Προδιαγραφές Κατασκευής αγωνιστικού χώρου Γηπέδου ΑΕΚ

Κοινοποιήστε ...

Προδιαγραφές Κατασκευής αγωνιστικού χώρου Γηπέδου ΑΕΚ

Προδιαγραφές Κατασκευής αγωνιστικού χώρου Γηπέδου ΑΕΚ . Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Ερασιτεχνικής ΑΕΚ για το έργο που εκτελεί η Τομή . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις

Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις και με την βοήθεια του Καλού Φίλου σας ενημερώνει

Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΒΙΝΤΕΟ

Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Ερασιτεχνικής ΑΕΚ για το έργο που εκτελεί η Τομή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΔΩ

Προδιαγραφές Κατασκευής αγωνιστικού χώρου Γηπέδου ΑΕΚ

Παρουσιάζει ο Καλός Φίλος

Το σχετικά έγγραφα είναι

https://gga.gov.gr/images/stories/ereyna_prodiagrafes/Football/Sections_STI_POS.pdf

https://gga.gov.gr/images/stories/ereyna_prodiagrafes/Football/Football_TP.pdf

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρότυπη μελέτη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Κατασκευή γηπέδου Ποδοσφαίρου

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩ Ν

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρακάτω Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στην κατασκευή Ποδοσφαιρικού γηπέδου με προοπτική

τοποθέτησης χλοοτάπητα.

Περιλαμβάνει : 1. – Τις απαραίτητες γενικές εκσκαφές

 1. – Το αποστραγγ ιστικό δίκτυο ( DRAINAGE )
 2. – Την κατασκευή υπόβασης (με τελική στρώση στην παρούσα φάση νταμαροχώματος)
 3. – Κατασκευή μεταλλικής εσωτερικής περίφραξης

Α ν α λ υ τ ι κ ό τ ε ρ α:

 1. – Γενικές εκσκαφές

Θα γίνουν οι απαραίτητες εκσκαφές του χώρου με μηχ ανικά μέσα σύμφωνα με τις τελικές στάθμες της

μελέτης. Θα δοθεί προσοχή ώστε να υπάρξει περίπου 20 εκ. υψομετρική διαφορά μεταξύ της σκάφης του

γηπέδου (περίφραξης) και του περιβάλλοντα χώρου ώστε μελλοντικά να προστεθεί κηπευτικό χώμα για τις

εργασίες πρα σίνου (ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ). Τα κάθε είδος προϊόντα εκσκαφών θα απομακρυνθούν από το

γήπεδο.

 1. – Αποστραγγιστικό δίκτυο (του γηπέδου ποδοσφαίρου 100 Χ 64)

Μετά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών και την μόρφωση της σκάφης στο υψόμετρο 101 θα

κατασκευασθεί τ ο αποστραγγιστικό δίκτυο ως εξής:

Κατά μήκος του μεγάλου άξονα θα διανοιγεί τάφρος πλάτους 60 εκ. στην οποία θα απολήγουν με γωνία

45 ο και σε απόσταση 10μ. δευτερεύοντα αποστραγγιστικά κανάλια πλάτους 40 εκ. και ελάχιστου βάθους

30εκ.

Τα δευτερεύοντα καν άλια θα έχουν αρχή τα όρια της εσωτερικής περίφραξης του γηπέδου.

Η κλίση του πυθμένα των δευτερευόντων αποστραγγιστικών τάφρων θα είναι τουλάχιστον 5% ενώ της

κύριας τάφρου 6%.

Στον πυθμένα του κυρίου αποστραγγιστικού καναλιού θα τοποθετηθεί ημιδιάτρητος (διάτρητος)

τσιμεντοσωλήνας Φ30 ημιεγκιβωτισμένος σε άοπλο σκυρόδεμα Β120 και ο οποίος θα καταλήγει στο

συλλεκτήριο κεντρικό φρεάτιο διαστάσεων 1,30 χ 1,30 και κατάλληλου βάθους (το κάλυμμα του φρεατίου

θα είναι χυτοσιδηρό).

