Προδιαγραφές Κατασκευής αγωνιστικού χώρου Γηπέδου ΑΕΚ

Κοινοποιήστε ...

Προδιαγραφές Κατασκευής αγωνιστικού χώρου Γηπέδου ΑΕΚ

Προδιαγραφές Κατασκευής αγωνιστικού χώρου Γηπέδου ΑΕΚ . Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Ερασιτεχνικής ΑΕΚ για το έργο που εκτελεί η Τομή . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις

Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις και με την βοήθεια του Καλού Φίλου σας ενημερώνει

Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΒΙΝΤΕΟ

Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Ερασιτεχνικής ΑΕΚ για το έργο που εκτελεί η Τομή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΔΩ

Προδιαγραφές Κατασκευής αγωνιστικού χώρου Γηπέδου ΑΕΚ

Παρουσιάζει ο Καλός Φίλος

Το σχετικά έγγραφα είναι

https://gga.gov.gr/images/stories/ereyna_prodiagrafes/Football/Sections_STI_POS.pdf

https://gga.gov.gr/images/stories/ereyna_prodiagrafes/Football/Football_TP.pdf

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρότυπη μελέτη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Κατασκευή γηπέδου Ποδοσφαίρου

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩ Ν

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρακάτω Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στην κατασκευή Ποδοσφαιρικού γηπέδου με προοπτική

τοποθέτησης χλοοτάπητα.

Περιλαμβάνει : 1. – Τις απαραίτητες γενικές εκσκαφές

 1. – Το αποστραγγ ιστικό δίκτυο ( DRAINAGE )
 2. – Την κατασκευή υπόβασης (με τελική στρώση στην παρούσα φάση νταμαροχώματος)
 3. – Κατασκευή μεταλλικής εσωτερικής περίφραξης

Α ν α λ υ τ ι κ ό τ ε ρ α:

 1. – Γενικές εκσκαφές

Θα γίνουν οι απαραίτητες εκσκαφές του χώρου με μηχ ανικά μέσα σύμφωνα με τις τελικές στάθμες της

μελέτης. Θα δοθεί προσοχή ώστε να υπάρξει περίπου 20 εκ. υψομετρική διαφορά μεταξύ της σκάφης του

γηπέδου (περίφραξης) και του περιβάλλοντα χώρου ώστε μελλοντικά να προστεθεί κηπευτικό χώμα για τις

εργασίες πρα σίνου (ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ). Τα κάθε είδος προϊόντα εκσκαφών θα απομακρυνθούν από το

γήπεδο.

 1. – Αποστραγγιστικό δίκτυο (του γηπέδου ποδοσφαίρου 100 Χ 64)

Μετά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών και την μόρφωση της σκάφης στο υψόμετρο 101 θα

κατασκευασθεί τ ο αποστραγγιστικό δίκτυο ως εξής:

Κατά μήκος του μεγάλου άξονα θα διανοιγεί τάφρος πλάτους 60 εκ. στην οποία θα απολήγουν με γωνία

45 ο και σε απόσταση 10μ. δευτερεύοντα αποστραγγιστικά κανάλια πλάτους 40 εκ. και ελάχιστου βάθους

30εκ.

Τα δευτερεύοντα καν άλια θα έχουν αρχή τα όρια της εσωτερικής περίφραξης του γηπέδου.

Η κλίση του πυθμένα των δευτερευόντων αποστραγγιστικών τάφρων θα είναι τουλάχιστον 5% ενώ της

κύριας τάφρου 6%.

Στον πυθμένα του κυρίου αποστραγγιστικού καναλιού θα τοποθετηθεί ημιδιάτρητος (διάτρητος)

τσιμεντοσωλήνας Φ30 ημιεγκιβωτισμένος σε άοπλο σκυρόδεμα Β120 και ο οποίος θα καταλήγει στο

συλλεκτήριο κεντρικό φρεάτιο διαστάσεων 1,30 χ 1,30 και κατάλληλου βάθους (το κάλυμμα του φρεατίου

θα είναι χυτοσιδηρό).

