Προδιαγραφές Κατασκευής αγωνιστικού χώρου Γηπέδου ΑΕΚ

Κοινοποιήστε ...

Προδιαγραφές Κατασκευής αγωνιστικού χώρου Γηπέδου ΑΕΚ

Προδιαγραφές Κατασκευής αγωνιστικού χώρου Γηπέδου ΑΕΚ . Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Ερασιτεχνικής ΑΕΚ για το έργο που εκτελεί η Τομή . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις

Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις και με την βοήθεια του Καλού Φίλου σας ενημερώνει

Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΒΙΝΤΕΟ

Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Ερασιτεχνικής ΑΕΚ για το έργο που εκτελεί η Τομή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΔΩ

Προδιαγραφές Κατασκευής αγωνιστικού χώρου Γηπέδου ΑΕΚ

Παρουσιάζει ο Καλός Φίλος

Το σχετικά έγγραφα είναι

https://gga.gov.gr/images/stories/ereyna_prodiagrafes/Football/Sections_STI_POS.pdf

https://gga.gov.gr/images/stories/ereyna_prodiagrafes/Football/Football_TP.pdf

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρότυπη μελέτη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Κατασκευή γηπέδου Ποδοσφαίρου

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩ Ν

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρακάτω Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στην κατασκευή Ποδοσφαιρικού γηπέδου με προοπτική

τοποθέτησης χλοοτάπητα.

Περιλαμβάνει : 1. – Τις απαραίτητες γενικές εκσκαφές

 1. – Το αποστραγγ ιστικό δίκτυο ( DRAINAGE )
 2. – Την κατασκευή υπόβασης (με τελική στρώση στην παρούσα φάση νταμαροχώματος)
 3. – Κατασκευή μεταλλικής εσωτερικής περίφραξης

Α ν α λ υ τ ι κ ό τ ε ρ α:

 1. – Γενικές εκσκαφές

Θα γίνουν οι απαραίτητες εκσκαφές του χώρου με μηχ ανικά μέσα σύμφωνα με τις τελικές στάθμες της

μελέτης. Θα δοθεί προσοχή ώστε να υπάρξει περίπου 20 εκ. υψομετρική διαφορά μεταξύ της σκάφης του

γηπέδου (περίφραξης) και του περιβάλλοντα χώρου ώστε μελλοντικά να προστεθεί κηπευτικό χώμα για τις

εργασίες πρα σίνου (ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ). Τα κάθε είδος προϊόντα εκσκαφών θα απομακρυνθούν από το

γήπεδο.

 1. – Αποστραγγιστικό δίκτυο (του γηπέδου ποδοσφαίρου 100 Χ 64)

Μετά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών και την μόρφωση της σκάφης στο υψόμετρο 101 θα

κατασκευασθεί τ ο αποστραγγιστικό δίκτυο ως εξής:

Κατά μήκος του μεγάλου άξονα θα διανοιγεί τάφρος πλάτους 60 εκ. στην οποία θα απολήγουν με γωνία

45 ο και σε απόσταση 10μ. δευτερεύοντα αποστραγγιστικά κανάλια πλάτους 40 εκ. και ελάχιστου βάθους

30εκ.

Τα δευτερεύοντα καν άλια θα έχουν αρχή τα όρια της εσωτερικής περίφραξης του γηπέδου.

Η κλίση του πυθμένα των δευτερευόντων αποστραγγιστικών τάφρων θα είναι τουλάχιστον 5% ενώ της

κύριας τάφρου 6%.

Στον πυθμένα του κυρίου αποστραγγιστικού καναλιού θα τοποθετηθεί ημιδιάτρητος (διάτρητος)

τσιμεντοσωλήνας Φ30 ημιεγκιβωτισμένος σε άοπλο σκυρόδεμα Β120 και ο οποίος θα καταλήγει στο

συλλεκτήριο κεντρικό φρεάτιο διαστάσεων 1,30 χ 1,30 και κατάλληλου βάθους (το κάλυμμα του φρεατίου

θα είναι χυτοσιδηρό).