Από το φρεάτιο τα όμβρια θα οδ ηγηθούν με άοπλο εγκιβωτισμένο τσιμεντοσωλήνα Φ40 σε αποδέκτη

ομβρίων με φυσική ροή (προτείνεται να οδηγηθούν εκεί όπου απομακρύνονται τα νερά της κολυμβητικής

δεξαμενής). Ακολουθεί η πλήρωση όλων των αποστραγγιστικών καναλιών (τάφρων) με σκύρα

οδοστρωσίας εκρ. ΠΤΠ 0180.

 1. Κατασκευή υπόβασης

Στην συνέχεια θα διαστρωθούν σε όλη την επιφάνεια που περικλείεται από την εσωτερική περίφραξη (123

χ 68) του ποδοσφαιρικού γηπέδου τα υλικά υπόβασης ως ακολούθως:Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Πρότυπη μελέτη κατασκευής γηπέδου

ποδοσφαίρου

Τεχνική Περιγραφή

2

Α) Στρώση υλικού της Π.Τ.Π. 0180 μεταβλητού πάχους ( ελάχιστο πάχος 15 εκ.)

Β) Στρώση σκύρων σκυροδέματος σταθερού πάχους 5 εκ.

Γ) Στρώση από γαρμπίλι διαστάσεων 1 – 15 εκ. σε σταθερό πάχος 3 εκ.

Τέλος πάνω από το γαρμπίλι θα διαστρωθεί νταμαρόχωμα ενιαίου πάχους 7 εκ.

Το αποστραγγιστικό δίκτυο καθώς και η στ ρώση των υλικών υπόβασης φαίνονται στο σχ. Απορροής

ομβρίων).

Επίσης η περιμετρική περίφραξη καθώς και το κράσπεδο στήριξης της (0,75χ0,25) φαίνονται στο

τυποποιημένο σχέδιο της Υπηρεσίας.

Τέλος προβλέπεται να προμηθευτούν και τοποθετηθούν δύο εστίες ποδοσ φαίρου.

 1. Κατασκευή εσωτερικής περίφραξης

Περιμετρικά του γηπέδου, σε απόσταση 2,00μ. από τα όρια του αγωνιστικού χώρου στις μεγάλες πλευρές

και 6,00μ. πίσω από τις εστίες (βλ. πρότυπο σχέδιο ΠΟΣ – 1), θα κατασκευασθεί μεταλλική περίφραξη από

στραντζαριστ ό σκελετό εγκιβωτισμένο σε τοιχείο από οπλισμένο σκυρόδεμα πληρούμενο με

γαλβανισμένο πλέγμα πάχους 3 χιλ. και βρόγχου 5,3 εκατ. (βλ. πρότυπο σχέδιο ΠΟΣ – 1 Α).

Η περίφραξη θα περιλαμβάνει και δύο πόρτες συρόμενες σε μεταλλικούς οδηγούς, η μία δίφυλλη

συνολ ικού πλάτους 3,00μ. για να επιτρέπει την είσοδο φορτηγού και η άλλη, σε αντιδιαμετρική θέση,

συρόμενη επίσης, μονόφυλλη πλάτους 1,00μ.

Σεπτέμβριος 2001

Ο Μελετητής

Παναγιώτης Κεραμίδας

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ2/Α

Ο Προϊστάμενος

Παναγιώτης Κεραμ ίδας

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ2/Α

Θεωρήθηκε ,

Αθήνα …Σεπτεμβρίου 2001

Ο Διευθυντής

α.α.

Αικ. Χατζάκου

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ2/Α

https://gga.gov.gr/images/stories/ereyna_prodiagrafes/Football/Football_Ndamaroxoma.pdf

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προδιαγραφή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΝΤΑΜΑΡΟΧΩΜΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Γενικά

Ορι σμός.

Νταμαρόχωμα όταν λέμε εννοούμε μίγμα από άμμο κονιοδέματος και άργιλο, σε ποσοστό

κυμαινόμενο από 5% μέχρι 7% του όγκου της ποσότητας της άμμου. Η άργιλος αποτελεί την

συνδετική ύλη μεταξύ των κόκκων της άμμου κατά τη διάστρωση και συμπύκνωσή του.

Αν τικείμενο.

