Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Ερασιτεχνικής ΑΕΚ για το έργο που εκτελεί η Τομή

Κοινοποιήστε ...

Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Ερασιτεχνικής ΑΕΚ για το έργο που εκτελεί η Τομή

Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Ερασιτεχνικής ΑΕΚ για το έργο που εκτελεί η Τομή . Παράλληλα με τις εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μαζί με την Υπογειοποίηση τρέχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις

Το aekidea.org παρακολουθεί τις εξελίξεις και με την βοήθεια του Καλού Φίλου σας ενημερώνει

Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ και Υπογειοποίησης

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ

Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Ερασιτεχνικής ΑΕΚ για το έργο που εκτελεί η Τομή

Γράφει ο Καλός Φίλος

Την περασμένη Τρίτη, 08/03/22, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ενέκρινε τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Ερασιτεχνικής ΑΕΚ ως προς τον χρόνο της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου, η οποία περιλαμβάνει και τον χρόνο συντήρησης (15 μήνες).

Ο συνολικός χρόνος της σύμβασης ήταν 35 μήνες και θα λήξει σε λίγο (25/06/19 έως 25/05/22). Επειδή όμως το έργο έχει ήδη “φορτωθεί” με καθυστερήσεις, οι αρμόδιοι εκτίμησαν ότι χρειάζεται ΣΥΝΟΛΙΚΗ 18μηνη παράταση, η οποία περιλαμβάνει και τον χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης.

Το σχετικό έγγραφο είναι εδώ

Να σημειωθεί ότι ρητά αναφέρεται πως η Σύμβαση τροποποιείται ΜΟΝΟ ως προς το χρονοδιάγραμμα. Οι άλλοι όροι (45 σελ.) παραμένουν ως έχουν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 822

213 20 63 776

Συνεδρίαση 8η

Απόφαση υπ’ αριθμ. 474/2022

Στην Αθήνα, σήμερα 8-3-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης,

σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 180266/2-3-2022 πρόσκληση του

Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 2-3-2022.

Θέμα 43ο

Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης

μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ερασιτεχνικού Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία

«Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως» για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ».

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

 Γιαννακόπουλος Βασίλειος

 Κουρή Μαρία

 Βερελή Βασιλική

 Λογοθέτη Αικατερίνη

 Κατσικάρης Δημήτριος

 Δημητρίου Γεώργιος

 Αγγελάκη Δήμητρα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

 Γεωργόπουλος Γεώργιος

 Βάρσου Μαργαρίτα

 Λεονάρδου Πολυτίμη

 Μελάς Σταύρος

 Βαλαβάνη Στυλιανή

Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:

 Αγγελόπουλος Γεώργιος

 Αδαμόπουλου Γεωργία

 Βλάχου Γεωργία

 Κατσιγιάννης Αθανάσιος

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα

αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα

Δέσποινα Βασάκη. 2

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της

Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Κονδύλη, η

οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Με βάση τις διατάξεις :

 1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφασης του

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης

του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

 1. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές

Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες

διατάξεις.” (Α’ 184)

 1. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Του Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,

ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα

Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης

και άλλες διατάξεις.

 1. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει.

 1. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει

 1. Του άρθρου 132 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών

συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού».

 1. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α’ 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης

της Κοινωνίας των πολιτών , φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης

των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».

Και έχοντας υπόψη:

 1. Την με αριθμό 177/2021 ο.ε. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την

οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους

2022 (ΑΔΑ: Ω88Λ7Λ7-ΜΔ5) και στην οποία περιλαμβάνεται το παρόν έργο.

 1. Την με αριθμό 179/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και το

ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης 2022 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους της

χρηματοδότησης (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ)

 1. Την από 25-6-2019 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση.
 2. Το με Α.Π. 112912/11-2-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής

για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης.