Από το φρεάτιο τα όμβρια θα οδ ηγηθούν με άοπλο εγκιβωτισμένο τσιμεντοσωλήνα Φ40 σε αποδέκτη

ομβρίων με φυσική ροή (προτείνεται να οδηγηθούν εκεί όπου απομακρύνονται τα νερά της κολυμβητικής

δεξαμενής). Ακολουθεί η πλήρωση όλων των αποστραγγιστικών καναλιών (τάφρων) με σκύρα

οδοστρωσίας εκρ. ΠΤΠ 0180.

 1. Κατασκευή υπόβασης

Στην συνέχεια θα διαστρωθούν σε όλη την επιφάνεια που περικλείεται από την εσωτερική περίφραξη (123

χ 68) του ποδοσφαιρικού γηπέδου τα υλικά υπόβασης ως ακολούθως:Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Πρότυπη μελέτη κατασκευής γηπέδου

ποδοσφαίρου

Τεχνική Περιγραφή

2

Α) Στρώση υλικού της Π.Τ.Π. 0180 μεταβλητού πάχους ( ελάχιστο πάχος 15 εκ.)

Β) Στρώση σκύρων σκυροδέματος σταθερού πάχους 5 εκ.

Γ) Στρώση από γαρμπίλι διαστάσεων 1 – 15 εκ. σε σταθερό πάχος 3 εκ.

Τέλος πάνω από το γαρμπίλι θα διαστρωθεί νταμαρόχωμα ενιαίου πάχους 7 εκ.

Το αποστραγγιστικό δίκτυο καθώς και η στ ρώση των υλικών υπόβασης φαίνονται στο σχ. Απορροής

ομβρίων).

Επίσης η περιμετρική περίφραξη καθώς και το κράσπεδο στήριξης της (0,75χ0,25) φαίνονται στο

τυποποιημένο σχέδιο της Υπηρεσίας.

Τέλος προβλέπεται να προμηθευτούν και τοποθετηθούν δύο εστίες ποδοσ φαίρου.

 1. Κατασκευή εσωτερικής περίφραξης

Περιμετρικά του γηπέδου, σε απόσταση 2,00μ. από τα όρια του αγωνιστικού χώρου στις μεγάλες πλευρές

και 6,00μ. πίσω από τις εστίες (βλ. πρότυπο σχέδιο ΠΟΣ – 1), θα κατασκευασθεί μεταλλική περίφραξη από

στραντζαριστ ό σκελετό εγκιβωτισμένο σε τοιχείο από οπλισμένο σκυρόδεμα πληρούμενο με

γαλβανισμένο πλέγμα πάχους 3 χιλ. και βρόγχου 5,3 εκατ. (βλ. πρότυπο σχέδιο ΠΟΣ – 1 Α).

Η περίφραξη θα περιλαμβάνει και δύο πόρτες συρόμενες σε μεταλλικούς οδηγούς, η μία δίφυλλη

συνολ ικού πλάτους 3,00μ. για να επιτρέπει την είσοδο φορτηγού και η άλλη, σε αντιδιαμετρική θέση,

συρόμενη επίσης, μονόφυλλη πλάτους 1,00μ.

Σεπτέμβριος 2001

Ο Μελετητής

Παναγιώτης Κεραμίδας

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ2/Α

Ο Προϊστάμενος

Παναγιώτης Κεραμ ίδας

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ2/Α

Θεωρήθηκε ,

Αθήνα …Σεπτεμβρίου 2001

Ο Διευθυντής

α.α.

Αικ. Χατζάκου

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ2/Α

https://gga.gov.gr/images/stories/ereyna_prodiagrafes/Football/Football_Ndamaroxoma.pdf

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προδιαγραφή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΝΤΑΜΑΡΟΧΩΜΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Γενικά

Ορι σμός.

Νταμαρόχωμα όταν λέμε εννοούμε μίγμα από άμμο κονιοδέματος και άργιλο, σε ποσοστό

κυμαινόμενο από 5% μέχρι 7% του όγκου της ποσότητας της άμμου. Η άργιλος αποτελεί την

συνδετική ύλη μεταξύ των κόκκων της άμμου κατά τη διάστρωση και συμπύκνωσή του.

Αν τικείμενο.