Η προδιαγραφή αυτή περιλαμβάνει τα υλικά, τον τρόπο σύνθεσης και παρασκευής του μίγματος

(νταμαρόχωμα) και τον τρόπο διάστρωσης αυτού στην επιφάνεια της κονίστρας.

 1. Υλικά σύνθεσης του μίγματος.

1.2 Αδρανές υλικό.

Το χρησιμοποιούμενο αδρανές υλικό για την παρασκευή του νταμαροχώματος, είναι άμμος

κονιοδέματος (κωδικός Αριθμός (052) του Πρακτικού Επιτροπής Διαπιστώσεως υλικών) και η

οποία άμμος πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1.2.1 Να έχει ομοιόμορφη ποιότητα, να συνίσταται δε από σ κληρά, υγιή, ανθεκτικά, καθαρά

τεμμαχίδια θραυστών υλικών τραχείας επιφάνειας και απηλλαγμένα προσμίξεων

οργανικών ή άλλων επιβλαβών ουσιών.

1.2.2 Το αδρανές υλικό υποβαλλόμενο στην δοκιμασία ανθεκτικότητας σε αποσάθρωση

(υγεία) με θειικό νάτριο, δεν πρέπε ι να παρουσιάζει απώλεια βάρους μεγαλύτερου του

9% σύμφωνα με την παράγραφο 2.5.4. της Π.Τ.Π. του Υ.Δ. Έργων.

1.2.3 Το λεπτόκοκκο αδρανές υλικό πρέπει να είναι ομαλής κοκκομετρικής διαβάθμισης

σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της παραγράφου 2.5.6. της ιδίας Π.Τ.Π. Τ87 του Υ.Δ. Εργων

(κόκκοι διαστάσεων από 0,074 χιλ. μέχρι 2,40 χιλ.).

2.2. Συνδετική ύλη.

Η χρησιμοποιούμενη άργιλος, σαν συνδετική ύλη των κόκκων της άμμου πρέπει να προέρχεται

από τις ανώτερες στρώσεις αποκαλυπτομένου λατομείου (καπάκια) απηλλαγμένη ξέ νων

προσμίξεων (ρίζες, χόρτα, πέτρες, σβώλους κ.λ.π.( ).C:\ Users \ Othon Koumarellas \ AppData \ Local \ Temp \ Framework \ Ποδόσφαιρο – Νταμαρόχωμα_3BC294.rtf

2

 1. Παρασκευή μίγματος (νταμαρόχωμα) – αναλογίες

3.1. Γενικά.

Για να παρασκευασθεί ένα καλό μίγμα πρέπει όχι μόνον τα μεταξύ των κόκκων κενά της άμμου

να είναι πλήρη με άργιλο, (συνδετική ύλη), αλλά και οι κόκκοι της άμμου να είναι περιβεβλημένοι

με αυτή, προς τούτο επιβάλλεται η μηχανική ανάμιξη των υλικών άμμου και αργίλου επί αρκετό

χρόνο ώστε να επιτευχθεί ομοιογενής διασπορά της αργίλου, η δε ποσότης της αργίλου να είναι

τέτοια ώστε κατά τη συμπ ύκνωση το μίγμα να γίνει συμπαγές και τούτο θα επιτευχθεί με

δοκιμές σε έκταση ενός τετραγωνικού μέτρου (συμπεπυκνωμένου πάχους 7 εκ.), προσθέτοντας

διαδοχικά, διαφορετική ποσότητα αργίλου από 5 μέχρι 7% της ποσότητας της άμμου, πάντοτε

με παρουσία της επί βλεψης.

3.2. Μηχανική ανάμιξη

Η ανάμιξη των υλικών άμμου και αργίλου πρέπει να γίνεται μέσα σε αναμικτήρα σκυροδέματος

(μπετονιέρα). Προς τούτο το αδρανές υλικό και η συνδετική ύλη θα τίθενται μέσα στον

αναμικτήρα και σε αναλογία όπως αναφέρεται πιο πάνω και θα αναμιγνύονται μέχρις ότου το

μίγμα αποκτήσει ομοιόμορφη χροιά. Το μίγμα (νταμαρόχωμα) θα παρασκευάζεται σε τόση

ποσότητα όση απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου.