Από το φρεάτιο τα όμβρια θα οδ ηγηθούν με άοπλο εγκιβωτισμένο τσιμεντοσωλήνα Φ40 σε αποδέκτη

ομβρίων με φυσική ροή (προτείνεται να οδηγηθούν εκεί όπου απομακρύνονται τα νερά της κολυμβητικής

δεξαμενής). Ακολουθεί η πλήρωση όλων των αποστραγγιστικών καναλιών (τάφρων) με σκύρα

οδοστρωσίας εκρ. ΠΤΠ 0180.

 1. Κατασκευή υπόβασης

Στην συνέχεια θα διαστρωθούν σε όλη την επιφάνεια που περικλείεται από την εσωτερική περίφραξη (123

χ 68) του ποδοσφαιρικού γηπέδου τα υλικά υπόβασης ως ακολούθως:Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Πρότυπη μελέτη κατασκευής γηπέδου

ποδοσφαίρου

Τεχνική Περιγραφή

2

Α) Στρώση υλικού της Π.Τ.Π. 0180 μεταβλητού πάχους ( ελάχιστο πάχος 15 εκ.)

Β) Στρώση σκύρων σκυροδέματος σταθερού πάχους 5 εκ.

Γ) Στρώση από γαρμπίλι διαστάσεων 1 – 15 εκ. σε σταθερό πάχος 3 εκ.

Τέλος πάνω από το γαρμπίλι θα διαστρωθεί νταμαρόχωμα ενιαίου πάχους 7 εκ.

Το αποστραγγιστικό δίκτυο καθώς και η στ ρώση των υλικών υπόβασης φαίνονται στο σχ. Απορροής

ομβρίων).

Επίσης η περιμετρική περίφραξη καθώς και το κράσπεδο στήριξης της (0,75χ0,25) φαίνονται στο

τυποποιημένο σχέδιο της Υπηρεσίας.

Τέλος προβλέπεται να προμηθευτούν και τοποθετηθούν δύο εστίες ποδοσ φαίρου.

 1. Κατασκευή εσωτερικής περίφραξης

Περιμετρικά του γηπέδου, σε απόσταση 2,00μ. από τα όρια του αγωνιστικού χώρου στις μεγάλες πλευρές

και 6,00μ. πίσω από τις εστίες (βλ. πρότυπο σχέδιο ΠΟΣ – 1), θα κατασκευασθεί μεταλλική περίφραξη από

στραντζαριστ ό σκελετό εγκιβωτισμένο σε τοιχείο από οπλισμένο σκυρόδεμα πληρούμενο με

γαλβανισμένο πλέγμα πάχους 3 χιλ. και βρόγχου 5,3 εκατ. (βλ. πρότυπο σχέδιο ΠΟΣ – 1 Α).

Η περίφραξη θα περιλαμβάνει και δύο πόρτες συρόμενες σε μεταλλικούς οδηγούς, η μία δίφυλλη

συνολ ικού πλάτους 3,00μ. για να επιτρέπει την είσοδο φορτηγού και η άλλη, σε αντιδιαμετρική θέση,

συρόμενη επίσης, μονόφυλλη πλάτους 1,00μ.

Σεπτέμβριος 2001

Ο Μελετητής

Παναγιώτης Κεραμίδας

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ2/Α

Ο Προϊστάμενος

Παναγιώτης Κεραμ ίδας

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ2/Α

Θεωρήθηκε ,

Αθήνα …Σεπτεμβρίου 2001

Ο Διευθυντής

α.α.

Αικ. Χατζάκου

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ2/Α

https://gga.gov.gr/images/stories/ereyna_prodiagrafes/Football/Football_Ndamaroxoma.pdf

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προδιαγραφή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΝΤΑΜΑΡΟΧΩΜΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Γενικά

Ορι σμός.

Νταμαρόχωμα όταν λέμε εννοούμε μίγμα από άμμο κονιοδέματος και άργιλο, σε ποσοστό

κυμαινόμενο από 5% μέχρι 7% του όγκου της ποσότητας της άμμου. Η άργιλος αποτελεί την

συνδετική ύλη μεταξύ των κόκκων της άμμου κατά τη διάστρωση και συμπύκνωσή του.

