Προδιαγραφές κατασκευής αγωνιστικού χώρου Γηπέδου ΑΕΚ

Κοινοποιήστε ...

Προδιαγραφές κατασκευής αγωνιστικού χώρου Γηπέδου ΑΕΚ

Προδιαγραφές κατασκευής αγωνιστικού χώρου Γηπέδου ΑΕΚ . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις

Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις και με την βοήθεια του Καλού Φίλου σας ενημερώνει

Τα δυο σημερινά βίντεο και ολες τις εξελίξεις δείτε εδώ 

Προδιαγραφές κατασκευής αγωνιστικού χώρου Γηπέδου ΑΕΚ

Γράφει ο Καλός Φίλος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρακάτω Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στην κατασκευή Ποδοσφαιρικού γηπέδου με προοπτική
τοποθέτησης χλοοτάπητα.
Περιλαμβάνει :

1.- Τις απαραίτητες γενικές εκσκαφές
2.- Το αποστραγγιστικό δίκτυο (DRAINAGE)
3.- Την κατασκευή υπόβασης (με τελική στρώση στην παρούσα φάση νταμαροχώματος)
4.- Κατασκευή μεταλλικής εσωτερικής περίφραξης
Α ν α λ υ τ ι κ ό τ ε ρ α:
1.- Γενικές εκσκαφές
Θα γίνουν οι απαραίτητες εκσκαφές του χώρου με μηχανικά μέσα σύμφωνα με τις τελικές στάθμες της
μελέτης. Θα δοθεί προσοχή ώστε να υπάρξει περίπου 20 εκ. υψομετρική διαφορά μεταξύ της σκάφης του γηπέδου (περίφραξης) και του περιβάλλοντα χώρου ώστε μελλοντικά να προστεθεί κηπευτικό χώμα για τις εργασίες πρασίνου (ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ). Τα κάθε είδος προϊόντα εκσκαφών θα απομακρυνθούν από το γήπεδο.
2.- Αποστραγγιστικό δίκτυο (του γηπέδου ποδοσφαίρου 100 Χ 64)
Μετά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών και την μόρφωση της σκάφης στο υψόμετρο 101 θα
κατασκευασθεί το αποστραγγιστικό δίκτυο ως εξής:
Κατά μήκος του μεγάλου άξονα θα διανοιγεί τάφρος πλάτους 60 εκ. στην οποία θα απολήγουν με γωνία
45ο και σε απόσταση 10μ. δευτερεύοντα αποστραγγιστικά κανάλια πλάτους 40 εκ. και ελάχιστου βάθους
30εκ. Τα δευτερεύοντα κανάλια θα έχουν αρχή τα όρια της εσωτερικής περίφραξης του γηπέδου.
Η κλίση του πυθμένα των δευτερευόντων αποστραγγιστικών τάφρων θα είναι τουλάχιστον 5% ενώ της
κύριας τάφρου 6%.
Στον πυθμένα του κυρίου αποστραγγιστικού καναλιού θα τοποθετηθεί ημιδιάτρητος (διάτρητος)
τσιμεντοσωλήνας Φ30 ημιεγκιβωτισμένος σε άοπλο σκυρόδεμα Β120 και ο οποίος θα καταλήγει στο
συλλεκτήριο κεντρικό φρεάτιο διαστάσεων 1,30 χ 1,30 και κατάλληλου βάθους (το κάλυμμα του φρεατίου θα είναι χυτοσιδηρό).
Από το φρεάτιο τα όμβρια θα οδηγηθούν με άοπλο εγκιβωτισμένο τσιμεντοσωλήνα Φ40 σε αποδέκτη
ομβρίων με φυσική ροή (προτείνεται να οδηγηθούν εκεί όπου απομακρύνονται τα νερά της κολυμβητικής δεξαμενής). Ακολουθεί η πλήρωση όλων των αποστραγγιστικών καναλιών (τάφρων) με σκύρα οδοστρωσίας εκρ. ΠΤΠ 0180.