 1. Το από 16/2/2022, 13ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 25-6-

2019 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού

20.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων

Έργων (Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής έτους 2022 με την υπ’ αριθμ. 177/2021 ο.ε. απόφαση του

Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Με την υπ΄ αρ. 179/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης

του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και του Ολοκληρωμένου 3

Πλαισίου Δράσης 2022 το παραπάνω έργο είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας

Αττικής (ΚΑΕ 9777.01.021)

Για το έργο έχει υπογραφεί η από 25-6-2019 Προγραμματική Σύμβαση με χρονική διάρκεια

35 μήνες ήτοι έως τις 25-5-2022. Το έργο δημοπρατήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της

Περιφέρειας Αττικής, ανατέθηκε η εκτέλεσή του στην εταιρεία «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

– ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Το ποσό της εργολαβικής σύμβασης ανέρχεται σε

10.522.765,44 ευρώ (με ΦΠΑ). Η εργολαβική σύμβαση έχει παραταθεί έως τις 31-3-2022

σύμφωνα με την 2404/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:

ΨΤΔ57Λ7-ΞΟΡ).

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι σήμερα η Περιφέρεια Αττικής έχει χρηματοδοτήσει το έργο

με το ποσό των 6.617.595,28 ευρώ.

Σύμφωνα με το Α.Π. 112912/11-2-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας

Αττικής, ζητείται η παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης κατά 18 μήνες ώστε να

συμπεριληφθεί το 15μηνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο και να

ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την οριστική παραλαβή του.

Με το 13ο Πρακτικό της, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής

Σύμβασης, αφού διαπίστωσε πως πληρούνται οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης, συμφώνησε

ομόφωνα στην χρονική παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης κατά 18 μήνες ώστε να

ολοκληρωθεί η κατά νόμο παραλαβή του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Α. Την παράταση κατά 18 μήνες της χρονικής ισχύος της από 25-6-2019 Προγραμματικής

Σύμβασης η οποία λήγει στις 25-5-2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της αρχικής

σύμβασης, ούτως ώστε να λήγει στις 25-11-2023.

Β. Την τροποποίηση του παραρτήματος Γ της από 25-6-2019 Προγραμματικής Σύμβασης, που

αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί

αναπόσπαστο τμήμα της.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 25-6-2019 Προγραμματική Σύμβαση.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της

η Οικονομική Επιτροπή

κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Α. Την παράταση κατά 18 μήνες της χρονικής ισχύος της από 25-6-2019 Προγραμματικής

Σύμβασης η οποία λήγει στις 25-5-2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της αρχικής

σύμβασης, ούτως ώστε να λήγει στις 25-11-2023. Το σχέδιο τροποποίησης-παράτασης της εν

λόγω Σύμβασης έχει ως ακολούθως:

Στην Αθήνα σήμερα …………………………., ημέρα ……………………………, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

 1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. B΄ βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού

15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γεώργιο Πατούλη.

 1. Το Ερασιτεχνικό Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως» που εδρεύει στη

Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, Φωκών 9 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ.

Αλέξανδρο Αλεξίου, εφεξής καλούμενο και ως «Σωματείο».

Με βάση τις διατάξεις :

 1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής,

περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

 1. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας

(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.” (Α’ 184)

 1. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4
 2. Του Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο

για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την

αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.

 1. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 1. Του άρθρου 132 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄

βαθμού».

 1. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α’ 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των

πολιτών , φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».

Και έχοντας υπόψη:

 1. Την με αριθμό 177/2021 ο.ε. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το

Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2022 (ΑΔΑ: Ω88Λ7Λ7-ΜΔ5) και στην

οποία περιλαμβάνεται το παρόν έργο.

 1. Την με αριθμό 179/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο

προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης 2022

και προβλέφθηκε η πίστωση έτους της χρηματοδότησης (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ)

 1. Την από 25-6-2019 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση.
 2. Το με Α.Π. 112912/11-2-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για την παράταση της

προγραμματικής σύμβασης.

 1. Το από 16/2/2022, 13ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 25-6-2019 υπογεγραμμένης

προγραμματικής σύμβασης.

 1. Την υπ’ αρ. …… Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των

ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ:…….)

 1. Την υπ΄αρ. ….. Απόφαση του Δ.Σ. του Ερασιτεχνικού Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Αθλητική Ένωση

Κωνσταντινουπόλεως» για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας .

 1. Την υπ΄αριθμ. ….. Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφωνούν από κοινού

Α. Την παράταση κατά 18 μήνες της χρονικής ισχύος της από 25-6-2019 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει 25-5-

2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της αρχικής σύμβασης, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 25-11-2023.

Β. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 25-6-2019 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 25-6-2019 Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφτηκε σε τέσσερα (4)

πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ

ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Β. Την τροποποίηση του παραρτήματος Γ της από 25-6-2019 Προγραμματικής Σύμβασης, που

αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και το οποίο έχει ως

κάτωθι: 5

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 25-6-2019 Προγραμματική Σύμβαση.

 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή καταψηφίζει την ως άνω

απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Έχουμε καταψηφίσει την χρηματοδότηση από την Περιφέρεια

Αττικής της κατασκευής του γηπέδου προϋπολογισμού με 20 εκατ. ευρώ, με τα χρήματα των σκληρά

φορολογούμενων εργαζόμενων. Στη συνέχεια εγκρίθηκαν 14.221.205,86 ευρώ για την προμήθεια

εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της κατασκευής του που πάλι καταψηφίσαμε. Οι μέχρι τώρα Διοικήσεις

της Περιφέρειας δηλαδή, έχουν προϋπολογίσει περισσότερα από 34 εκατομμύρια ευρώ για την

κατασκευή του. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν κι άλλα που θα εμφανιστούν αργότερα. Δεν ξεχνάμε επίσης

και όλα τα έργα που γίνονται για να υποστηρίξουν την κατασκευή του γηπέδου που εξυπηρετεί μόνο τα

συμφέροντα της ΠΑΕ ΑΕΚ που θα εκμεταλλεύεται τις εγκαταστάσεις του. Ας ενημερώσει η Διοίκηση

πόσο κοστίζει το σύνολο της κατασκευής; Ποιο είναι το ποσό με το οποίο χρηματοδοτεί την κατασκευή

του η ΠΑΕ ή ο μεγαλομέτοχός της, Μελισσανίδης;».

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη

Γιαννακόπουλος Βασίλειος

Κουρή Μαρία

Βερελή Βασιλική

Λογοθέτη Αικατερίνη

Κατσικάρης Δημήτριος

Δημητρίου Γεώργιος

Αγγελάκη Δήμητρα

Γεωργόπουλος Γεώργιος

Βάρσου Μαργαρίτα

Λεονάρδου Πολυτίμη

Μελάς Σταύρος

Βαλαβάνη Στυλιανή

Εργασίες Γήπεδο ΑΕΚ “Αγιά Σοφιά” Νέα Φιλαδέλφεια

Το Γήπεδο της ΑΕΚ Opap Arena στα λευκά!

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΤο Γήπεδο της ΑΕΚ Opap Arena στα λευκά! Το Γήπεδο της ΑΕΚ Opap Arena στα λευκά! Εντυπωσιακό βίντεο και εικόνες απο ψηλά με το νέο Γήπεδο της ΑΕΚ χιονισμένο και όλη την ευρύτερη περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Οι μεγάλες δόξες του παρελθόντος της ΑΕΚ συγκεντρώθηκαν σε εστιατόριο της Νέας […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι μεγάλες δόξες του παρελθόντος της ΑΕΚ συγκεντρώθηκαν σε εστιατόριο […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι μεγάλες δόξες του παρελθόντος της ΑΕΚ συγκεντρώθηκαν σε εστιατόριο […]

Αυτοψία Εργασίες Αναβαθμών πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑυτοψία Εργασίες Αναβαθμών πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Αυτοψία Εργασίες Αναβαθμών πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι μεγάλες δόξες του παρελθόντος της […]

Εργασίες Αναβαθμών – Τοποθέτηση πέτρας πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες Αναβαθμών – Τοποθέτηση πέτρας πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες Αναβαθμών – Τοποθέτηση πέτρας πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. AEK Αρης […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – Φυσικό Αέριο επι Καππαδοκίας

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – Φυσικό Αέριο επι Καππαδοκίας Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – Φυσικό Αέριο επι Καππαδοκίας Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. AEK Αρης Παρακάμερα ΔΕΙΤΕ […]