Αν τικείμενο.

Η προδιαγραφή αυτή περιλαμβάνει τα υλικά, τον τρόπο σύνθεσης και παρασκευής του μίγματος

(νταμαρόχωμα) και τον τρόπο διάστρωσης αυτού στην επιφάνεια της κονίστρας.

 1. Υλικά σύνθεσης του μίγματος.

1.2 Αδρανές υλικό.

Το χρησιμοποιούμενο αδρανές υλικό για την παρασκευή του νταμαροχώματος, είναι άμμος

κονιοδέματος (κωδικός Αριθμός (052) του Πρακτικού Επιτροπής Διαπιστώσεως υλικών) και η

οποία άμμος πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1.2.1 Να έχει ομοιόμορφη ποιότητα, να συνίσταται δε από σ κληρά, υγιή, ανθεκτικά, καθαρά

τεμμαχίδια θραυστών υλικών τραχείας επιφάνειας και απηλλαγμένα προσμίξεων

οργανικών ή άλλων επιβλαβών ουσιών.

1.2.2 Το αδρανές υλικό υποβαλλόμενο στην δοκιμασία ανθεκτικότητας σε αποσάθρωση

(υγεία) με θειικό νάτριο, δεν πρέπε ι να παρουσιάζει απώλεια βάρους μεγαλύτερου του

9% σύμφωνα με την παράγραφο 2.5.4. της Π.Τ.Π. του Υ.Δ. Έργων.

1.2.3 Το λεπτόκοκκο αδρανές υλικό πρέπει να είναι ομαλής κοκκομετρικής διαβάθμισης

σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της παραγράφου 2.5.6. της ιδίας Π.Τ.Π. Τ87 του Υ.Δ. Εργων

(κόκκοι διαστάσεων από 0,074 χιλ. μέχρι 2,40 χιλ.).

2.2. Συνδετική ύλη.

Η χρησιμοποιούμενη άργιλος, σαν συνδετική ύλη των κόκκων της άμμου πρέπει να προέρχεται

από τις ανώτερες στρώσεις αποκαλυπτομένου λατομείου (καπάκια) απηλλαγμένη ξέ νων

προσμίξεων (ρίζες, χόρτα, πέτρες, σβώλους κ.λ.π.( ).C:\ Users \ Othon Koumarellas \ AppData \ Local \ Temp \ Framework \ Ποδόσφαιρο – Νταμαρόχωμα_3BC294.rtf

2

 1. Παρασκευή μίγματος (νταμαρόχωμα) – αναλογίες

3.1. Γενικά.

Για να παρασκευασθεί ένα καλό μίγμα πρέπει όχι μόνον τα μεταξύ των κόκκων κενά της άμμου

να είναι πλήρη με άργιλο, (συνδετική ύλη), αλλά και οι κόκκοι της άμμου να είναι περιβεβλημένοι

με αυτή, προς τούτο επιβάλλεται η μηχανική ανάμιξη των υλικών άμμου και αργίλου επί αρκετό

χρόνο ώστε να επιτευχθεί ομοιογενής διασπορά της αργίλου, η δε ποσότης της αργίλου να είναι

τέτοια ώστε κατά τη συμπ ύκνωση το μίγμα να γίνει συμπαγές και τούτο θα επιτευχθεί με

δοκιμές σε έκταση ενός τετραγωνικού μέτρου (συμπεπυκνωμένου πάχους 7 εκ.), προσθέτοντας

διαδοχικά, διαφορετική ποσότητα αργίλου από 5 μέχρι 7% της ποσότητας της άμμου, πάντοτε

με παρουσία της επί βλεψης.

3.2. Μηχανική ανάμιξη

Η ανάμιξη των υλικών άμμου και αργίλου πρέπει να γίνεται μέσα σε αναμικτήρα σκυροδέματος

(μπετονιέρα). Προς τούτο το αδρανές υλικό και η συνδετική ύλη θα τίθενται μέσα στον

αναμικτήρα και σε αναλογία όπως αναφέρεται πιο πάνω και θα αναμιγνύονται μέχρις ότου το

μίγμα αποκτήσει ομοιόμορφη χροιά. Το μίγμα (νταμαρόχωμα) θα παρασκευάζεται σε τόση

ποσότητα όση απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου.