3. Κατασκευή υπόβασης
Στην συνέχεια θα διαστρωθούν σε όλη την επιφάνεια που περικλείεται από την εσωτερική περίφραξη (123χ 68) του ποδοσφαιρικού γηπέδου τα υλικά υπόβασης ως ακολούθως:
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Πρότυπη μελέτη κατασκευής γηπέδου ποδοσφαίρου
Τεχνική Περιγραφή 2
Α) Στρώση υλικού της Π.Τ.Π. 0180 μεταβλητού πάχους (ελάχιστο πάχος 15 εκ.)
Β) Στρώση σκύρων σκυροδέματος σταθερού πάχους 5 εκ.
Γ) Στρώση από γαρμπίλι διαστάσεων 1-15 εκ. σε σταθερό πάχος 3 εκ.
Τέλος πάνω από το γαρμπίλι θα διαστρωθεί νταμαρόχωμα ενιαίου πάχους 7 εκ.
Το αποστραγγιστικό δίκτυο καθώς και η στρώση των υλικών υπόβασης φαίνονται στο σχ. Απορροής
ομβρίων).
Επίσης η περιμετρική περίφραξη καθώς και το κράσπεδο στήριξης της (0,75χ0,25) φαίνονται στο
τυποποιημένο σχέδιο της Υπηρεσίας.
Τέλος προβλέπεται να προμηθευτούν και τοποθετηθούν δύο εστίες ποδοσφαίρου.
4. Κατασκευή εσωτερικής περίφραξης
Περιμετρικά του γηπέδου, σε απόσταση 2,00μ. από τα όρια του αγωνιστικού χώρου στις μεγάλες πλευρές και 6,00μ. πίσω από τις εστίες (βλ. πρότυπο σχέδιο ΠΟΣ-1), θα κατασκευασθεί μεταλλική περίφραξη από στραντζαριστό σκελετό εγκιβωτισμένο σε τοιχείο από οπλισμένο σκυρόδεμα πληρούμενο με γαλβανισμένο πλέγμα πάχους 3 χιλ. και βρόγχου 5,3 εκατ. (βλ. πρότυπο σχέδιο ΠΟΣ-1 Α).
Η περίφραξη θα περιλαμβάνει και δύο πόρτες συρόμενες σε μεταλλικούς οδηγούς, η μία δίφυλλη
συνολικού πλάτους 3,00μ. για να επιτρέπει την είσοδο φορτηγού και η άλλη, σε αντιδιαμετρική θέση,
συρόμενη επίσης, μονόφυλλη πλάτους 1,00μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Γενικά
Ορισμός.
Νταμαρόχωμα όταν λέμε εννοούμε μίγμα από άμμο κονιοδέματος και άργιλο, σε ποσοστό
κυμαινόμενο από 5% μέχρι 7% του όγκου της ποσότητας της άμμου. Η άργιλος αποτελεί την
συνδετική ύλη μεταξύ των κόκκων της άμμου κατά τη διάστρωση και συμπύκνωσή του.
Αντικείμενο.
Η προδιαγραφή αυτή περιλαμβάνει τα υλικά, τον τρόπο σύνθεσης και παρασκευής του μίγματος
(νταμαρόχωμα) και τον τρόπο διάστρωσης αυτού στην επιφάνεια της κονίστρας.
1. Υλικά σύνθεσης του μίγματος.
1.2 Αδρανές υλικό.
Το χρησιμοποιούμενο αδρανές υλικό για την παρασκευή του νταμαροχώματος, είναι άμμος
κονιοδέματος (κωδικός Αριθμός (052) του Πρακτικού Επιτροπής Διαπιστώσεως υλικών) και η
οποία άμμος πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
1.2.1 Να έχει ομοιόμορφη ποιότητα, να συνίσταται δε από σκληρά, υγιή, ανθεκτικά, καθαρά