Η προδιαγραφή αυτή περιλαμβάνει τα υλικά, τον τρόπο σύνθεσης και παρασκευής του μίγματος

(νταμαρόχωμα) και τον τρόπο διάστρωσης αυτού στην επιφάνεια της κονίστρας.

 1. Υλικά σύνθεσης του μίγματος.

1.2 Αδρανές υλικό.

Το χρησιμοποιούμενο αδρανές υλικό για την παρασκευή του νταμαροχώματος, είναι άμμος

κονιοδέματος (κωδικός Αριθμός (052) του Πρακτικού Επιτροπής Διαπιστώσεως υλικών) και η

οποία άμμος πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1.2.1 Να έχει ομοιόμορφη ποιότητα, να συνίσταται δε από σ κληρά, υγιή, ανθεκτικά, καθαρά

τεμμαχίδια θραυστών υλικών τραχείας επιφάνειας και απηλλαγμένα προσμίξεων

οργανικών ή άλλων επιβλαβών ουσιών.

1.2.2 Το αδρανές υλικό υποβαλλόμενο στην δοκιμασία ανθεκτικότητας σε αποσάθρωση

(υγεία) με θειικό νάτριο, δεν πρέπε ι να παρουσιάζει απώλεια βάρους μεγαλύτερου του

9% σύμφωνα με την παράγραφο 2.5.4. της Π.Τ.Π. του Υ.Δ. Έργων.

1.2.3 Το λεπτόκοκκο αδρανές υλικό πρέπει να είναι ομαλής κοκκομετρικής διαβάθμισης

σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της παραγράφου 2.5.6. της ιδίας Π.Τ.Π. Τ87 του Υ.Δ. Εργων

(κόκκοι διαστάσεων από 0,074 χιλ. μέχρι 2,40 χιλ.).

2.2. Συνδετική ύλη.

Η χρησιμοποιούμενη άργιλος, σαν συνδετική ύλη των κόκκων της άμμου πρέπει να προέρχεται

από τις ανώτερες στρώσεις αποκαλυπτομένου λατομείου (καπάκια) απηλλαγμένη ξέ νων

προσμίξεων (ρίζες, χόρτα, πέτρες, σβώλους κ.λ.π.( ).C:\ Users \ Othon Koumarellas \ AppData \ Local \ Temp \ Framework \ Ποδόσφαιρο – Νταμαρόχωμα_3BC294.rtf

2

 1. Παρασκευή μίγματος (νταμαρόχωμα) – αναλογίες

3.1. Γενικά.

Για να παρασκευασθεί ένα καλό μίγμα πρέπει όχι μόνον τα μεταξύ των κόκκων κενά της άμμου

να είναι πλήρη με άργιλο, (συνδετική ύλη), αλλά και οι κόκκοι της άμμου να είναι περιβεβλημένοι

με αυτή, προς τούτο επιβάλλεται η μηχανική ανάμιξη των υλικών άμμου και αργίλου επί αρκετό

χρόνο ώστε να επιτευχθεί ομοιογενής διασπορά της αργίλου, η δε ποσότης της αργίλου να είναι

τέτοια ώστε κατά τη συμπ ύκνωση το μίγμα να γίνει συμπαγές και τούτο θα επιτευχθεί με

δοκιμές σε έκταση ενός τετραγωνικού μέτρου (συμπεπυκνωμένου πάχους 7 εκ.), προσθέτοντας

διαδοχικά, διαφορετική ποσότητα αργίλου από 5 μέχρι 7% της ποσότητας της άμμου, πάντοτε

με παρουσία της επί βλεψης.

3.2. Μηχανική ανάμιξη

Η ανάμιξη των υλικών άμμου και αργίλου πρέπει να γίνεται μέσα σε αναμικτήρα σκυροδέματος

(μπετονιέρα). Προς τούτο το αδρανές υλικό και η συνδετική ύλη θα τίθενται μέσα στον

αναμικτήρα και σε αναλογία όπως αναφέρεται πιο πάνω και θα αναμιγνύονται μέχρις ότου το

μίγμα αποκτήσει ομοιόμορφη χροιά. Το μίγμα (νταμαρόχωμα) θα παρασκευάζεται σε τόση

ποσότητα όση απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου.