 1. Προετοιμασία της επιφάνειας επίστρωσης

4.1. Προ της διαστρώσεως του παρασκευασμ ένου μίγματος (νταμαρόχωμα) πρέπει να γίνει με

μέριμνα και δαπάνες του Ανάδοχου τελικός έλεγχος της επιφάνειας έδρασης προς διαπίστωση

του προγραμματισθέντος γεωμετρικού σχήματος της διατομής της κονίστρας. Εάν η επιφάνεια

έδρασης δεν ανταποκρίνεται προς τ ο προγραμματισμένο γεωμετρικό σχήμα, τότε θα γίνουν οι

απαιτούμενες συμπληρωματικές εργασίες διαμόρφωσης, με υλικό που έχει κατασκευασθεί η

υπόβαση.

 1. Διάστρωση του μίγματος

5.1. Το μίγμα (νταμαρόχωμα) θα τοποθετηθεί πάνω στην προετοιμασθείσα επιφάνει α έδρασης

και θα διαστρωθεί ομοιόμορφα με διαμορφωτήρα ( GREIDER ), σε πάχος που προβλέπεται από

τη μελέτη, δηλαδή 7εκ. μετά την πλήρη συμπύκνωσή του.

5.2. Μετά την ομοιόμορφη διάστρωση του νταμαροχώματος σε όλη την επιφάνεια της

κονίστρας θα γίνει ομοιόμορ φη διαβροχή.

Συμπύκνωση

6.1. Αμέσως μετά τη διάστρωση και ομοιόμορφη διαβροχή του υλικού θα αρχίσει η

συμπύκνωση με οδοστρωτήρα στατικό με λείους κυλίνδρους βάρους μέχρι 500χγρ.

6.2. Η κυλίνδρωση θα γίνεται παράλληλα προς το μεγάλο άξονα της κονίστρας .

Οποιαδήποτε μετατόπιση του υλικού που θα δημιουργηθεί, πρέπει να διορθώνεται

με αφαίρεση ή προσθήκη νέου υλικού όπου απαιτείται και αμέσως θα

επανακυλινδρώνεται μέχρις ότου η επιφάνεια καταστεί λεία και ομοιόμορφος.C:\ Users \ Othon Koumarellas \ AppData \ Local \ Temp \ Framework \ Ποδόσφαιρο – Νταμαρόχωμα_3BC294.rtf

3

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί για την μη καταστροφή ή μετατόπιση των

κρασπέδων.

Όπου δεν είναι δυνατή η χρήση του οδοστρωτήρα το υλικό (νταμαρόχωμα) θα

συμπυκνούται με άλλα μηχανικά μέσα κατά την κρίση του Αναδόχου.

6.3. Η κυλίνδρωση και η διαβροχή του υλικού θα συνεχίζεται κατά τον αν ωτέρω

τρόπο μέχρις ότου επιτευχθεί η πλήρης συμπύκνωση αυτού.

6.4. Μετά την πλήρη συμπύκνωση του υλικού πρέπει το πάχος σε ολόκληρη την

επιφάνεια της κονίστρας να είναι 7 εκ.

Τελικός έλεγχος του πάχους στρώσεως του νταμαροχώματος.

7.1. Αμέσως μετά την τελική και πλήρη συμπύκνωση του υλικού το πάχος θα μετράται

σε δύο τουλάχιστον σημεία ανά στρέμμα συνολικά.

7.2. Οι μετρήσεις θα γίνονται με διανοίξεις δοκιμαστικών οπών ή άλλων καταλλήλων

μεθόδων. Τα σημεία για μετρήσεις θα εκλέγονται από την Υπηρεσία.

7.3. Όπου μία μέτρηση δεικνύει απόκλιση από το υπό της μελέτης απαιτούμενο πάχος

(δηλαδή 7 εκ.) θα εκτελούνται επιπρόσθετοι μετρήσεις σε διαστήματα μικρότερα.

7.4. Οποιαδήποτε περιοχή (τμήμα) δείχνει απόκλιση από το συμβατικό πάχος, θα

διορθώνεται με αφαίρε ση ή με προσθήκη υλικού, θα μορφώνεται και θα

συμπυκνούται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 6.1, 6.2,

6.3.