τεμμαχίδια θραυστών υλικών τραχείας επιφάνειας και απηλλαγμένα προσμίξεων
οργανικών ή άλλων επιβλαβών ουσιών.
1.2.2 Το αδρανές υλικό υποβαλλόμενο στην δοκιμασία ανθεκτικότητας σε αποσάθρωση
(υγεία) με θειικό νάτριο, δεν πρέπει να παρουσιάζει απώλεια βάρους μεγαλύτερου του
9% σύμφωνα με την παράγραφο 2.5.4. της Π.Τ.Π. του Υ.Δ. Έργων.
1.2.3 Το λεπτόκοκκο αδρανές υλικό πρέπει να είναι ομαλής κοκκομετρικής διαβάθμισης
σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της παραγράφου 2.5.6. της ιδίας Π.Τ.Π. Τ87 του Υ.Δ. Εργων
(κόκκοι διαστάσεων από 0,074 χιλ. μέχρι 2,40 χιλ.).
2.2. Συνδετική ύλη.
Η χρησιμοποιούμενη άργιλος, σαν συνδετική ύλη των κόκκων της άμμου πρέπει να προέρχεται
από τις ανώτερες στρώσεις αποκαλυπτομένου λατομείου (καπάκια) απηλλαγμένη ξένων
προσμίξεων (ρίζες, χόρτα, πέτρες, σβώλους κ.λ.π.( ).
C:\Users\Othon Koumarellas\AppData\Local\Temp\Framework\Ποδόσφαιρο-Νταμαρόχωμα_3BC294.rtf 2
3. Παρασκευή μίγματος (νταμαρόχωμα) – αναλογίες
3.1. Γενικά.
Για να παρασκευασθεί ένα καλό μίγμα πρέπει όχι μόνον τα μεταξύ των κόκκων κενά της άμμου
να είναι πλήρη με άργιλο, (συνδετική ύλη), αλλά και οι κόκκοι της άμμου να είναι περιβεβλημένοι
με αυτή, προς τούτο επιβάλλεται η μηχανική ανάμιξη των υλικών άμμου και αργίλου επί αρκετό
χρόνο ώστε να επιτευχθεί ομοιογενής διασπορά της αργίλου, η δε ποσότης της αργίλου να είναι
τέτοια ώστε κατά τη συμπύκνωση το μίγμα να γίνει συμπαγές και τούτο θα επιτευχθεί με
δοκιμές σε έκταση ενός τετραγωνικού μέτρου (συμπεπυκνωμένου πάχους 7 εκ.), προσθέτοντας
διαδοχικά, διαφορετική ποσότητα αργίλου από 5 μέχρι 7% της ποσότητας της άμμου, πάντοτε
με παρουσία της επίβλεψης.
3.2. Μηχανική ανάμιξη
Η ανάμιξη των υλικών άμμου και αργίλου πρέπει να γίνεται μέσα σε αναμικτήρα σκυροδέματος
(μπετονιέρα). Προς τούτο το αδρανές υλικό και η συνδετική ύλη θα τίθενται μέσα στον
αναμικτήρα και σε αναλογία όπως αναφέρεται πιο πάνω και θα αναμιγνύονται μέχρις ότου το
μίγμα αποκτήσει ομοιόμορφη χροιά. Το μίγμα (νταμαρόχωμα) θα παρασκευάζεται σε τόση
ποσότητα όση απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου.
4. Προετοιμασία της επιφάνειας επίστρωσης
4.1. Προ της διαστρώσεως του παρασκευασμένου μίγματος (νταμαρόχωμα) πρέπει να γίνει με
μέριμνα και δαπάνες του Ανάδοχου τελικός έλεγχος της επιφάνειας έδρασης προς διαπίστωση
του προγραμματισθέντος γεωμετρικού σχήματος της διατομής της κονίστρας. Εάν η επιφάνεια
έδρασης δεν ανταποκρίνεται προς το προγραμματισμένο γεωμετρικό σχήμα, τότε θα γίνουν οι
απαιτούμενες συμπληρωματικές εργασίες διαμόρφωσης, με υλικό που έχει κατασκευασθεί η
