρώθηκε την 13-01-2022.
Η Επιτροπή του Διαγωνισμού θα διαβιβάσει τον πλήρη φάκελο της Δημοπρασίας στην Αναθέτουσα
Αρχή, μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ για την περαιτέρω διαδικασία.
Το παρόν Πρακτικό ολοκληρώθηκε την 13-01-2022.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 13/01/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΑ

Εργασίες Γήπεδο ΑΕΚ “Αγιά Σοφιά” Νέα Φιλαδέλφεια

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΒΙΝΤΕΟ Εργασίες Γήπεδο ΑΕΚ […]

Συνεχίζονται οι Εργασίες με κυβόλιθους και αναβαθμούς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια 

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΣυνεχίζονται οι Εργασίες με κυβόλιθους και αναβαθμούς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια Συνεχίζονται οι Εργασίες με κυβόλιθους και αναβαθμούς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο […]

Αποκαλυπτήρια τιμητικής πλακέτας στη μνήμη του Σπύρου Κοντούλη στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑποκαλυπτήρια τιμητικής πλακέτας στη μνήμη του Σπύρου Κοντούλη στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια Αποκαλυπτήρια τιμητικής πλακέτας στη μνήμη του Σπύρου Κοντούλη στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εκδήλωση με τίτλο “ΑΕΚ σημαίνει προσφυγιά” στο 1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο Ν. […]

Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟλες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων […]

Προχωρούν οι Εργασίες με κυβόλιθους και αναβαθμούς σε πλήρη εξέλιξη Γήπεδο ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΠροχωρούν οι Εργασίες με κυβόλιθους και αναβαθμούς σε πλήρη εξέλιξη Γήπεδο ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια Προχωρούν οι Εργασίες με κυβόλιθους και αναβαθμούς σε πλήρη εξέλιξη Γήπεδο ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά. Επίσκεψη στην […]

Επίσκεψη στην Μπουτίκ του Γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕπίσκεψη στην Μπουτίκ του Γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια Επίσκεψη στην Μπουτίκ του Γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά. Εργασίες στους αναβαθμούς με ρίψη μπετού στις βάσεις για […]

Εργασίες στους αναβαθμούς με ρίψη μπετού στις βάσεις για τα τοιχία Γήπεδο ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες στους αναβαθμούς με ρίψη μπετού στις βάσεις για τα τοιχία Γήπεδο ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες στους αναβαθμούς με ρίψη μπετού στις βάσεις για τα τοιχία Γήπεδο ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας […]

Ξεκίνησε η τοποθέτηση των Κυβόλιθων για την πεζοδρόμηση της οδού Καππαδοκίας Γήπεδο ΑΕΚ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΞεκίνησε η τοποθέτηση των Κυβόλιθων για την πεζοδρόμηση της οδού Καππαδοκίας Γήπεδο ΑΕΚ Ξεκίνησε η τοποθέτηση των Κυβόλιθων για την πεζοδρόμηση της οδού Καππαδοκίας Γήπεδο ΑΕΚ . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά. Ξεκίνησε η τοποθέτηση […]

Έφτασαν Κυβόλιθοι για τις Εργασίες Πεζοδρόμησης της οδού Καππαδοκίας 

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΈφτασαν Κυβόλιθοι για τις Εργασίες Πεζοδρόμησης της οδού Καππαδοκίας Έφτασαν Κυβόλιθοι για τις Εργασίες Πεζοδρόμησης της οδού Καππαδοκίας  . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά. Έφτασαν Κυβόλιθοι για τις Εργασίες Πεζοδρόμησης της οδού Καππαδοκίας ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ […]

Προχωρούν οι Εργασίες για την πεζοδρόμηση στην οδό Καππαδοκίας

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΠροχωρούν οι Εργασίες για την πεζοδρόμηση στην οδό Καππαδοκίας Προχωρούν οι Εργασίες για την πεζοδρόμηση στην οδό Καππαδοκίας . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά. Κλειστή η οδός Καππαδοκίας εως την Μυρσίνης για 4 εβδομάδες λογω […]