ΑΕΚΑΡΑ ΓΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΞΑΝΑ!! – Πανικός στο δεύτερο γκολ της ΑΕΚ Γήπεδο Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑΕΚΑΡΑ ΓΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΞΑΝΑ!! – Πανικός στο δεύτερο γκολ της ΑΕΚ Γήπεδο Opap Arena ΑΕΚΑΡΑ ΓΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΞΑΝΑ!! – Πανικός στο δεύτερο γκολ της ΑΕΚ Γήπεδο Opap Arena Γήπεδο Opap Arena Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , […]

AEK Αρης 1-0 Το πρώτο γκολ της ΑΕΚ – Είσοδος και Σύνθεση Ομάδων Γήπεδο Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintAEK Αρης 1-0 Το πρώτο γκολ της ΑΕΚ – Είσοδος και Σύνθεση Ομάδων Γήπεδο Opap Arena AEK Αρης 1-0 Το πρώτο γκολ της ΑΕΚ – Είσοδος και Σύνθεση Ομάδων Γήπεδο Opap Arena Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά […]

AEK Αρης : Ατμόσφαιρα και Απονομές Βραβείων Γήπεδο Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintAEK Αρης : Ατμόσφαιρα και Απονομές Βραβείων Γήπεδο Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια AEK Αρης : Ατμόσφαιρα και Απονομές Βραβείων Γήπεδο Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. ΑΕΚ Αρης: […]

ΑΕΚ Αρης: Οι πρώτες εικόνες εντός Γηπέδου Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑΕΚ Αρης: Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια ΑΕΚ Αρης: Οι πρώτες εικόνες εντός Γηπέδου Opap Arena Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. ΑΕΚ Αρης: Συγκεντρώνεται ο κόσμος […]

ΑΕΚ Αρης: Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑΕΚ Αρης: Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια ΑΕΚ Αρης: Συγκεντρώνεται ο κόσμος πέριξ Γηπέδου Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Το Χάντμπολ […]

Εργασίες Αναβαθμών με Επέκταση τοιχίου Γηπέδο ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες Αναβαθμών με Επέκταση τοιχίου Γηπέδο ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Εργασίες Αναβαθμών με Επέκταση τοιχίου Γηπέδο ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Το Χάντμπολ της ΑΕΚ – […]

Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια 22/1/23

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟλες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια 22/1/23 Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια 22/1/23. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ολες οι τελευταίες εξελίξεις Εργασίες […]

Συνάντηση φίλων ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την κοπή της Βασιλόπιτας μπροστά στον Αετό της ΑΕΚ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΣυνάντηση φίλων ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την κοπή της Βασιλόπιτας μπροστά στον Αετό της ΑΕΚ Συνάντηση φίλων ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την κοπή της Βασιλόπιτας μπροστά στον Αετό της ΑΕΚ. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – Τοποθέτηση Κιβόλιθων Καππαδοκίας και Αττάλειας

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – Τοποθέτηση Κιβόλιθων Καππαδοκίας και Αττάλειας Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena – Τοποθέτηση Κιβόλιθων Καππαδοκίας και Αττάλειας. Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , απο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ολοκληρώθηκε […]

Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των Matrix στο κτίριο των Μουσείων Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΟλοκληρώθηκε η τοποθέτηση των Matrix στο κτίριο των Μουσείων Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των Matrix στο κτίριο των Μουσείων Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που […]

100 ειδικά τεύχη Μικρασιατικού Ελληνισμού στα μπουθ του Γηπέδου της ΑΕΚ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrint100 ειδικά τεύχη Μικρασιατικού Ελληνισμού στα μπουθ του Γηπέδου της ΑΕΚ 100 ειδικά τεύχη Μικρασιατικού Ελληνισμού στα μπουθ του Γηπέδου της ΑΕΚ. Τεύχος 100ετή Εορτασμού Μικρασιάτικου Ελληνισμού. Μια παραγωγή των πολυθεματικών χώρων studioelectronics.gr & aekidea.org σε συνεργασία με την fx-news. 100 ειδικά τεύχη Μικρασιατικού Ελληνισμού στα μπουθ του Γηπέδου της ΑΕΚ […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια 17/1/23