 1. Προετοιμασία της επιφάνειας επίστρωσης

4.1. Προ της διαστρώσεως του παρασκευασμ ένου μίγματος (νταμαρόχωμα) πρέπει να γίνει με

μέριμνα και δαπάνες του Ανάδοχου τελικός έλεγχος της επιφάνειας έδρασης προς διαπίστωση

του προγραμματισθέντος γεωμετρικού σχήματος της διατομής της κονίστρας. Εάν η επιφάνεια

έδρασης δεν ανταποκρίνεται προς τ ο προγραμματισμένο γεωμετρικό σχήμα, τότε θα γίνουν οι

απαιτούμενες συμπληρωματικές εργασίες διαμόρφωσης, με υλικό που έχει κατασκευασθεί η

υπόβαση.

 1. Διάστρωση του μίγματος

5.1. Το μίγμα (νταμαρόχωμα) θα τοποθετηθεί πάνω στην προετοιμασθείσα επιφάνει α έδρασης

και θα διαστρωθεί ομοιόμορφα με διαμορφωτήρα ( GREIDER ), σε πάχος που προβλέπεται από

τη μελέτη, δηλαδή 7εκ. μετά την πλήρη συμπύκνωσή του.

5.2. Μετά την ομοιόμορφη διάστρωση του νταμαροχώματος σε όλη την επιφάνεια της

κονίστρας θα γίνει ομοιόμορ φη διαβροχή.

Συμπύκνωση

6.1. Αμέσως μετά τη διάστρωση και ομοιόμορφη διαβροχή του υλικού θα αρχίσει η

συμπύκνωση με οδοστρωτήρα στατικό με λείους κυλίνδρους βάρους μέχρι 500χγρ.

6.2. Η κυλίνδρωση θα γίνεται παράλληλα προς το μεγάλο άξονα της κονίστρας .

Οποιαδήποτε μετατόπιση του υλικού που θα δημιουργηθεί, πρέπει να διορθώνεται

με αφαίρεση ή προσθήκη νέου υλικού όπου απαιτείται και αμέσως θα

επανακυλινδρώνεται μέχρις ότου η επιφάνεια καταστεί λεία και ομοιόμορφος.C:\ Users \ Othon Koumarellas \ AppData \ Local \ Temp \ Framework \ Ποδόσφαιρο – Νταμαρόχωμα_3BC294.rtf

3

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί για την μη καταστροφή ή μετατόπιση των

κρασπέδων.

Όπου δεν είναι δυνατή η χρήση του οδοστρωτήρα το υλικό (νταμαρόχωμα) θα

συμπυκνούται με άλλα μηχανικά μέσα κατά την κρίση του Αναδόχου.

6.3. Η κυλίνδρωση και η διαβροχή του υλικού θα συνεχίζεται κατά τον αν ωτέρω

τρόπο μέχρις ότου επιτευχθεί η πλήρης συμπύκνωση αυτού.

6.4. Μετά την πλήρη συμπύκνωση του υλικού πρέπει το πάχος σε ολόκληρη την

επιφάνεια της κονίστρας να είναι 7 εκ.

Τελικός έλεγχος του πάχους στρώσεως του νταμαροχώματος.

7.1. Αμέσως μετά την τελική και πλήρη συμπύκνωση του υλικού το πάχος θα μετράται

σε δύο τουλάχιστον σημεία ανά στρέμμα συνολικά.

7.2. Οι μετρήσεις θα γίνονται με διανοίξεις δοκιμαστικών οπών ή άλλων καταλλήλων

μεθόδων. Τα σημεία για μετρήσεις θα εκλέγονται από την Υπηρεσία.

7.3. Όπου μία μέτρηση δεικνύει απόκλιση από το υπό της μελέτης απαιτούμενο πάχος

(δηλαδή 7 εκ.) θα εκτελούνται επιπρόσθετοι μετρήσεις σε διαστήματα μικρότερα.