Φωτορεπορτάζ – Κλειστή η οδός Καππαδοκίας εως την Μυρσίνης για 4 εβδομάδες λογω εργασιών πεζοδρόμησης

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΦωτορεπορτάζ – Κλειστή η οδός Καππαδοκίας εως την Μυρσίνης για 4 εβδομάδες λογω εργασιών πεζοδρόμησης Φωτορεπορτάζ – Κλειστή η οδός Καππαδοκίας εως την Μυρσίνης για 4 εβδομάδες λογω εργασιών πεζοδρόμησης .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας […]

Έκτακτο Ξεκίνησαν οι Εργασίες στην Καππαδοκίας – Γήπεδο ΑΕΚ Αγία Σοφία Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΈκτακτο Ξεκίνησαν οι Εργασίες στην Καππαδοκίας – Γήπεδο ΑΕΚ Αγία Σοφία Opap Arena Έκτακτο Ξεκίνησαν οι Εργασίες στην Καππαδοκίας – Γήπεδο ΑΕΚ Αγία Σοφία Opap Arena .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά. Κλειστή η οδός […]

Παρακάμερα ΑΕΚ ΟΦΗ Γήπεδο Αγια Σοφια Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΠαρακάμερα ΑΕΚ ΟΦΗ Γήπεδο Αγια Σοφια Opap Arena Παρακάμερα ΑΕΚ ΟΦΗ Γήπεδο Αγια Σοφια Opap Arena .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά Παρακάμερα ΑΕΚ ΟΦΗ Γήπεδο Αγια Σοφια Opap Arena ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ Εργασίες Γήπεδο ΑΕΚ […]

ΑΕΚ ΟΦΗ – Το πρώτο γκολ της ΑΕΚ με Γκαρσία με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑΕΚ ΟΦΗ – Το πρώτο γκολ της ΑΕΚ με Γκαρσία με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ΑΕΚ ΟΦΗ – Το πρώτο γκολ της ΑΕΚ με Γκαρσία με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά ΑΕΚ […]

Η Σύνθεση της ΑΕΚ & Είσοδος Ομάδων για το ΑΕΚ ΟΦΗ Γήπεδο Αγια Σοφια Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΗ Σύνθεση της ΑΕΚ & Είσοδος Ομάδων για το ΑΕΚ ΟΦΗ Γήπεδο Αγια Σοφια Opap Arena Η Σύνθεση της ΑΕΚ & Είσοδος Ομάδων για το ΑΕΚ ΟΦΗ Γήπεδο Αγια Σοφια Opap Arena .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η […]

Φωτορεπορτάζ απο τη κιτρινόμαυρη Νέα Φιλαδέλφεια ενόψει του αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΦωτορεπορτάζ απο τη κιτρινόμαυρη Νέα Φιλαδέλφεια ενόψει του αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ Φωτορεπορτάζ απο τη κιτρινόμαυρη Νέα Φιλαδέλφεια ενόψει του αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά Ξεκινούν αύριο […]

Ξεκινούν αύριο οι Eργασίες στην Καππαδοκίας – Βόλτα πέριξ νέου Γηπέδου ΑΕΚ ΝΦ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΞεκινούν αύριο οι Eργασίες στην Καππαδοκίας – Βόλτα πέριξ νέου Γηπέδου ΑΕΚ ΝΦ Ξεκινούν αύριο οι Eργασίες στην Καππαδοκίας – Βόλτα πέριξ νέου Γηπέδου ΑΕΚ ΝΦ .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά Ξεκινούν αύριο οι […]

Κυριακάτικη βόλτα πέριξ του Γηπέδου της ΑΕΚ μετα την χθεσινή καταιγίδα που ξέσπασε στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΚυριακάτικη βόλτα πέριξ του Γηπέδου της ΑΕΚ μετα την χθεσινή καταιγίδα που ξέσπασε στη Νέα Φιλαδέλφεια Κυριακάτικη βόλτα πέριξ του Γηπέδου της ΑΕΚ μετα την χθεσινή καταιγίδα που ξέσπασε στη Νέα Φιλαδέλφεια.  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά […]

Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟλες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των […]

Αυτοψία Εργασιών για τους αναβαθμούς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑυτοψία Εργασιών για τους αναβαθμούς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια Αυτοψία Εργασιών για τους αναβαθμούς πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε φουλ ρυθμούς οι Εργασίες για […]

Σε φουλ ρυθμούς οι Εργασίες για τους αναβαθμούς – Βίντεο Φωτορεπορτάζ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΣε φουλ ρυθμούς οι Εργασίες για τους αναβαθμούς – Βίντεο Φωτορεπορτάζ Σε φουλ ρυθμούς οι Εργασίες για τους αναβαθμούς – Βίντεο Φωτορεπορτάζ. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε φουλ ρυθμούς οι Εργασίες […]

Έκτακτο Προχωρούν οι Εργασίες για τους αναβαθμούς με επέκταση τοιχείου στην ΒΑ πλευρά του Γηπέδου

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΈκτακτο Προχωρούν οι Εργασίες για τους αναβαθμούς με επέκταση τοιχείου στην ΒΑ πλευρά του Γηπέδου Έκτακτο Προχωρούν οι Εργασίες για τους αναβαθμούς με επέκταση τοιχείου στην ΒΑ πλευρά του Γηπέδου. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο […]

Παρακάμερα ΑΕΚ ΠΑΟΚ απο την εξέδρα του νέου Γηπέδου της ΑΕΚ Opap Arena Ν.Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΠαρακάμερα ΑΕΚ ΠΑΟΚ απο την εξέδρα του νέου Γηπέδου της ΑΕΚ Opap Arena Ν.Φιλαδέλφεια Παρακάμερα ΑΕΚ ΠΑΟΚ απο την εξέδρα του νέου Γηπέδου της ΑΕΚ Opap Arena Ν.Φιλαδέλφεια . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη […]

AEK ΠΑΟΚ Ατμόσφαιρα και η σύνθεση της ΑΕΚ Γήπεδο Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintAEK ΠΑΟΚ Ατμόσφαιρα και η σύνθεση της ΑΕΚ Γήπεδο Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια AEK ΠΑΟΚ Ατμόσφαιρα και η σύνθεση της ΑΕΚ Γήπεδο Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. […]

Live AEK ΠΑΟΚ : Φωτορεπορτάζ απο τη Νέα Φιλαδέλφεια, ολα κυλούν ομαλά λίγα λεπτά πριν την σέντρα του ντέρμπι

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintLive AEK ΠΑΟΚ : Φωτορεπορτάζ απο τη Νέα Φιλαδέλφεια, ολα κυλούν ομαλά λίγα λεπτά πριν την σέντρα του ντέρμπι Live AEK ΠΑΟΚ : Φωτορεπορτάζ απο τη Νέα Φιλαδέλφεια, ολα κυλούν ομαλά λίγα λεπτά πριν την σέντρα του ντέρμπι. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , […]

AEK ΠΑΟΚ : Φωτορεπορτάζ απο τη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintAEK ΠΑΟΚ : Φωτορεπορτάζ απο τη Νέα Φιλαδέλφεια AEK ΠΑΟΚ : Φωτορεπορτάζ απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. AEK ΠΑΟΚ Προϊστορία αγώνων Νέα Φιλαδέλφεια, πριν το πρώτο Ντέρμπι στο […]

AEK ΠΑΟΚ Προϊστορία αγώνων Νέα Φιλαδέλφεια λίγες ώρες πριν το πρώτο Ντέρμπι στο νέο Γήπεδο της ΑΕΚ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintAEK ΠΑΟΚ Προϊστορία αγώνων Νέα Φιλαδέλφεια λίγες ώρες πριν το πρώτο Ντέρμπι στο νέο Γήπεδο της ΑΕΚ AEK ΠΑΟΚ Προϊστορία αγώνων Νέα Φιλαδέλφεια λίγες ώρες πριν το πρώτο Ντέρμπι στο νέο Γήπεδο της ΑΕΚ. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά […]

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*