υπόβαση.
5. Διάστρωση του μίγματος
5.1. Το μίγμα (νταμαρόχωμα) θα τοποθετηθεί πάνω στην προετοιμασθείσα επιφάνεια έδρασης
και θα διαστρωθεί ομοιόμορφα με διαμορφωτήρα (GREIDER), σε πάχος που προβλέπεται από
τη μελέτη, δηλαδή 7εκ. μετά την πλήρη συμπύκνωσή του.
5.2. Μετά την ομοιόμορφη διάστρωση του νταμαροχώματος σε όλη την επιφάνεια της
κονίστρας θα γίνει ομοιόμορφη διαβροχή.
6. Συμπύκνωση
6.1. Αμέσως μετά τη διάστρωση και ομοιόμορφη διαβροχή του υλικού θα αρχίσει η
συμπύκνωση με οδοστρωτήρα στατικό με λείους κυλίνδρους βάρους μέχρι 500χγρ.
6.2. Η κυλίνδρωση θα γίνεται παράλληλα προς το μεγάλο άξονα της κονίστρας.
Οποιαδήποτε μετατόπιση του υλικού που θα δημιουργηθεί, πρέπει να διορθώνεται
με αφαίρεση ή προσθήκη νέου υλικού όπου απαιτείται και αμέσως θα
επανακυλινδρώνεται μέχρις ότου η επιφάνεια καταστεί λεία και ομοιόμορφος.
C:\Users\Othon Koumarellas\AppData\Local\Temp\Framework\Ποδόσφαιρο-Νταμαρόχωμα_3BC294.rtf 3
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί για την μη καταστροφή ή μετατόπιση των
κρασπέδων.
Όπου δεν είναι δυνατή η χρήση του οδοστρωτήρα το υλικό (νταμαρόχωμα) θα
συμπυκνούται με άλλα μηχανικά μέσα κατά την κρίση του Αναδόχου.
6.3. Η κυλίνδρωση και η διαβροχή του υλικού θα συνεχίζεται κατά τον ανωτέρω
τρόπο μέχρις ότου επιτευχθεί η πλήρης συμπύκνωση αυτού.
6.4. Μετά την πλήρη συμπύκνωση του υλικού πρέπει το πάχος σε ολόκληρη την
επιφάνεια της κονίστρας να είναι 7 εκ.
7. Τελικός έλεγχος του πάχους στρώσεως του νταμαροχώματος.
7.1. Αμέσως μετά την τελική και πλήρη συμπύκνωση του υλικού το πάχος θα μετράται
σε δύο τουλάχιστον σημεία ανά στρέμμα συνολικά.
7.2. Οι μετρήσεις θα γίνονται με διανοίξεις δοκιμαστικών οπών ή άλλων καταλλήλων
μεθόδων. Τα σημεία για μετρήσεις θα εκλέγονται από την Υπηρεσία.
7.3. Όπου μία μέτρηση δεικνύει απόκλιση από το υπό της μελέτης απαιτούμενο πάχος
(δηλαδή 7 εκ.) θα εκτελούνται επιπρόσθετοι μετρήσεις σε διαστήματα μικρότερα.
7.4. Οποιαδήποτε περιοχή (τμήμα) δείχνει απόκλιση από το συμβατικό πάχος, θα
διορθώνεται με αφαίρεση ή με προσθήκη υλικού, θα μορφώνεται και θα
συμπυκνούται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 6.1, 6.2,
6.3.
7.5. Η διάνοιξη των οπών και η επαναπλήρωση αυτής με το ίδιο υλικό και η
συμπύκνωση θα γίνει μερίμνη και δαπάνες του αναδόχου και υπό την επίβλεψη της
Υπηρεσίας.
Παρατήρηση
Όλες οι ανωτέρω περιγραφόμενες εργασίες, έλεγχοι, μετρήσεις κ.λ.π. σαν δαπάνη
περιλαμβάνονται ανηγμένες στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΕ ΜΟΡΦΗ JPG