7.4. Οποιαδήποτε περιοχή (τμήμα) δείχνει απόκλιση από το συμβατικό πάχος, θα

διορθώνεται με αφαίρε ση ή με προσθήκη υλικού, θα μορφώνεται και θα

συμπυκνούται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 6.1, 6.2,

6.3.

7.5. Η διάνοιξη των οπών και η επαναπλήρωση αυτής με το ίδιο υλικό και η

συμπύκνωση θα γίνει μερίμνη και δαπάνες του αναδόχου και υπ ό την επίβλεψη της

Υπηρεσίας.

Παρατήρηση

Όλες οι ανωτέρω περιγραφόμενες εργασίες, έλεγχοι, μετρήσεις κ.λ.π. σαν δαπάνη

περιλαμβάνονται ανηγμένες στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.

Σεπτέμβριος 2001

Θεωρήθηκε ,

Αθήνα…Σεπτ.2001

Ο συντάξας

Ο προϊστάμενος

Ο διευθυντής

α.α.

Π. Κεραμίδας

Π. Κεραμίδας

Αικ. Χατζάκου

Αρχ. Μηχανικός ΠΕ2/Α

Αρχ. Μηχανικός ΠΕ2/Α

Αρχ. Μηχανικός ΠΕ2/Α

 

Εργασίες Γήπεδο ΑΕΚ “Αγιά Σοφιά” Νέα Φιλαδέλφεια

Εργασίες στα πάρκιν πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena πεζόδρομος Π.Κωνσταντίνου

Κοινοποιήστε ... Facebook0 Twitter Email PrintΕργασίες στα πάρκιν πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena πεζόδρομος Π.Κωνσταντίνου Εργασίες στα πάρκιν πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena πεζόδρομος Π.Κωνσταντίνου. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εργασίες στα […]

Βίντεο από Opap Arena – Όλοι χέρια – Μόνο ΑΕΚ

Κοινοποιήστε ... Facebook0 Twitter Email PrintΒίντεο από Opap Arena – Όλοι χέρια – Μόνο ΑΕΚ Βίντεο από Opap Arena – Όλοι χέρια – Μόνο ΑΕΚ Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στο Group B του Europa League.  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ Βίντεο από Opap Arena – Όλοι χέρια – Μόνο ΑΕΚ Εργασίες Γήπεδο […]

ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1 | Εκπληκτική ατμόσφαιρα στην Opap Arena

Κοινοποιήστε ... Facebook0 Twitter Email Print ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1 | Εκπληκτική ατμόσφαιρα στην Opap Arena ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1 | Εκπληκτική ατμόσφαιρα στην Opap Arena. Oλοκλήρωση της πώλησης των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2023-2024, στα 26280, αλλη εντελώς κατάσταση! ΔΕΙΤΟ ΤΟ ΓΚΟΛ ΤΗΣ ΑΕΚ ΕΔΩ ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1 | Εκπληκτική […]

ΑΕΚ Ολυμπιακός – Κιτρινόμαυρη η πλατεία 2 ώρες πριν την σέντρα του ντέρμπι

Κοινοποιήστε ... Facebook0 Twitter Email Print ΑΕΚ Ολυμπιακός – Κιτρινόμαυρη η πλατεία 2 ώρες πριν την σέντρα του ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός – Κιτρινόμαυρη η πλατεία 2 ώρες πριν την σέντρα του ντέρμπι. Oλοκλήρωση της πώλησης των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2023-2024, στα 26280, αλλη εντελώς κατάσταση! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ […]

ΑΕΚ Ολυμπιακός – Ο Νόμος της Νέας Φιλαδέλφειας – Όταν χάνατε από την Δεκελείας

Κοινοποιήστε ... Facebook0 Twitter Email PrintΑΕΚ Ολυμπιακός – Ο Νόμος της Νέας Φιλαδέλφειας – Όταν χάνατε από την Δεκελείας ΑΕΚ Ολυμπιακός – Ο Νόμος της Νέας Φιλαδέλφειας – Όταν χάνατε από την Δεκελείας. Προϊστορία αγώνων του ντέρμπι. Oλοκλήρωση της πώλησης των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2023-2024, στα 26280, αλλη […]