 1. Προετοιμασία της επιφάνειας επίστρωσης

4.1. Προ της διαστρώσεως του παρασκευασμ ένου μίγματος (νταμαρόχωμα) πρέπει να γίνει με

μέριμνα και δαπάνες του Ανάδοχου τελικός έλεγχος της επιφάνειας έδρασης προς διαπίστωση

του προγραμματισθέντος γεωμετρικού σχήματος της διατομής της κονίστρας. Εάν η επιφάνεια

έδρασης δεν ανταποκρίνεται προς τ ο προγραμματισμένο γεωμετρικό σχήμα, τότε θα γίνουν οι

απαιτούμενες συμπληρωματικές εργασίες διαμόρφωσης, με υλικό που έχει κατασκευασθεί η

υπόβαση.

 1. Διάστρωση του μίγματος

5.1. Το μίγμα (νταμαρόχωμα) θα τοποθετηθεί πάνω στην προετοιμασθείσα επιφάνει α έδρασης

και θα διαστρωθεί ομοιόμορφα με διαμορφωτήρα ( GREIDER ), σε πάχος που προβλέπεται από

τη μελέτη, δηλαδή 7εκ. μετά την πλήρη συμπύκνωσή του.

5.2. Μετά την ομοιόμορφη διάστρωση του νταμαροχώματος σε όλη την επιφάνεια της

κονίστρας θα γίνει ομοιόμορ φη διαβροχή.

Συμπύκνωση

6.1. Αμέσως μετά τη διάστρωση και ομοιόμορφη διαβροχή του υλικού θα αρχίσει η

συμπύκνωση με οδοστρωτήρα στατικό με λείους κυλίνδρους βάρους μέχρι 500χγρ.

6.2. Η κυλίνδρωση θα γίνεται παράλληλα προς το μεγάλο άξονα της κονίστρας .

Οποιαδήποτε μετατόπιση του υλικού που θα δημιουργηθεί, πρέπει να διορθώνεται

με αφαίρεση ή προσθήκη νέου υλικού όπου απαιτείται και αμέσως θα

επανακυλινδρώνεται μέχρις ότου η επιφάνεια καταστεί λεία και ομοιόμορφος.C:\ Users \ Othon Koumarellas \ AppData \ Local \ Temp \ Framework \ Ποδόσφαιρο – Νταμαρόχωμα_3BC294.rtf

3

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί για την μη καταστροφή ή μετατόπιση των

κρασπέδων.

Όπου δεν είναι δυνατή η χρήση του οδοστρωτήρα το υλικό (νταμαρόχωμα) θα

συμπυκνούται με άλλα μηχανικά μέσα κατά την κρίση του Αναδόχου.

6.3. Η κυλίνδρωση και η διαβροχή του υλικού θα συνεχίζεται κατά τον αν ωτέρω

τρόπο μέχρις ότου επιτευχθεί η πλήρης συμπύκνωση αυτού.

6.4. Μετά την πλήρη συμπύκνωση του υλικού πρέπει το πάχος σε ολόκληρη την

επιφάνεια της κονίστρας να είναι 7 εκ.

Τελικός έλεγχος του πάχους στρώσεως του νταμαροχώματος.

7.1. Αμέσως μετά την τελική και πλήρη συμπύκνωση του υλικού το πάχος θα μετράται

σε δύο τουλάχιστον σημεία ανά στρέμμα συνολικά.

7.2. Οι μετρήσεις θα γίνονται με διανοίξεις δοκιμαστικών οπών ή άλλων καταλλήλων

μεθόδων. Τα σημεία για μετρήσεις θα εκλέγονται από την Υπηρεσία.

7.3. Όπου μία μέτρηση δεικνύει απόκλιση από το υπό της μελέτης απαιτούμενο πάχος

(δηλαδή 7 εκ.) θα εκτελούνται επιπρόσθετοι μετρήσεις σε διαστήματα μικρότερα.

7.4. Οποιαδήποτε περιοχή (τμήμα) δείχνει απόκλιση από το συμβατικό πάχος, θα

διορθώνεται με αφαίρε ση ή με προσθήκη υλικού, θα μορφώνεται και θα

συμπυκνούται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 6.1, 6.2,

6.3.