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια 17/1/23 Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια 17/1/23 . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την […]

Λούστρος – Παρουσίαση καταστήματος εντός Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΛούστρος – Παρουσίαση καταστήματος εντός Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Λούστρος – Παρουσίαση καταστήματος εντός Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την […]

Εκδήλωση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας προς τιμήν του Απόστολου Κόντου

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕκδήλωση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας προς τιμήν του Απόστολου Κόντου Εκδήλωση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας προς τιμήν του Απόστολου Κόντου. Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και η 2η Σχολική Επιτροπή, διοργάνωσαν εκδήλωση προς τιμήν του συμπολίτη μας, σπουδαίου διεθνή π. αθλητή της Καλαθοσφαίρισης Απόστολου Κόντου, […]

Φωτορεπορτάζ – Σημερινές Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΦωτορεπορτάζ – Σημερινές Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια Φωτορεπορτάζ – Σημερινές Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΔΩ  Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται […]

Στo Γήπεδο της ΑΕΚ βρέθηκε κλιμάκιο της UEFA παρουσία του Δημάρχου ΝΦ-ΝΧ Γ.Βούρου

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΣτo Γήπεδο της ΑΕΚ βρέθηκε κλιμάκιο της UEFA παρουσία του Δημάρχου ΝΦ-ΝΧ Γ.Βούρου Στo Γήπεδο της ΑΕΚ βρέθηκε κλιμάκιο της UEFA παρουσία του Δημάρχου ΝΦ-ΝΧ Γ.Βούρου. Υπενθυμίζουμε πως η έδρα της Ένωσης είναι υποψήφια για να γίνει ο τελικός του Conference league, το 2024. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ […]

Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια 13/1/23

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια 13/1/23 Εργασίες πέριξ Γηπέδου ΑΕΚ Opap Arena Νέα Φιλαδέλφεια 13/1/23 . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των Αεκτζήδων την […]

Εύκολη νίκη και Πρόκριση για την ΑΕΚ στους 8 του Κυπέλλου Ελλάδας

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΕύκολη νίκη και Πρόκριση για την ΑΕΚ στους 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Εύκολη νίκη και Πρόκριση για την ΑΕΚ στους 8 του Κυπέλλου Ελλάδας . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το […]

ΑΕΚ ΠΑΟ 1-0 Πήρε “Φωτιά” το Γήπεδο Opap Arena στο γκολ και κατα την Είσοδο των ομάδων

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑΕΚ ΠΑΟ 1-0 Πήρε “Φωτιά” το Γήπεδο Opap Arena στο γκολ και κατα την Είσοδο των ομάδων ΑΕΚ ΠΑΟ 1-0 Πήρε “Φωτιά” το Γήπεδο Opap Arena στο γκολ και κατα την Είσοδο των ομάδων . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που […]

ΑΕΚ ΠΑΟ Ατμόσφαιρα εντός και εκτός Γηπέδου – Είσοδος ομάδων

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrintΑΕΚ ΠΑΟ Ατμόσφαιρα εντός και εκτός Γηπέδου – Είσοδος ομάδων ΑΕΚ ΠΑΟ Ατμόσφαιρα εντός και εκτός Γηπέδου – Είσοδος ομάδων . Μοναδικά καθημερινά πλάνα μεσα απο το web TV κανάλι μας aekidea.org , εδω που χτυπάει η καρδιά μας δυνατά , εδω που χτίζεται το μεγάλο όνειρο ολων των […]

100 “ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ” ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗΝ “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Κοινοποιήστε ...Facebook0TwitteremailPrint100 “ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ” ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗΝ “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 100 “ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ” ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗΝ “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ . Εξωστρεφής δράση-έκπληξη στην αρχή του νέου έτους 2023 εντός Γηπέδου ΑΕΚ στον ποδοσφαιρικό αγώνα ΑΕΚ – Πανσερραϊκός. Το Εστιατόριο “Βυζαντινό” – Φωτορεπορτάζ & Βίντεο δείτε εδώ 100 “ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ” […]