Εργασίες και Βόλτα πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ... Facebook0 Twitter Email PrintΕργασίες και Βόλτα πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες και Βόλτα πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εργασίες και […]

ΑΕΚ Αντβέρπ | Παρακάμερα aekidea.org

Κοινοποιήστε ... Facebook0 Twitter Email PrintΑΕΚ Αντβέρπ | Παρακάμερα aekidea.org ΑΕΚ Αντβέρπ | Παρακάμερα aekidea.org. Τα στιγμιότυπα του εντος εδρας αγώνα της ΑΕΚ απέναντι στην βέλγικη ομάδα για τον επαναληπτικό του 1-0. ΑΕΚ Αντβέρπ 1-2 | Highlights ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ  ΑΕΚ Αντβέρπ | Παρακάμερα aekidea.org Εργασίες Γήπεδο ΑΕΚ “Αγιά Σοφιά” Νέα […]

ΜΙΧΑΛΗ ΖΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΑΕΚΤΖΗΣ | ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΗΣ

Κοινοποιήστε ... Facebook0 Twitter Email PrintΜΙΧΑΛΗ ΖΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΑΕΚΤΖΗΣ | ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗ ΖΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΑΕΚΤΖΗΣ | ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΗΣ . Παντελονάτος Μάγκας και Ωραίος. Μια ζωή ΑΕΚΤΖΗΣ Μια ζωή Ελευσιναίος. Καλό Παράδεισο Μιχάλη Η […]

ΑΕΚ Ντιναμό Ζάγκρεμπ: Βίντεο μεσα απο την Opap Arena

Κοινοποιήστε ... Facebook0 Twitter Email PrintΑΕΚ Ντιναμό Ζάγκρεμπ: Βίντεο μεσα απο την Opap Arena ΑΕΚ Ντιναμό Ζάγκρεμπ: Βίντεο μεσα απο την Opap Arena . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. ΑΕΚ Ντιναμό Ζάγκρεμπ: […]

Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου AEK Opap Arena ενόψει του αγώνα με την Ντιναμό

Κοινοποιήστε ... Facebook0 Twitter Email PrintΣυγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου AEK Opap Arena ενόψει του αγώνα με την Ντιναμό Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου AEK Opap Arena ενόψει του αγώνα με την Ντιναμό . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η […]

Το γκράφιτι για τον αδικοχαμένο Μιχάλη στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ... Facebook0 Twitter Email PrintΤο γκράφιτι για τον αδικοχαμένο Μιχάλη στη Νέα Φιλαδέλφεια Το γκράφιτι για τον αδικοχαμένο Μιχάλη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παντελονάτος Μάγκας και Ωραίος. Μια ζωή ΑΕΚΤΖΗΣ Μια ζωή Ελευσιναίος. Καλό Παράδεισο Μιχάλη Η ΑΕΚ δεν θα σε ξεχάσει ποτέ. Το γκράφιτι για τον αδικοχαμένο Μιχάλη στη […]

Πένθος στην ΑΕΚ Μεσίστια η σημαία στο Γήπεδο Opap Arena

Κοινοποιήστε ... Facebook0 Twitter Email PrintΠένθος στην ΑΕΚ Μεσίστια η σημαία στο Γήπεδο Opap Arena Πένθος στην ΑΕΚ Μεσίστια η σημαία στο Γήπεδο Opap Arena Σε τραγωδία με έναν νεκρό και άγνωστο αριθμό τραυματιών εξελίχθηκαν τα πρωτοφανής αγριότητας επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια […]