7.5. Η διάνοιξη των οπών και η επαναπλήρωση αυτής με το ίδιο υλικό και η

συμπύκνωση θα γίνει μερίμνη και δαπάνες του αναδόχου και υπ ό την επίβλεψη της

Υπηρεσίας.

Παρατήρηση

Όλες οι ανωτέρω περιγραφόμενες εργασίες, έλεγχοι, μετρήσεις κ.λ.π. σαν δαπάνη

περιλαμβάνονται ανηγμένες στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.

Σεπτέμβριος 2001

Θεωρήθηκε ,

Αθήνα…Σεπτ.2001

Ο συντάξας

Ο προϊστάμενος

Ο διευθυντής

α.α.

Π. Κεραμίδας

Π. Κεραμίδας

Αικ. Χατζάκου

Αρχ. Μηχανικός ΠΕ2/Α

Αρχ. Μηχανικός ΠΕ2/Α

Αρχ. Μηχανικός ΠΕ2/Α

 

Εργασίες Γήπεδο ΑΕΚ “Αγιά Σοφιά” Νέα Φιλαδέλφεια

AEK Ιδέα Ιστορία – Τρέλα – Παροξυσμός – απο τον πυρήνα των Οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintAEK Ιδέα Ιστορία – Τρέλα – Παροξυσμός – απο τον πυρήνα των Οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ AEK Ιδέα Ιστορία – Τρέλα – Παροξυσμός – απο τον πυρήνα των Οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η […]

Πόντος – Ξεριζωμός και Προσφυγιά – Εγκαίνια Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΠόντος – Ξεριζωμός και Προσφυγιά – Εγκαίνια Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια Πόντος – Ξεριζωμός και Προσφυγιά – Εγκαίνια Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο […]

Θερμές ευχαριστίες Δ. Μελισσανίδη προς τον Γ. Πατούλη για την καθοριστική συμβολή του στην ολοκλήρωση του έργου

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΘερμές ευχαριστίες Δ. Μελισσανίδη προς τον Γ. Πατούλη για την καθοριστική συμβολή του στην ολοκλήρωση του έργου Θερμές ευχαριστίες Δ. Μελισσανίδη προς τον Γ. Πατούλη για την καθοριστική συμβολή του στην ολοκλήρωση του έργου . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που […]

Χρήστος Αρδίζογλου αποκλειστικά ¨Της τρελής το Κάγκελο¨ – Έχτισε Παλάτι ο Μελισσανίδης

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΧρήστος Αρδίζογλου αποκλειστικά ¨Της τρελής το Κάγκελο¨ – Έχτισε Παλάτι ο Μελισσανίδης Το πέταγμα του Αετού και ο Υμνος της ΑΕΚ . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων […]

Το πέταγμα του Αετού και ο Υμνος της ΑΕΚ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΤο πέταγμα του Αετού και ο Υμνος της ΑΕΚ Το πέταγμα του Αετού και ο Υμνος της ΑΕΚ . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την […]

Ο Εθνικός μας Ύμνος και ο Ύμνος της ΑΕΚ – Κόψιμο κορδέλας και Είσοδος Παλαιμάχων

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟ Εθνικός μας Ύμνος και ο Ύμνος της ΑΕΚ – Κόψιμο κορδέλας και Είσοδος Παλαιμάχων Ο Εθνικός μας Ύμνος και ο Ύμνος της ΑΕΚ – Κόψιμο κορδέλας και Είσοδος Παλαιμάχων . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας […]

H Σημαία της Αγίας Σοφίας Υψώθηκε στο νέο Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintH Σημαία της Αγίας Σοφίας Υψώθηκε στο νέο Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια H Σημαία της Αγίας Σοφίας Υψώθηκε στο νέο Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , […]

Live Νέα Φιλαδέλφεια Εγκαίνια Γηπέδου ΑΕΚ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintLive Νέα Φιλαδέλφεια Εγκαίνια Γηπέδου ΑΕΚ Live Νέα Φιλαδέλφεια Εγκαίνια Γηπέδου ΑΕΚ . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την “Αγια Σοφιά”. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΒΙΝΤΕΟ […]

Αποκλειστικές Δηλώσεις Δημάρχου ΝΦ-ΝΧ μέσα στην Αγια Σοφια ενόψει των Εγκαινίων Γηπέδου AEK

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑποκλειστικές Δηλώσεις Δημάρχου ΝΦ-ΝΧ μέσα στην Αγια Σοφια ενόψει των Εγκαινίων Γηπέδου AEK Αποκλειστικές Δηλώσεις Δημάρχου ΝΦ-ΝΧ μέσα στην Αγια Σοφια ενόψει των Εγκαινίων Γηπέδου AEK . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που […]

Παρουσίαση Εργασιών Γήπεδο ΑΕΚ Αγια Σοφια Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΠαρουσίαση Εργασιών Γήπεδο ΑΕΚ Αγια Σοφια Opap Arena Παρουσίαση Εργασιών Γήπεδο ΑΕΚ Αγια Σοφια Opap Arena . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την “Αγια Σοφιά”. […]

Ιστορική Μέρα για την ΑΕΚ και την πόλη μας – Καλημέρα και Ευχές απο τη Ν.Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΙστορική Μέρα για την ΑΕΚ και την πόλη μας – Καλημέρα και Ευχές απο τη Ν.Φιλαδέλφεια Ιστορική Μέρα για την ΑΕΚ και την πόλη μας – Καλημέρα και Ευχές απο τη Ν.Φιλαδέλφεια . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η […]

Βίντεο απο τη Νέα Φιλαδέλφεια – Πολύς κόσμος ενόψει πρόβας εγκαινίων

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΒίντεο απο τη Νέα Φιλαδέλφεια – Πολύς κόσμος ενόψει πρόβας εγκαινίων Βίντεο απο τη Νέα Φιλαδέλφεια – Πολύς κόσμος ενόψει πρόβας εγκαινίων . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο […]

Live Αποκλειστικό Φωτορεπορτάζ απο τη Νέα Φιλαδέλφεια – Πολύς κόσμος ενόψει πρόβας εγκαινίων

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintLive Αποκλειστικό Φωτορεπορτάζ απο τη Νέα Φιλαδέλφεια – Πολύς κόσμος ενόψει πρόβας εγκαινίων Live Αποκλειστικό Φωτορεπορτάζ απο τη Νέα Φιλαδέλφεια – Πολύς κόσμος ενόψει πρόβας εγκαινίων . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που […]

O Επετειακός Εορτασμός Μικρ.Ελληνισμού και τα δυο μεγάλα έργα στη πόλη μας.

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintO Επετειακός Εορτασμός Μικρ.Ελληνισμού και τα δυο μεγάλα έργα στη πόλη μας. O Επετειακός Εορτασμός Μικρ.Ελληνισμού και τα δυο μεγάλα έργα στη πόλη μας. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο […]

Δήμος ΝΦ-ΝΧ : ΑΕΚ Καλωσόρισες στο σπίτι σου!

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΔήμος ΝΦ-ΝΧ : ΑΕΚ Καλωσόρισες στο σπίτι σου! Δήμος ΝΦ-ΝΧ : ΑΕΚ Καλωσόρισες στο σπίτι σου! Ολη η δημοτική παραταξη στη Νέα Φιλαδέλφεια για την πρόβα των εγκαινίων . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την “Αγια Σοφία”! ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΔΕΙΤΕ […]

Η μεγάλη μέρα πλησιάζει – Επιστροφή στο Σπίτι μας! – Ιστορική Αναδρομή Μέρος Α

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΗ μεγάλη μέρα πλησιάζει – Επιστροφή στο Σπίτι μας! – Ιστορική Αναδρομή Μέρος Α Η μεγάλη μέρα πλησιάζει – Επιστροφή στο Σπίτι μας! – Ιστορική Αναδρομή Μέρος Α . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την “Αγια Σοφία”! Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την “Αγια Σοφία”! Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ […]

Κυριακάτικες Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΚυριακάτικες Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια Κυριακάτικες Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την “Αγια Σοφιά”Κυριακάτικες Εργασίες πέριξ […]

Εργασίες πέριξ νέου Γηπέδου ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ νέου Γηπέδου ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες πέριξ νέου Γηπέδου ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την “Αγια Σοφιά” Εργασίες […]

Εργασίες πέριξ νέου Γηπέδου ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ νέου Γηπέδου ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες πέριξ νέου Γηπέδου ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την “Αγια Σοφιά” Εργασίες […]

Αποκλειστική δήλωση Δημάρχου ΝΦ-ΝΧ κ.Γιάννη Βούρου για τα Εγκαίνια της Υπογειοποίησης

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑποκλειστική δήλωση Δημάρχου ΝΦ-ΝΧ κ.Γιάννη Βούρου για τα Εγκαίνια της Υπογειοποίησης Αποκλειστική δήλωση Δημάρχου ΝΦ-ΝΧ κ.Γιάννη Βούρου για τα Εγκαίνια της Υπογειοποίησης . Ιστορική Ημέρα για το Δήμο , την Πόλη μας την Νέα Φιλαδέλφεια . Η Περιφέρεια Αττικής κ.Πατούλης & ο Δήμαρχος ΝΦ-ΝΧ κ.Γιάννης Βούρος εγκαινίασαν την Υπογειοποίηση […]

Παρακάμερα και Αποκλειστικές δηλώσεις Δημάρχου στα Εγκαίνια της Υπογειοποίησης Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΠαρακάμερα και Αποκλειστικές δηλώσεις Δημάρχου στα Εγκαίνια της Υπογειοποίησης Νέα Φιλαδέλφεια Παρακάμερα και Αποκλειστικές δηλώσεις Δημάρχου στα Εγκαίνια της Υπογειοποίησης Νέα Φιλαδέλφεια . Ιστορική Ημέρα για το Δήμο , την Πόλη μας την Νέα Φιλαδέλφεια . Η Περιφέρεια Αττικής κ.Πατούλης & ο Δήμαρχος ΝΦ-ΝΧ κ.Γιάννης Βούρος εγκαινίασαν την Υπογειοποίηση […]

Αυτοψία Υπογειοποίηση Νέα Φιλαδέλφεια – Ξεκίνησε η κυκλοφορία των οχημάτων

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑυτοψία Υπογειοποίηση Νέα Φιλαδέλφεια – Ξεκίνησε η κυκλοφορία των οχημάτων Αυτοψία Υπογειοποίηση Νέα Φιλαδέλφεια – Ξεκίνησε η κυκλοφορία των οχημάτων . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org  , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των […]

Ομιλία κ.Βορίδη και κ.Γεωργιάδη – Εγκαίνια Υπογειοποίησης Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟμιλία κ.Βορίδη και κ.Γεωργιάδη – Εγκαίνια Υπογειοποίησης Νέα Φιλαδέλφεια Ομιλία κ.Βορίδη και κ.Γεωργιάδη – Εγκαίνια Υπογειοποίησης Νέα Φιλαδέλφεια . Ιστορική Ημέρα για το Δήμο , την Πόλη μας την Νέα Φιλαδέλφεια . Η Περιφέρεια Αττικής κ.Πατούλης & ο Δήμαρχος ΝΦ-ΝΧ κ.Γιάννης Βούρος εγκαινίασαν την Υπογειοποίηση . Μοναδικά καθημερινά πλάνα […]

Ομιλία Περιφερειάρχη κ.Πατούλη – Εγκαίνια Υπογειοποίησης Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟμιλία Περιφερειάρχη κ.Πατούλη – Εγκαίνια Υπογειοποίησης Νέα Φιλαδέλφεια Ομιλία Περιφερειάρχη κ.Πατούλη – Εγκαίνια Υπογειοποίησης Νέα Φιλαδέλφεια . Ιστορική Ημέρα για το Δήμο , την Πόλη μας την Νέα Φιλαδέλφεια . Η Περιφέρεια Αττικής κ.Πατούλης & ο Δήμαρχος ΝΦ-ΝΧ κ.Γιάννης Βούρος εγκαινίασαν την Υπογειοποίηση . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο […]

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*