7.5. Η διάνοιξη των οπών και η επαναπλήρωση αυτής με το ίδιο υλικό και η

συμπύκνωση θα γίνει μερίμνη και δαπάνες του αναδόχου και υπ ό την επίβλεψη της

Υπηρεσίας.

Παρατήρηση

Όλες οι ανωτέρω περιγραφόμενες εργασίες, έλεγχοι, μετρήσεις κ.λ.π. σαν δαπάνη

περιλαμβάνονται ανηγμένες στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.

Σεπτέμβριος 2001

Θεωρήθηκε ,

Αθήνα…Σεπτ.2001

Ο συντάξας

Ο προϊστάμενος

Ο διευθυντής

α.α.

Π. Κεραμίδας

Π. Κεραμίδας

Αικ. Χατζάκου

Αρχ. Μηχανικός ΠΕ2/Α

Αρχ. Μηχανικός ΠΕ2/Α

Αρχ. Μηχανικός ΠΕ2/Α

 

Εργασίες Γήπεδο ΑΕΚ “Αγιά Σοφιά” Νέα Φιλαδέλφεια

Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 14/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟλες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 14/5/22 Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 14/5/22 .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 13/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 13/5/22 Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 13/5/22 . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την “Αγια Σοφιά” Παράλληλα με τις εργασίες […]

Οι οκτώ εμβληματικές προσωπικότητες του προσφυγικού ελληνισμού στην ανατολική πρόσοψη

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟι οκτώ εμβληματικές προσωπικότητες του προσφυγικού ελληνισμού στην ανατολική πρόσοψη Οι οκτώ εμβληματικές προσωπικότητες του προσφυγικού ελληνισμού στην ανατολική πρόσοψη . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις και με την βοήθεια του Καλού Φίλου σας […]

Έκτακτο Τοποθέτηση επιγραφής στην τζαμαρία του Κτιρίου των Μουσείων και η πόρτα των VIP

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΈκτακτο Τοποθέτηση επιγραφής στην τζαμαρία του Κτιρίου των Μουσείων και η πόρτα των VIP Έκτακτο Τοποθέτηση επιγραφής στην τζαμαρία του Κτιρίου των Μουσείων και η πόρτα των VIP . Υπεγράφη η Σύμβαση εκτέλεσης του έργου των αναβαθμών μεταξύ του Δήμου ΝΦ-ΝΧ και της εταιρείας “Ευδρομος” . Μοναδικά καθημερινά πλάνα […]

Έκτακτο Τοποθέτηση Μπάνερ στο αριστερό Π BA πύλης VIP Οι πρόσφυγες άλλαξαν την Ελλάδα

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΈκτακτο Τοποθέτηση Μπάνερ στο αριστερό Π BA πύλης VIP Οι πρόσφυγες άλλαξαν την Ελλάδα Έκτακτο Τοποθέτηση Μπάνερ στο αριστερό Π BA πύλης VIP Οι πρόσφυγες άλλαξαν την Ελλάδα. Υπεγράφη η Σύμβαση εκτέλεσης του έργου των αναβαθμών μεταξύ του Δήμου ΝΦ-ΝΧ και της εταιρείας “Ευδρομος” . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα […]

Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 11/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΜοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 11/5/22 Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 11/5/22 . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 11/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 11/5/22 Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 11/5/22. Υπεγράφη η Σύμβαση εκτέλεσης του έργου των αναβαθμών μεταξύ του Δήμου ΝΦ-ΝΧ και της εταιρείας “Ευδρομος” . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά […]

Υπεγράφη η Σύμβαση εκτέλεσης του έργου των αναβαθμών

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΥπεγράφη η Σύμβαση εκτέλεσης του έργου των αναβαθμών Υπεγράφη η Σύμβαση εκτέλεσης του έργου των αναβαθμών μεταξύ του Δήμου ΝΦ-ΝΧ και της εταιρείας “Ευδρομος” . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις και με την βοήθεια […]

Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 9/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΜοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 9/5/22 Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 9/5/22 . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων […]

Η νέα θέση του περιπτέρου στην οδό Σμύρνης Συνεχίζονται οι Εργασίες πέριξ Γηπέδου

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΗ νέα θέση του περιπτέρου στην οδό Σμύρνης Συνεχίζονται οι Εργασίες πέριξ Γηπέδου Η νέα θέση του περιπτέρου στην οδό Σμύρνης Συνεχίζονται οι Εργασίες πέριξ Γηπέδου . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που […]

Αποξήλωση ιστορικού περιπτέρου επι της Φωκών και Εργασίες για νέα είσοδο προς το άλσος

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑποξήλωση ιστορικού περιπτέρου επι της Φωκών και Εργασίες για νέα είσοδο προς το άλσος Αποξήλωση ιστορικού περιπτέρου επι της Φωκών και Εργασίες για νέα είσοδο προς το άλσος . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , […]

Γήπεδο ΑΕΚ και Υπογειοποίηση Βίντεο με την πρόοδο των Εργασιών απο τη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΓήπεδο ΑΕΚ και Υπογειοποίηση Βίντεο με την πρόοδο των Εργασιών απο τη Νέα Φιλαδέλφεια Γήπεδο ΑΕΚ και Υπογειοποίηση Βίντεο με την πρόοδο των Εργασιών απο τη Νέα Φιλαδέλφεια .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , […]

Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 7/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΜοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 7/5/22 Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 7/5/22 . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων […]

Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 7/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟλες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 7/5/22 Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 5/5/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 5/5/22 Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 5/5/22 . Έγκριση Τροποποίησης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις […]

Έγγραφα απο την Έγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΈγγραφα απο την Έγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ Έγγραφα απο την Έγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν […]

Γήπεδο ΑΕΚ και Υπογειοποίηση Βίντεο με την πρόοδο των Εργασιών απο τη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΓήπεδο ΑΕΚ και Υπογειοποίηση Βίντεο με την πρόοδο των Εργασιών απο τη Νέα Φιλαδέλφεια Γήπεδο ΑΕΚ και Υπογειοποίηση Βίντεο με την πρόοδο των Εργασιών απο τη Νέα Φιλαδέλφεια .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , […]

Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟλες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 28/4/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 28/4/22 Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης 28/4/22 . Έγκριση Τροποποίησης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις […]

Έγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΈγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ Έγκριση Τροποποίησης μελέτης του Έργου της Υπογειοποίησης και των συνοδών έργων του Δήμου ΝΦ-ΝΧ . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις […]

Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟλες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των […]

Μαγευτικές εικόνες το νέο Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια απο ψηλά

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΜαγευτικές εικόνες το νέο Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια απο ψηλά Μαγευτικές εικόνες το νέο Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια απο ψηλά . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο […]

Γήπεδο ΑΕΚ Ι.Ν Αγίας Τριάδος Χριστός Ανέστη Χρόνια πολλά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΓήπεδο ΑΕΚ Ι.Ν Αγίας Τριάδος Χριστός Ανέστη Χρόνια πολλά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια Γήπεδο ΑΕΚ Ι.Ν Αγίας Τριάδος Χριστός Ανέστη Χρόνια πολλά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια . Τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα έκαναν τη νύχτα μέρα στο Γήπεδο της ΑΕΚ με την Ανάσταση του Κυρίου Γήπεδο ΑΕΚ Ι.Ν Αγίας […]

Αυτοψία Εργασίες Βορειανατολικής πλευράς και πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ – Πασχαλινές Ευχές

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑυτοψία Εργασίες Βορειανατολικής πλευράς και πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ – Πασχαλινές Ευχές Αυτοψία Εργασίες Βορειανατολικής πλευράς και πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ – Πασχαλινές Ευχές .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο […]

Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 21/4/22

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΜοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 21/4/22 Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 21/4/22 . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων […]

Γήπεδο ΑΕΚ : Εργασίες πέριξ του Γηπέδου Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΓήπεδο ΑΕΚ : Εργασίες πέριξ του Γηπέδου Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα Γήπεδο ΑΕΚ : Εργασίες πέριξ του Γηπέδου Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα .  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , […]

Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΜοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια 20/4/22 Μοναδικές εικόνες απο το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των […]

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*