 

Εργασίες Γήπεδο ΑΕΚ “Αγιά Σοφιά” Νέα Φιλαδέλφεια

Το Γήπεδο της ΑΕΚ Opap Arena στα λευκά!

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΤο Γήπεδο της ΑΕΚ Opap Arena στα λευκά! Το Γήπεδο της ΑΕΚ Opap Arena στα λευκά! Εντυπωσιακό βίντεο και εικόνες απο ψηλά με το νέο Γήπεδο της ΑΕΚ χιονισμένο και όλη την ευρύτερη περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Οι μεγάλες δόξες του παρελθόντος της ΑΕΚ συγκεντρώθηκαν σε εστιατόριο της Νέας […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι μεγάλες δόξες του παρελθόντος της ΑΕΚ συγκεντρώθηκαν σε εστιατόριο […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι μεγάλες δόξες του παρελθόντος της ΑΕΚ συγκεντρώθηκαν σε εστιατόριο […]

Αυτοψία Εργασίες Αναβαθμών πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑυτοψία Εργασίες Αναβαθμών πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Αυτοψία Εργασίες Αναβαθμών πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι μεγάλες δόξες του παρελθόντος της […]

Εργασίες Αναβαθμών – Τοποθέτηση πέτρας πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες Αναβαθμών – Τοποθέτηση πέτρας πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες Αναβαθμών – Τοποθέτηση πέτρας πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. AEK Αρης […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – Φυσικό Αέριο επι Καππαδοκίας

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – Φυσικό Αέριο επι Καππαδοκίας Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – Φυσικό Αέριο επι Καππαδοκίας Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. AEK Αρης Παρακάμερα ΔΕΙΤΕ […]

ΑΕΚΑΡΑ ΓΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΞΑΝΑ!! – Πανικός στο δεύτερο γκολ της ΑΕΚ Γήπεδο Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑΕΚΑΡΑ ΓΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΞΑΝΑ!! – Πανικός στο δεύτερο γκολ της ΑΕΚ Γήπεδο Opap Arena ΑΕΚΑΡΑ ΓΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΞΑΝΑ!! – Πανικός στο δεύτερο γκολ της ΑΕΚ Γήπεδο Opap Arena Γήπεδο Opap Arena Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , […]

AEK Αρης 1-0 Το πρώτο γκολ της ΑΕΚ – Είσοδος και Σύνθεση Ομάδων Γήπεδο Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintAEK Αρης 1-0 Το πρώτο γκολ της ΑΕΚ – Είσοδος και Σύνθεση Ομάδων Γήπεδο Opap Arena AEK Αρης 1-0 Το πρώτο γκολ της ΑΕΚ – Είσοδος και Σύνθεση Ομάδων Γήπεδο Opap Arena Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά […]

AEK Αρης : Ατμόσφαιρα και Απονομές Βραβείων Γήπεδο Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintAEK Αρης : Ατμόσφαιρα και Απονομές Βραβείων Γήπεδο Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια AEK Αρης : Ατμόσφαιρα και Απονομές Βραβείων Γήπεδο Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. ΑΕΚ Αρης: […]

ΑΕΚ Αρης: Οι πρώτες εικόνες εντός Γηπέδου Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑΕΚ Αρης: Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια ΑΕΚ Αρης: Οι πρώτες εικόνες εντός Γηπέδου Opap Arena Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. ΑΕΚ Αρης: Συγκεντρώνεται ο κόσμος […]

ΑΕΚ Αρης: Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑΕΚ Αρης: Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια ΑΕΚ Αρης: Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Το Χάντμπολ […]

Εργασίες Αναβαθμών με Επέκταση τοιχίου Γηπέδο ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες Αναβαθμών με Επέκταση τοιχίου Γηπέδο ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες Αναβαθμών με Επέκταση τοιχίου Γηπέδο ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Το Χάντμπολ της ΑΕΚ – […]

Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια 22/1/23

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟλες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια 22/1/23 Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια 22/1/23. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες […]

Συνάντηση φίλων ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την κοπή της Βασιλόπιτας μπροστά στον Αετό της ΑΕΚ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΣυνάντηση φίλων ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την κοπή της Βασιλόπιτας μπροστά στον Αετό της ΑΕΚ Συνάντηση φίλων ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την κοπή της Βασιλόπιτας μπροστά στον Αετό της ΑΕΚ. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – Τοποθέτηση Κιβόλιθων Καππαδοκίας και Αττάλειας

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – Τοποθέτηση Κιβόλιθων Καππαδοκίας και Αττάλειας Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – Τοποθέτηση Κιβόλιθων Καππαδοκίας και Αττάλειας. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ολοκληρώθηκε […]

Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των Matrix στο κτίριο των Μουσείων Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟλοκληρώθηκε η τοποθέτηση των Matrix στο κτίριο των Μουσείων Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των Matrix στο κτίριο των Μουσείων Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που […]

100 ειδικά τεύχη Μικρασιατικού Ελληνισμού στα μπουθ του Γηπέδου της ΑΕΚ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrint100 ειδικά τεύχη Μικρασιατικού Ελληνισμού στα μπουθ του Γηπέδου της ΑΕΚ 100 ειδικά τεύχη Μικρασιατικού Ελληνισμού στα μπουθ του Γηπέδου της ΑΕΚ. Τεύχος 100ετή Εορτασμού Μικρασιάτικου Ελληνισμού. Μια παραγωγή των πολυθεματικών χώρων studioelectronics.gr & aekidea.org σε συνεργασία με την fx-news. 100 ειδικά τεύχη Μικρασιατικού Ελληνισμού στα μπουθ του Γηπέδου της ΑΕΚ […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια 17/1/23

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια 17/1/23 Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια 17/1/23 . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την […]

Λούστρος – Παρουσίαση καταστήματος εντός Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΛούστρος – Παρουσίαση καταστήματος εντός Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Λούστρος – Παρουσίαση καταστήματος εντός Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την […]

Εκδήλωση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας προς τιμήν του Απόστολου Κόντου

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕκδήλωση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας προς τιμήν του Απόστολου Κόντου Εκδήλωση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας προς τιμήν του Απόστολου Κόντου. Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και η 2η Σχολική Επιτροπή, διοργάνωσαν εκδήλωση προς τιμήν του συμπολίτη μας, σπουδαίου διεθνή π. αθλητή της Καλαθοσφαίρισης Απόστολου Κόντου, […]

Φωτορεπορτάζ – Σημερινές Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΦωτορεπορτάζ – Σημερινές Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια Φωτορεπορτάζ – Σημερινές Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΔΩ  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται […]

Στo Γήπεδο της ΑΕΚ βρέθηκε κλιμάκιο της UEFA παρουσία του Δημάρχου ΝΦ-ΝΧ Γ.Βούρου

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΣτo Γήπεδο της ΑΕΚ βρέθηκε κλιμάκιο της UEFA παρουσία του Δημάρχου ΝΦ-ΝΧ Γ.Βούρου Στo Γήπεδο της ΑΕΚ βρέθηκε κλιμάκιο της UEFA παρουσία του Δημάρχου ΝΦ-ΝΧ Γ.Βούρου. Υπενθυμίζουμε πως η έδρα της Ένωσης είναι υποψήφια για να γίνει ο τελικός του Conference league, το 2024. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια 13/1/23

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια 13/1/23 Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια 13/1/23 . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την […]

Εύκολη νίκη και Πρόκριση για την ΑΕΚ στους 8 του Κυπέλλου Ελλάδας

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕύκολη νίκη και Πρόκριση για την ΑΕΚ στους 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Εύκολη νίκη και Πρόκριση για την ΑΕΚ στους 8 του Κυπέλλου Ελλάδας . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το […]

ΑΕΚ ΠΑΟ 1-0 Πήρε “Φωτιά” το Γήπεδο Opap Arena στο γκολ και κατα την Είσοδο των ομάδων

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑΕΚ ΠΑΟ 1-0 Πήρε “Φωτιά” το Γήπεδο Opap Arena στο γκολ και κατα την Είσοδο των ομάδων ΑΕΚ ΠΑΟ 1-0 Πήρε “Φωτιά” το Γήπεδο Opap Arena στο γκολ και κατα την Είσοδο των ομάδων . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που […]

ΑΕΚ ΠΑΟ Ατμόσφαιρα εντός και εκτός Γηπέδου – Είσοδος ομάδων

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑΕΚ ΠΑΟ Ατμόσφαιρα εντός και εκτός Γηπέδου – Είσοδος ομάδων ΑΕΚ ΠΑΟ Ατμόσφαιρα εντός και εκτός Γηπέδου – Είσοδος ομάδων . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των […]

100 “ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ” ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗΝ “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrint100 “ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ” ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗΝ “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 100 “ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ” ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗΝ “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ . Εξωστρεφής δράση-έκπληξη στην αρχή του νέου έτους 2023 εντός Γηπέδου ΑΕΚ στον ποδοσφαιρικό αγώνα ΑΕΚ – Πανσερραϊκός. Το Εστιατόριο “Βυζαντινό” – Φωτορεπορτάζ & Βίντεο δείτε εδώ 100 “ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ” […]