Εγκλημα – Τραγωδία – Θλίψη – Ντροπή ….. | Βίντεο Ντοκουμέντο απο τα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ... Facebook0 Twitter Email PrintΕγκλημα – Τραγωδία – Θλίψη – Ντροπή ….. | Βίντεο Ντοκουμέντο απο τα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια Εγκλημα – Τραγωδία – Θλίψη – Ντροπή ….. | Βίντεο Ντοκουμέντο απο τα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια Σε τραγωδία με έναν νεκρό και άγνωστο αριθμό τραυματιών εξελίχθηκαν τα πρωτοφανής αγριότητας επεισόδια […]

Μετρό Νέα Φιλαδέλφεια – Επέκταση Γραμμής 4 | Παρουσίαση

Κοινοποιήστε ... Facebook 0 Twitter Email Print Μετρό Νέα Φιλαδέλφεια – Επέκταση Γραμμής 4 | Παρουσίαση Μετρό Νέα Φιλαδέλφεια – Επέκταση Γραμμής 4 | Παρουσίαση. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Το μεγάλο […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ... Facebook 0 Twitter Email Print Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ […]

Δωρεά ένθερμου ενωσίτη 100 κάδων απορριμάτων και τεσσάρων καθισμάτων για τις ανάγκες της OPAP Arena

Κοινοποιήστε ... Facebook 0 Twitter Email Print Δωρεά ένθερμου ενωσίτη 100 κάδων απορριμάτων και τεσσάρων καθισμάτων για τις ανάγκες της OPAP Arena Δωρεά ένθερμου ενωσίτη 100 κάδων απορριμάτων και τεσσάρων καθισμάτων για τις ανάγκες της OPAP Arena. Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ... Facebook 0 Twitter Email Print Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ […]

Την μόνιμη άδεια της πήρε και επίσημα η Opap Arena

Κοινοποιήστε ... Facebook 0 Twitter Email Print Την μόνιμη άδεια της πήρε και επίσημα η Opap Arena Την μόνιμη άδεια της πήρε και επίσημα η Opap Arena. Απο σήμερα η ΑΕΚ και το νέο της Γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια αφου πέρασε ολα τα τεστ απο την αρμόδια επιτροπή απέκτησε πλέον […]

Ξεκίνησε η δεντροφύτευση στα παρτέρια επι της Καππαδοκίας – Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ

Κοινοποιήστε ... Facebook 0 Twitter Email Print Ξεκίνησε η δεντροφύτευση στα παρτέρια επι της Καππαδοκίας – Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Ξεκίνησε η δεντροφύτευση στα παρτέρια επι της Καππαδοκίας – Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η […]

Αυτοψία Ασφαλτόστρωση πλάι της Π.Κωνσταντίνου Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena

Κοινοποιήστε ... Facebook 0 Twitter Email Print Αυτοψία Ασφαλτόστρωση πλάι της Π.Κωνσταντίνου Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Αυτοψία Ασφαλτόστρωση πλάι της Π.Κωνσταντίνου Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ – Ασφαλτόστρωση επί της Π.Κωνσταντίνου

Κοινοποιήστε ... Facebook 0 Twitter Email Print Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ – Ασφαλτόστρωση επί της Π.Κωνσταντίνου Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ – Ασφαλτόστρωση επί της Π.Κωνσταντίνου. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εργασίες πέριξ […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ – Προετοιμασία στα παρτέρια επι Καππαδοκίας για να φυτευτούν

Κοινοποιήστε ... Facebook 0 Twitter Email Print Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ – Προετοιμασία στα παρτέρια επι Καππαδοκίας για να φυτευτούν Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ – Προετοιμασία στα παρτέρια επι Καππαδοκίας για να φυτευτούν. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ... Facebook 0 Twitter Email Print Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ... Facebook 0 Twitter Email Print Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Γιώργος Αθανασιάδης και […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ... Facebook 0 Twitter Email Print Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΕΙΔΗΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ […]

Παρουσίαση εργολαβίας της Εύδρομος

Κοινοποιήστε ... Facebook 0 Twitter Email Print Παρουσίαση εργολαβίας της Εύδρομος Παρουσίαση εργολαβίας της Εύδρομος . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΕΙΔΗΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΑΕΚ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΠΛΟΥΣΙΟ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΕΙΤΕ […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ... Facebook 0 Twitter Email Print Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΕΙΔΗΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ […]